شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با استفاده از …

۲-۱۵٫ اهداف شش گانه برنامه ریزی در سازماناهداف عبارتند از نقاط مطلوبی که سازمان تمایل به دستیابی به آنها را دارد.نمودار ۲: اهداف برنامه ریزی(تقی زاده ،۱۳۹۱)ویژگی اهداف استراتژیکچالشی باشد اما غیر ممکن نباشد.به همه کارکنان مربوط گردد.در فرایند ارزیابی کارکنان استفاده نشود.با رسالت و دورنما همخوان باشد.ساده بیان شود.محدود کننده نباشد.تعداد آنها کم باشد.(اعرابی،۱۳۹۱).۲-۱۶ […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با استفاده …

در سال ۱۳۹۰ میزان صادرات لوازم خانگی ۲۴۹ میلیون دلار با وزنی معادل ۷۵ هزار تن بوده است که این مقدار نسبت به سال ۸۹( ۲۸۳ میلیون دلار) با کاهشی ۱۲ درصدی از نظر ارزشی و ۸ درصد از نظر وزنی رو برو بوده ، مهمترین بازار های هدف صادراتی این بخش ، افغانستان، عراق، […]