پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: جرایم منافی عفت

. جرم انگاشتن رفتار افراد جامعه اگرچه برای حفظ نظم اجتماعی لازم به نظر میآید ولی تبعاتی را هم برای افراد جامعه به دنبال خواهد داشت چرا که هر جرمی مجازاتی را به دنبال دارد واین تبعات می... ادامه

By 90, ago
پایان نامه حقوق

ج : ارتباط شغل مادر وسلامت نوزاد 128 مبحث دوم : مسائل صرفا مالی مادر 132 گفتار اول : نفقه 132 الف : نفقۀ فرزند 133 ب : نفقۀ مادر 137 گفتار دوم : ارث مادر 138 نتیجه گیری 141 فهرست منابع 143 الف. کتاب های... ادامه

By 90, ago
پایان نامه حقوق

مقدمهپس از تصویب قطعنامه1244 شورای امنیت در سال 1999 و پایه گذاری حکومت سازمان ملل و اداره موقت آن بر کوزوو به منظور پایان دادن به بحران کوزوو ناشی از کشتار مردم آلبانی تبار کوزوو توسط... ادامه

By 90, ago