قربانیان، محتمل بودن کنارهگیری متخلف از جرم، کاهش مجموع هزینههای مادی جامعه، احساس انصاف از سوی متخلف در فرایند، افزایش Read More

قربانیان، محتمل بودن کنارهگیری متخلف از جرم، کاهش مجموع هزینههای مادی جامعه، احساس انصاف از سوی متخلف در فرایند، افزایش Read More

به عنوان ذینفعان347 اصلی ببینند که در ناعدالتی پدید آمده برای بررسی آنچه رخ داده، شرکت میکنند. (بریث ویت،5:2007) اصول Read More

به عنوان ذینفعان347 اصلی ببینند که در ناعدالتی پدید آمده برای بررسی آنچه رخ داده، شرکت میکنند. (بریث ویت،5:2007) اصول Read More

مقدار شرمساری مورد انتظار موقع تصمیم به انجام تخلف صورت بگیرد. شکل (3-6) خلاصه نظریه شرمساری بازپذیرکننده را نشان میدهد. Read More

مقدار شرمساری مورد انتظار موقع تصمیم به انجام تخلف صورت بگیرد. شکل (3-6) خلاصه نظریه شرمساری بازپذیرکننده را نشان میدهد. Read More

بههمپیوستگی سطح فردی مشارکت در شبکههای اجتماعی و اجتماع کلی است (میلر،4:2009).نظریه بریث ویت به پیشبینی مشخصات کجروانی میپردازد که Read More

بههمپیوستگی سطح فردی مشارکت در شبکههای اجتماعی و اجتماع کلی است (میلر،4:2009).نظریه بریث ویت به پیشبینی مشخصات کجروانی میپردازد که Read More

جمعبندی و نتیجهگیری پیشینه تجربی و نظری تحقیق طبق مطالعات و یافتههای تجربی نظریه شرمساری بازپذیرکننده، به نظر میرسد عملکردهای Read More

جمعبندی و نتیجهگیری پیشینه تجربی و نظری تحقیق طبق مطالعات و یافتههای تجربی نظریه شرمساری بازپذیرکننده، به نظر میرسد عملکردهای Read More

پسر در پاسخ به گویه اول (دوستان سیگاری یا معتاد) خیلی کم، 14 درصد بینابین و 6 درصد خیلی زیاد Read More

پسر در پاسخ به گویه اول (دوستان سیگاری یا معتاد) خیلی کم، 14 درصد بینابین و 6 درصد خیلی زیاد Read More

موافق-موافق، 8/20 درصد بینابین و 5/25 درصد کاملاً مخالف-مخالف بودهاند. گویه سوم که معرف صحبت و گفتگو هست، 51 درصد Read More

موافق-موافق، 8/20 درصد بینابین و 5/25 درصد کاملاً مخالف-مخالف بودهاند. گویه سوم که معرف صحبت و گفتگو هست، 51 درصد Read More

جواب67/010067/0100جمع835100100835100100 جدول (5-5) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر تحصیلات والدین را نشان میدهد. حداقل میزان تحصلات پدر 0 و حداکثر Read More

جواب67/010067/0100جمع835100100835100100 جدول (5-5) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر تحصیلات والدین را نشان میدهد. حداقل میزان تحصلات پدر 0 و حداکثر Read More

, yبار عاملی استاندارد شده گویههاسازه های و معرف های تحقیق50/0–– (η1)شرمساری 032/0**18/0 بیتفاوت بوده و هیچ واکنشی در برابر Read More

, yبار عاملی استاندارد شده گویههاسازه های و معرف های تحقیق50/0–– (η1)شرمساری 032/0**18/0 بیتفاوت بوده و هیچ واکنشی در برابر Read More

(λy497) 64/0**82/0 رد و بدل کردن عکس و فیلم غیرمجاز (λy507) 36/0**59/0 معاشرت و دوستی با جنس مخالف (λy517) 29/0**55/0 Read More

(λy497) 64/0**82/0 رد و بدل کردن عکس و فیلم غیرمجاز (λy507) 36/0**59/0 معاشرت و دوستی با جنس مخالف (λy517) 29/0**55/0 Read More

سازگاری دارد. جهت پاسخ به این سوال باید به شاخصهای برازش مدل اشاره کرد. شاخص RMSEA که زیر 05/0 محاسبه Read More

سازگاری دارد. جهت پاسخ به این سوال باید به شاخصهای برازش مدل اشاره کرد. شاخص RMSEA که زیر 05/0 محاسبه Read More

جدول 4-15 نشان میدهد که 19 گویه شرمساری بازپذیرکننده به سه عامل پنهان قابل تقلیل است. نتایج تحلیل با ادبیات Read More

جدول 4-15 نشان میدهد که 19 گویه شرمساری بازپذیرکننده به سه عامل پنهان قابل تقلیل است. نتایج تحلیل با ادبیات Read More