مدیریت استرس استرس اصطلاحی دشوار و پیچیده است(کاسل، ۱۹۸۳)، و با اینکه از این اصطلاح خیلی استفاده می شود ولی Read More

مدیریت استرس استرس اصطلاحی دشوار و پیچیده است(کاسل، ۱۹۸۳)، و با اینکه از این اصطلاح خیلی استفاده می شود ولی Read More

شیوه های درمانی تعلل ورزی برای کاهش تعلل ورزی شیوه های درمانی متنوعی به شرح زیر به کار برده شده Read More

شیوه های درمانی تعلل ورزی برای کاهش تعلل ورزی شیوه های درمانی متنوعی به شرح زیر به کار برده شده Read More

تعلل ورزی تحصیلی تعلل ورزی آموزشی یکی از شایعترین مشکلات در سطوح مختلف تحصیلی است. تعلل ورزی یا به آینده Read More

تعلل ورزی تحصیلی تعلل ورزی آموزشی یکی از شایعترین مشکلات در سطوح مختلف تحصیلی است. تعلل ورزی یا به آینده Read More

دیدگاه گلاسر[۱] -علت بروز اضطراب و ناراحتی های روانی گلاسر علت بروز اضطراب و ناراحتی های روانی را، رفتار غیر Read More

دیدگاه گلاسر[۱] -علت بروز اضطراب و ناراحتی های روانی گلاسر علت بروز اضطراب و ناراحتی های روانی را، رفتار غیر Read More

دیدگاه اتورانک[۱] – شروع و شکل گیری اضطراب اتورانک، شروع و شکل گیری اضطراب را در اوان نوزادی و زمان Read More

دیدگاه اتورانک[۱] – شروع و شکل گیری اضطراب اتورانک، شروع و شکل گیری اضطراب را در اوان نوزادی و زمان Read More

انواع پاسخ به اضطراب روانشناسان از سالها پیش پی برده اند که اضطراب مفهومی چند بعدی است. با اینکه همه Read More

انواع پاسخ به اضطراب روانشناسان از سالها پیش پی برده اند که اضطراب مفهومی چند بعدی است. با اینکه همه Read More

ریشه ها و عوامل اضطراب محققان در گزارش های خود موارد زیر را به عنوان ریشه های اضطراب گزارش می Read More

ریشه ها و عوامل اضطراب محققان در گزارش های خود موارد زیر را به عنوان ریشه های اضطراب گزارش می Read More