bookmark_borderمنابع و ماخذ مقاله حقوق ثبت، اسناد و املاک، ثبت اسناد

محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه از زمانی احتساب می گردد که طلبکار طلب خود را به هر شکلی مطالبه نموده باشد. این مطالبه می تواند به شکل ابلاغ اظهارنامه و یا حتی درخواست شفاهی صورت پذیرد و در... ادامه

bookmark_borderمنابع و ماخذ مقاله مراجع صالح، حقوق اشخاص، اوراق قرضه

اشکالی ندارد در این صورت قرارداد مذکور به استناد ماده 33 ق.ث یک معامله با حق استرداد بوده و مشمول مقررات معاملات با حق استرداد خواهد بود.”77 بند ششم : رهن مشاع “در این رهن مال مورد... ادامه

bookmark_borderمنابع و ماخذ مقاله صحت معامله

در این مورد کنیم،دیگر جای شبهه ای باقی نمی ماند. به عنوان نمونه می توان به نظریات زیر استناد نمود : شهید ثانی : “قول قوی تر این است که رهن با قبض کامل می شود… معنای کامل نشدن رهن... ادامه

bookmark_borderمنابع و ماخذ مقاله صحت معامله، حقوق فرانسه

عبارتند از : 1- معامله با حق استرداد : در همین بخش و در بند اول، در گفتار چهارم از مبحث دوم در خصوص معاملات با حق استرداد که زیر مجموعه معاملات وثیقه ای است بحث و بررسی مفصلی ارائه... ادامه

bookmark_borderمنابع و ماخذ مقاله حقوق فرانسه، عقد جعاله، سوره بقره

چکیدهلذا کاربرد اصلی وثیقه در عقد و معاملات است. مبحث اول : تعریف، اوصاف، عناصر و انواع عقد رهن به طور کلی عقود دارای تعریف، عناصر و اوصاف مختص به خود می باشند که اصولاً این موارد در... ادامه

bookmark_borderمقاله با موضوع سازمان یادگیرنده، سازمانهای یادگیرنده، هنجارهای اجتماعی

کنند و با این دو تصمیم های لازم اتخاذ شود.سازمان یادگیرنده علت مشکلات را در خود جستجو می کند- اغلب انسانها تمایل به آن دارند و ناکامی و شکستهای خود را به عوامل خارجی و غیر قابل کنترل... ادامه

bookmark_borderمقاله با موضوع نیروی انسانی، رفتار سازمانی، مدیریت زمان

ه می توان نیازهای کارکنان را جهت آمادگی مفید آنها، در ایام فراغت برطرف کرد. هر یک از جوامع صنعتی به نوعی ارتباط ایام فراغت را با ایام اشتغال مورد توجه قرار داده و بدین نتیجه رسیده اند... ادامه

bookmark_borderمقاله با موضوع مدیریت آموزش، مدیریت آموزشی، رهبری آموزشی

ر آموزش اثر زیادی بر روی دانش آموزان می گذارد.در فصل هشتم: کارکردهای POSD-CORB در صنعت وجود دارد و هر موارد توضیح داده شده و آموزش با این کارکردهای می تواند سطح توانایی و سواد و کنترل را... ادامه

bookmark_borderپایان نامه درمورد پیش آزمون، گروه کنترل، آموزش مهارت

) گسترش توانایی افراد در مقابله با خواسته های حرفه ای وسایل زندگی روز مره را می سنجد احساسهای آنها را در باره چگونگی کنار آمدن با موقعیت های متداول زندگی آشکار می کند. و باید چهارمین... ادامه

bookmark_borderپایان نامه درمورد آموزش مهارت، سلامت روان، فشار روانی

به تشخیص متخصصان روان شناس و روان سنج ، دارای تواناییهای برجسته اند وقادربه انجام اموردرسطحی عالی میباشند.او عقیده دارد که این کودکان دارای توانایی های فوق العاده در یک یا چند... ادامه