2 – 12 – 5 دگرگونی تعارض
از آنجا که رفع تعارض و برقراری صلح، اصطلاحات پیچیدهای هستند، لذا نقشی که رسانههای نوین میتوانند داشته باشند در آن چیزی که عموما نوآوریهای «دگرگونی تعارض»243خوانده میشود، مورد توجه قرار میگیرد. در جستجو برای یافتن زمینههای مشترک تعریف، نوآوریهای مربوط به دگرگونی تعارض، درصدد تغییر ادراک و بهبود ارتباطاتی است که راجع به ریشههای تعارض وجود دارد، از جمله نابرابری یا تبعیض اجتماعی. مفهوم دگرگونی تعارض، ریشه در «دیپلماسی چندمسیره»244 دارد که به طور ذاتی مشارکت شهروندان را دربر میگیرد. مفهوم چندمسیره، بر این ایده دلالت دارد که همه بخشهای جامعه مهم هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند، گوش داده شوند و به یک زبان مشترک برای گفتگو، حل تعارض و برقراری صلح برای جلوگیری از تعارضات و یا پایان بخشیدن به تعارضات سخت و شدید، آشنایی پیدا کنند. بدیهی است که در تکنولوژیهای جدید، فرصتهایی نهفته است که کانالهای ارتباطی را قادر میسازد، درک میانفرهنگی را افزایش دهند و از طریق ارتباطات شهروند به شهروند، دیگران را در فرآیند تکامل یاری دهند. موارد زیر تنها شروعی است برای آنچه که امکانپذیر خواهد بود. (برگرفته از سایت مرکز دیپلماسی شهروندی آمریکا)
نهضت یک صدا: «نهضت یک صدا»245، یک جنبش آنلاین رو به رشد است که به دنبال جلب حمایت برای راهحل دوجانبه میان اسرائیل و فلسطین است. در کنار فعالیتهای آفلاین، سهم عمده حضور آنلاین آنها، به استفاده از پیامهای ویدیویی آنلاین امیدبخش، از افراد مختلف و دادخواستهای آنلاین رو به افزایش، برای حمایت از راهحل دوجانبه است که در حال حاضر تعداد آنها به بیش از 650 هزار نفر رسیده است. (برگرفته از سایت نهضت یک صدا)246
جوانان خاورمیانه247: یک شبکه مردمی و بومی دیجیتال است که قدرت رسانههای نوین را برای مبارزه با ظلم در خاورمیانه و شمال آفریقا به کار میگیرد. در مصاحبه با بنیانگذار این شبکه، «آشوکا»248و دستیارش، «اسراء الشافعی»249، آنان کار خود را بدین گونه شرح دادند: ما قدرت رسانههای نوین را برای تسهیل مبارزه علیه ظلم در خاورمیانه و شمال آفریقا به کار میگیریم. اشتیاق ما برای مشارکت مدنی، آزادی بیان و به کارگیری راهحل های جدید برای این مسائل و مشکلات دیرپا و فراگیر، ما را به جلو میراند. (برگرفته از سایت جوانان خاورمیانه)250
پروژه نامههای ویدیویی: «پروژهنامههای ویدیویی»251یک پروژه ابتکاری و جاهطلبانه است که توسط دو فیلمساز آلمانی به نام «کاترینا ریگر»252و «اریک ون دن بروخاس»253، در سال 2000 آغاز شد تا به برقراری صلح در کشورهای یوگسلاوی پس از جنگ، کمک کند. این پروژه درصدد است تا دوستیهای از بینرفته ناشی از جنگ را مجددا برقرار سازد. در تلاش برای آغاز ارتباط میان مردم این کشورها، مردم اسلوونی، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه، صربستان، مونتهنگرو و کوزوو دعوت شدهاند تا از طریق پیامهای ویدئویی، پیامهای دوستانه خود را به یکدیگر ارسال کنند. (برگرفته از سایت پروژهنامههای ویدیویی)254
ایده این پروژه ساده بود. هرکس که دوستی قدیمی، یا همسایهای از یک گروه نژادی دیگر را از دست داده بود، دعوت میشد تا پیامی را ثبت کند؛ آنگاه گردانندگان، پیام را دنبال کرده و آن را به دوست گمشدهشان میرساندند که اغلب نیز مشتاق پاسخگویی به پیام بودند. در اغلب موارد، تبادل پیام منجر به بهمپیوستگی و تجدید دیدار میشد. این پروژه که توسط ریگر و بوخاس آغاز شده بود، سرانجام در سال 2005 گسترش یافته و دامنه آن نیز به تلویزیون کشیده شد. در این سال، چند ایستگاه تلویزیونی، پیامهای ویدئویی را برای کشورهای استقلالیافته یوگسلاوی سابق پخش کردند. (همان، 2012)
در حال حاضر، این پروژه با وقفه مواجه شده و وبسایت مربوط به آن، دیگر فعال نیست؛ گرچه ایده این پروژه همچنان وجود دارد و به طور بالقوه، امروزه در سایر مناطق و در فرمت تلفن همراه و در وبسایتهای دیگر مورد تقلید قرار میگیرد.

2 – 12 – 6 حمایت و پشتیبانی مجازی از جنبشهای جهانی اجتماعی
به دلیل نحوه اطلاعرسانی، آگاهیبخشی رسانههای نوین در بسیج مردم، یکی از سریعالرشدترین زمینههای استفاده از رسانههای نوین در دیپلماسی شهروندی، اقدام مستقیم و حمایت بینالمللی بوده است. سازمانهای جدید از زمان آغاز به کار وب ظاهر شدند، سازمانهایی که امکان پیدایش و تاسیس آنها قبلا امکانپذیر نبوده است؛ اما امروزه میتوانند میلیونها نفر از مردم را برای حمایت از دولتها (حتی دولتهایی به غیر از دولت خودشان) و حمایت از سازمانهای بینالمللی بسیج کنند. آنچه که منحصر به فرد و بیهمتاست، تنها ابزارهای موجود نیست، بلکه مردمی است که از ابزارها استفاده میکنند. امروزه نسل جوان، باسواد دیجیتالی، برای تاثیرگذاری بر مسائل جهانی به حالت آمادهباش درآمده است. آنها با داشتن امکان برقراری ارتباط و دسترسی به اطلاعات، میتوانند قدرتی قابل توجه به دست آورند. آنچه که تصمیم میگیرند، مهم است؛ گرچه سایر مردم دنیا در ابتدا اهمیت آن را درک نکنند. یکی از آخرین نمونههای این عرصه، توجه ناگهانی بینالمللی آنلاین به اغتشاشات و ناآرامیهای پس از انتخابات سال 2009 در ایران است که به مدد تلفن همراه و تجهیزات ضبط، یوتیوب، فیسبوک و توئیتر به عنوان مکانیزم پخش اخبار، به طور گسترده انجام شد. (برگرفته از سایت مرکز دیپلماسی شهروندی آمریکا)
شبکه اقدام علیه نسلکشی: «شبکه اقدام علیه نسلکشی»255که در سال 2005 تاسیس یافت، مردم و جوامع را برای جلوگیری از نسلکشی و یا توقف آن، تجهیز میکند. این شبکه در وبسایتش، خود را این گونه معرفی کرده است: « اولین تشکیلات پایدار ضد نسلکشی، متعهد به توقف بدترین بیرحمیها در سراسر دنیا». شبکه اقدام علیه نسلکشی بر مناطقی متمرکز شده است که در آنجا نسلکشی و قساوت که از آن به عنوان کشتار سیستماتیک، شکنجه شدید و تجاوز به غیرنظامیان در یک مقیاس وسیع (عظیم) نام میبرند، رخ داده است. شبکه اقدام علیه نسلکشی، از رسانههای نوین برای ساخت این تشکیلات و قدرتمند ساختن آن برای توقف نسلکشی استفاده میکند. (برگرفته از سایت پایان نسلکشی)256
ائتلاف نجات دارفور: «ائتلاف نجات دارفور»257، اتحاد بیش از 190 سازمان دینی و مدافع حقوق بشر است که مردم را از بحران دارفور آگاه ساخته و در پی ایجاد یک واکنش همگانی، برای اشاعه صلح در سراسر منطقه دارفور و کل سودان است. اعضای این ائتلاف، 130 میلیون نفر از همه نژادها، ادیان و وابستگیهای مختلف حزبی را شامل میشود که برای کمک به مردم سودان، با هم متحد شدهاند. ائتلاف نجات دارفور، همکاری تنگاتنگی با سازمانهای بینالمللی و سازمانهای وابسته به سازمان ملل دارد، تا مردم دنیا و سایر فعالان بینالمللی را به مردم مناطق جنگی پیوند دهند. (برگرفته از سایت نجات دارفور)258
نسلکشی را متوقف کنید259: «من اقدام میکنم»260، بدنبال آن است که مردم جوامع، سازمانها و دولتها را برای طرفداری از آنهایی که توسط نسل کشی، بیرحمی و قساوت و جنایت علیه انسانیت، آسیب دیدهاند، تجهیز کند. من اقدام میکنم، یک گروه جهانی است که آمار کشتهشدگان و تبعیدشدگان را ارائه میدهد و در همان حال نیز، رابطه دوجانبه میان آنهاییکه در خطراند و آنهاییکه تمایل دارند و قادرند کاری انجام دهند، برقرار میسازد: فرهنگ جدیدی از مشارکت.
من اقدام میکنم، باقیمانده قربانیان نسلکشی دارفور را با استفاده از قدرت اینترنت و تکنولوژی، به افرادی که مایل به کمک کردن بودند، مرتبط ساخت. این گروه، از اردوگاههای آوارگان در غرب چاد، بازدید به عمل آورد و برنامه روزانهای برای ضبط برنامههای ویدیویی و تهیه عکس تدارک دید. اعضای گروه ارتباط مستمری با شبکههای اجتماعی (فیسبوک و توئیتر) برقرار کردند. بازدیدکنندگان از وبسایت، چهره انسانی بحران پیش آمده را، از طریق گزارشهای روزانه میدیدند و شرایط زندگی در اردوگاه آوارگان را درک میکردند، نظرات و سوالات خود را مطرح میساختند و پیشنهاداتی راجع به جنبههای ارتباطی وبسایت ارائه میدادند. اعضای این تیم در طی سال 2005، 8 بار از این اردوگاه بازدید کردند. در روز جهانی آوارگان (20 ژوئن سال 2009)، من اقدام میکنم و UNHCRباتفاق، برنامهای دوساعته را به طور زنده از وبسایت http://www.refugeedaylive.org راجع به زندگی آوارگان در اردوگاههای سراسر جهان به نمایش گذاشتند. امروزه، فیلم، عکس و مدارک من اقدام میکنم، برای ایجاد ارتباط میان بازماندگان دارفور و کسانی که میتوانند آنها را مورد حمایت قرار دهند، جمعآوری و مورد استفاده قرار میگیرد. من اقدام میکنم، همچنین کلیه اطلاعات خود را به سازمانها، گروهها و تهیهکنندگان تلویزیونی ارسال میکند. این گروه، هم اکنون از طریق چندرسانهایها به طور مستقیم با آوارگان در ارتباط است و به طور مستمر دی.وی.دیهای حاوی بخشهای مختلفی از فعالیت گروههای مختلف در سراسر جهان علیه خشونت را، منتشر و توزیع میکند. (برگرفته از سایت من اقدام می کنم، 2012)261
کودکان نامرئی: «کودکان نامرئی»262از فیلم، برای گفتن داستان تعارضات و بخصوص تراژدی کودکان سرباز، در اوگاندا استفاده میکند. آنها از وب، برای به اشتراک گذاشتن فیلمهای ویدیویی با تعداد زیادی از مخاطبان استفاده میکنند. این گروه توانسته است با حمایت حامیان جوان خویش و برگزاری تورهای مختلف، پول لازم برای بازسازی مدارس ویران شده در ج
نگ، خرید کتاب و تجهیزات، نوسازی ساختارها، بهکارگیری معلمان و تکنولوژی، فراهم آورد. همچنین 8 هزار و 400 نفر از کودکان اوگاندایی را در مناطق بازسازی شده، اسکان داده و 690 هزینه تحصیلی برای دانش آموزان مقطع دبیرستان و 180 بورس کامل تحصیلی برای دانشجویان دانشگاه بدست آورد. کودکان نامرئی، چند مربی برای رسیدگی به سلامت و بهداشت دانشآموزان استخدام نمود و ضمنا فعالیتهای اقتصادی کوچکی را نیز به راه انداخته است که باعث شد 360 اوگاندایی از اردوگاهها به خانههایشان بازگردند. مرکز اقتصادی این گروه، به روستائیان پسانداز کردن، سرمایهگذاری، عمل کار کردن با اعداد، سوادآموزی و مراقبتهای بهداشتی را آموزش میدهد. این ابتکارات، باعث گردید که روستائیان پول خود را پسانداز نموده و از بهره آن برای آغاز یک فعالیت اقتصادی کوچک و امرار معاش خانواده استفاده کنند. کاری که هرگز قبلا قادر به انجام آن نبودهاند. (برگرفته از سایت کودکان نامرئی)263
یک میلیون صدا علیه فارک264: در فوریه 2008، یک مهندس بیکارشده کلمبیایی، «اسکار مورالس»265، یک میلیون نفر از سراسر جهان را علیه شبه نظامیان فارک در کلمبیا بسیج نمود. او اینکار را تنها در عرض یکماه و از طریق فیسبوک انجام