پایان نامه رایگان با موضوع فرسودگی شغلی، موفقیت ها، عملکرد کارکنان

ش دهی و مشوق های مادی و غیر مادی در سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان
پیشنهادات مرتبط با نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم:
(بین فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری برابر 447/0 وجود دارد.)
شناسایی ویژگی های فردی و نقاط قوت و ضعف فردی کارکنان از طریق ابزار های سنجش این عوامل که بیشتر در حوزه روانشناختی و رفتارشناختی قرار دارند و برنامه ریزی جهت رفع و کاهش نقاط ضعف موجود و همچنین تقویت نقاط قوت افراد جهت کسب موفقیت های آینده
استفاده از کارشناسان و اساتید علوم روانشناسی و جامع شناسی در ارائه مشاوره های مورد نیاز در برخی کارکنانی که بیشتر از همکاران مواردی مانند احساس شکست و تحلیل درونی در شغل بصورت مداوم را در محیط کاری دارند.
استفاده از تست ها و آزمون های شناسایی شخصیت و استعداد های فردی کارکنان و استفاده از نتایج این آزمون های در تقسیم وظایف و تشریح شرح وظایف کارکنان با هدف افزایش موفقیت های کاری کارکنان که حاصل تناسب بیشتر ابعاد شخصیتی با مفروضات شغلی می باشد
با توجه به ارزشمندی مثبت اندیشی و تصویر مطلوب از سوابق گذشته در درون افراد، به مدیران شعب پیشنهاد می شود که آرشیوی از سوابق و تجربیات ارزشمند کارکنان در زمینه ارائه خدمات شاخص و ارزشمند به مشتریان تهیه کرده و در دوره های مشخص و متوالی به این اسناد مراجعه و با یادآوری موفقیت های گذشته و مقایسه از تجربیات آنها، در برنامه ریزی های آینده شعب از آنان استفاده نمایند.
5-5 محدودیت های تحقیق
عدم وجود پرسشنامه های استاندارد و معتبر مرتبط با موضوع و مدل تحقیق
گرفتن مجوزهای قانونی برای توزیع پرسشنامه ها
استفاده از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات جامعه آماری
فقدان ادبیات مرتبط بخصوص در زمینه موضوع رفتار ضدشهروندی
5-6 پیشنهادات جهت استفاده در تحقیقات آتی
1. در این تحقیق مولفه های فرسودگی شغلی از دیدگاه مزلاچ مدنظر بوده است پیشنهاد می گردد در تحقیقات دیگر از دیدگاه های سایر صاحبنظران برای سنجش فرسودگی شغلی استفاده شود.
2. در این تحقیق مولفه های رفتارهای ضدشهروندی از دیدگاه جلینک و آهرن (2006) مدنظر بوده است پیشنهاد می گردد در تحقیقات دیگر از دیدگاه های سایر صاحبنظران برای سنجش رفتارهای ضد شهروندی استفاده شود.
3. پیشنهاد می گردد محققان آتی رابطه فرسودگی شغلی با عملکرد کارکنان سازمان را نیز مورد مطالعه قرار دهند.
4. استفاده از ابزارهای گردآوری اطلاعات غیر پرسشنامه
5.بررسی موضوع مورد مطالعه در سازمان های تولیدی به منظور سنجش عینی تر و متغیر مستقل بر وابسته
6. استفاده از روش های دیگر جمع آوری اطلاعات در انجام تحقیق
7. بررسی موضوع در یک سازمان نمونه در فواصل زمانی متفاوت به منظور سنجش آثار برنامه های اعمال شده بر روی فرسودگی شغلی و رفتارهای ضد شهروندی
منابع و ماخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *