پایان نامه رایگان با موضوع ضریب همبستگی، فرسودگی شغلی، سطح معنادار

کشیدگی
میانه
مد
مینیمم
ماکزیمم
جمع
فقدان موفقیت فردی
59/1
667/0
485/1
238/3
33/1
00/1
00/1
33/4
33/121
بر اساس جدول فوق مشاهده می کنیم که میانگین این متغیر برابر 59/1 است که حدود ” کم” می باشد. انحراف معیار (استاندارد) برابر 667/0 است. ضریب چولگی برابر 485/1 است که نشان دهنده چولگی به راست و تفاوت بسیار زیاد توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر قرینگی است. ضریب کشیدگی برابر 238/3 می باشد که نشان دهنده تفاوت بسیار زیاد توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر پراکندگی است.
نمودار (4-8) هیستوگرام فقدان موفقیت فردی
ب ـ رفتار ضد شهروندی(متغیر وابسته)
جدول زیر معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر رفتار ضد شهروندی را نشان می دهد:
جدول (4-9) آمار توصیفی رفتار ضد شهروندی
معیار
میانگین
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب کشیدگی
میانه
مد
مینیمم
ماکزیمم
جمع
رفتار ضد شهروندی
65/1
523/0
573/0
073/0-
70/1
00/1
00/1
00/3
45/125
بر اساس جدول فوق مشاهده می کنیم که میانگین این متغیر برابر 65/1 است که حدود ” کم” می باشد. انحراف معیار (استاندارد) برابر 523/0 است. ضریب چولگی برابر 573/0 است که نشان دهنده چولگی به راست و تفاوت زیاد توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر قرینگی است. ضریب کشیدگی برابر 073/0- می باشد که نشان دهنده تفاوت کم توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر پراکندگی است.
نمودار (4-9) هیستوگرام رفتار ضد شهروندی
4-3 آزمون فرضیه ها
برای بررسی فرضیه های این پژوهش از ضریب همبستگی استفاده می کنیم. آزمون ضریب همبستگی خود بر دو نوع است. ضریب همبستگی “پیرسون” و ضریب همبستگی “اسپیرمن”. برای فرضیه هایی که توزیع داده های هر دو متغیر مربوطه آن نرمال است از ضریب همبستگی “پیرسون” و برای فرضیه هایی که توزیع داده های هر دو متغیر مربوطه آن غیر نرمال است و یا یکی نرمال و دیگری غیر نرمال است از ضریب همبستگی “اسپیرمن” استفاده می کنیم.
برای تشخیص نرمال بودن یا غیر نرمال بودن توزیع داده های متغیرها از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف استفاده می کنیم.
4-4 آزمون توزیع نرمال داده ها (نیکویی برازش)
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف استفاده می کنیم. بر این اساس فرض صفر یا ادعا را نرمال بودن توزیع متغیرها قرار می دهیم و فرض مقابل را عدم نرمال بودن متغیرها در نظر می گیریم. یعنی پس از آزمون، اگر سطح معنا داری که برای هر متغیر به دست می آید بزرگتر از 05/0 باشد، توزیع آن متغیر نرمال و اگر سطح معنا دار بودن آن کوچکتر از 05/0 باشد، توزیع آن متغیر غیر نرمال است. برای متغیرهای این تحقیق آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف را انجام دادیم که نتایج آن به شرح جدول زیر است:
{█(H_0: است نرمال توزیع دارای متغیر@H_1: نیست نرمال توزیع دارای متغیر)┤
جدول (4-10) آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف
سطح معناداری
آماره آزمون
متغیر
000/0
204/0
خستگی
000/0
366/0
از خودبیگانگی
000/0
196/0
فقدان موفقیت فردی
001/0
140/0
فرسودگی شغلی
031/0
107/0
رفتار ضد شهروندی
با توجه به نتایج آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف نتیجه می گیریم که در همه متغیر ها به علت اینکه سطح معناداریشان کمتر از مقدار مفروض 05/0 (آلفا) می باشد، فرض صفر رد می شود و در نتیجه متغیرها دارای توزیع غیر نرمال هستند. با توجه به غیر نرمال بودن توزیع همه متغیرها در این پژوهش، جهت بررسی فرضیات از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
4-5 فرضیه‏های پژوهش
4-5-1 فرضیه اصلی
بین فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
برای این آزمون فرض صفر را عدم ارتباط مثبت و معنا دار بین دو متغیر قرار می دهیم و فرض مقابل را ارتباط مثبت و معنادار دو متغیر تعریف می کنیم:
{█(H_(0 ):ρ≤0ندارد وجود معناداری مثبت همبستگی @H_1:ρ0دارد وجود معناداری مثبت همبستگی )┤
به دلیل نرمال نبودن توزیع متغیرهای فرسودگی شغلی و رفتار ضد شهروندی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم.
جدول (4-11) ضریب همبستگی بین فرسودگی شغلی و رفتار ضد شهروندی
عنوان
مقدار
ضریب همبستگی
563/0
سطح معناداری
000/0
تعداد
76
با مشاهده جدول بالا، به دلیل کوچکتر بودن سطح معناداری از مقدار مفروض 05/0=α نتیجه می گیریم که فرض صفر رد می شود و فرض مقابل مبنی بر وجود همبستگی و رابطه مثبت و معنادار بین فرسودگی شغلی و رفتار ضد شهروندی تایید می شود. ضریب این همبستگی برابر 563/0 است که گویای رابطه مستقیم و مثبت بین این دو متغیر است. یا به عبارت دیگر با افزایش میزان متغیر فرسودگی شغلی، متغیر رفتار ضد شهروندی هم افزایش پیدا می کند. در نتیجه می توان گفت: بین فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
4-5-2 فرضیات فرعی پژوهش
1- بین خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
برای این آزمون فرض صفر را عدم ارتباط مثبت و معنا دار بین دو متغیر قرار می دهیم و فرض مقابل را ارتباط مثبت و معنادار دو متغیر تعریف می کنیم:
{█(H_(0 ):ρ≤0ندارد وجود معناداری مثبت همبستگی @H_1:ρ0دارد وجود معناداری مثبت همبستگی )┤
به دلیل نرمال نبودن توزیع متغیرهای خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان و رفتار ضد شهروندی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم.
جدول (4-12) ضریب همبستگی بین خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان و رفتار ضد شهروندی
عنوان
مقدار
ضریب همبستگی
633/0
سطح معناداری
000/0
تعداد
76
با مشاهده جدول بالا، به دلیل کوچکتر بودن سطح معناداری از مقدار مفروض 05/0=α نتیجه می گیریم که فرض صفر رد می شود و فرض مقابل مبنی بر وجود همبستگی و رابطه مثبت و معنادار بین خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان و رفتار ضد شهروندی تایید می شود. ضریب این همبستگی برابر 633/0 است که گویای رابطه مستقیم و مثبت بین این دو متغیر است. یا به عبارت دیگر با افزایش میزان متغیر خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان، متغیر رفتار ضد شهروندی هم افزایش پیدا می کند. در نتیجه می توان گفت: بین خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
2- بین از خود بیگانگی (مسخ شخصیت) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
برای این آزمون فرض صفر را عدم ارتباط مثبت و معنا دار بین دو متغیر قرار می دهیم و فرض مقابل را ارتباط مثبت و معنادار دو متغیر تعریف می کنیم:
{█(H_(0 ):ρ≤0ندارد وجود معناداری مثبت همبستگی @H_1:ρ0دارد وجود معناداری مثبت همبستگی )┤
به دلیل نرمال نبودن توزیع متغیرهای از خود بیگانگی (مسخ شخصیت) کارکنان و رفتار ضد شهروندی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم.
جدول (4-13) ضریب همبستگی بین از خود بیگانگی (مسخ شخصیت) و رفتار ضد شهروندی
عنوان
مقدار
ضریب همبستگی
243/0
سطح معناداری
017/0
تعداد
76
با مشاهده جدول بالا، به دلیل کوچکتر بودن سطح معناداری از مقدار مفروض 05/0=α نتیجه می گیریم که فرض صفر رد می شود و فرض مقابل مبنی بر وجود همبستگی و رابطه مثبت و معنادار بین از خود بیگانگی (مسخ شخصیت) کارکنان و رفتار ضد شهروندی تایید می شود. ضریب این همبستگی برابر 243/0 است که گویای رابطه مستقیم و مثبت بین این دو متغیر است. یا به عبارت دیگر با افزایش میزان متغیر از خود بیگانگی (مسخ شخصیت) کارکنان، متغیر رفتار ضد شهروندی هم افزایش پیدا می کند. در نتیجه می توان گفت: بین از خود بیگانگی (مسخ شخصیت) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
3- بین فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
برای این آزمون فرض صفر را عدم ارتباط مثبت و معنا دار بین دو متغیر قرار می دهیم و فرض مقابل را ارتباط مثبت و معنادار دو متغیر تعریف می کنیم:
{█(H_(0 ):ρ≤0ندارد وجود معناداری مثبت همبستگی @H_1:ρ0دارد وجود معناداری مثبت همبستگی )┤
به دلیل نرمال نبودن توزیع متغیرهای فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) کارکنان و رفتار ضد شهروندی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم.
جدول (4-14) ضریب همبستگی بین فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) و رفتار ضد شهروندی
عنوان
مقدار
ضریب همبستگی
447/0
سطح معناداری
000/0
تعداد
76
با مشاهده جدول بالا، به دلیل کوچکتر بودن سطح معناداری از مقدار مفروض 05/0=α نتیجه می گیریم که فرض صفر رد می شود و فرض مقابل مبنی بر وجود همبستگی و رابطه مثبت و معنادار بین فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) کارکنان و رفتار ضد شهروندی تایید می شود. ضریب این همبستگی برابر 447/0 است که گویای رابطه مستقیم و مثبت بین این دو متغیر است. یا به عبارت دیگر با افزایش میزان متغیر فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) کارکنان، متغیر رفتار ضد شهروندی هم افزایش پیدا می کند. در نتیجه می توان گفت: بین فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
یکی از مهمترین بخش های هر پژوهش علمی، فصل مربوط به نتیجه گیری از فرضیه ها و تهیه طرح و تعمیم آن می باشد. این نتیجه گیری آخرین تاثیر را هم از حیث سبک نگارش و هم از جهت محتوا باید به خواننده القا نماید. نتیجه گیری باوری مبتنی بر استدلال و بر مبنای شواهد حاصل از پژوهش است که در اختیار خوانندگان پژوهش، علاقه مندان به اجرای پژوهش های آتی مبتنی بر پژوهش های کنونی و در نهایت استفاده کنندگان کاربردی، قرار می گیرد.
این فصل از تحقیق به نتیجه گیری و پیشنهادهای اختصاصی دارد. بدین منظور ابتدا مروری بر خطوط کلی تحقیق خواهیم داشت. سپس نتیجه گیری از یافته های پژوهش ارائه می شود و در نهایت بر اساس یافته های تحقیق پیشنهادهای در راستای کاهش سطح فرسودگی شغلی و رفتار ضدشهروندی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان و سایر سازمان های مشابه، ارایه شده است.
5-2 ارتباط مباحث تئوریک با یافته های پژوهش
این پژوهش از ابتداء با تلاش در پی بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان آغاز گردیده و پس از بیان اهمیت موضوع به اهمیت و ضرورت و اهداف آن اشاره شده است. در مباحث تئوریک فصل دوم نظریات مرتبط با فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی در چند حوزه و رویکرد متمایز از قبیل تئوری ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در بخش دوم مباحث تئوریک پس از بیان موارد تئوریک در بخش سوم نیز به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شد. در فصل سوم روش تحقیق و در فصل چهارم تحلیل داده انجام گرفت. با توجه به مباحث تئوریک از یک طرف و تحقیقات انجام گرفته قبلی از سوی دیگر و چهارچوب نظری، متغیر فرسودگی شغلی کارکنان به همراه ابعاد زیر مجموعه به عنوان متغیرهای برونزا (مستقل) و متغیر رفتار ضد شهروندی سازمانی نیز به همراه ابعاد زیر مجموعه به عنوان متغیرهای درونزا (وابسته) در قالب پرسشنامه برای افراد نمونه آماری تهیه و توزیع شد.