پایان نامه رایگان با موضوع آزمون فرضیه، از خود بیگانگی، فرسودگی شغلی

د. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها جهت آزمون فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای آزمون رابطه متغیر های مستقل و متغیر وابسته از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
5-3 یافته های پژوهش
بعد از اینکه داده ها از نمونه های جامعه آماری جمع آوری شده، ابتدا با استفاده از آمار توصیفی در قالب جداول فراوانی طبقه بندی و سپس با استفاده از فنون استنباط آماری به منظور آزمون فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
یافته های آمار توصیفی متغیرهای عمومی و جمعیتی:
نتیجه جدول فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان: 62 نفر (6/81 درصد) پاسخ دهندگان مرد و 7 نفر (2/9 درصد) زن هستند. 7 نفر (2/9 درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
نتیجه جدول فراوانی سن پاسخ دهندگان: 43 نفر (6/56 درصد) از پاسخ دهندگان زیر 35 سال، 10 نفر (2/13 درصد) بین 35 تا 40 سال، 13 نفر (1/17 درصد) بین 41 تا 45 سال و 2 نفر (6/2 درصد) هم بین 46 تا 50 سال هستند. 8 نفر (5/10 درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
نتیجه جدول فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان: 6 نفر (9/7 درصد) دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم، 15 نفر (7/19 درصد) دارای مدرک کاردانی، 35 نفر (1/46 درصد) دارای مدرک کارشناسی و 12 نفر (8/15 درصد) هم دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری هستند. 8 نفر (5/10 درصد) هم به این سوال پاسخ نداده است.
نتیجه جدول فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان: 23 نفر (3/30 درصد) از پاسخ دهندگان کمتر از 5 سال، 16 نفر (1/21 درصد) بین 5 تا 10 سال، 20 نفر (3/26 درصد) بین 11 تا 15 سال، 6 نفر (9/7 درصد) بین 16 تا 20 سال و 2 نفر (6/2 درصد ) هم بالای 20 سال هستند. 9 نفر (8/11 درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
یافته های آمار توصیفی متغیرهای تحقیق:
نتیجه جدول فراوانی فرسودگی شغلی (متغیر مستقل): بر اساس جدول آمار توصیفی مربوط به متغیر فرسودگی شغلی مشاهده می کنیم که میانگین این متغیر برابر 48/1 است که حدود “خیلی کم” می باشد. انحراف معیار (استاندارد) برابر 432/0 است. ضریب چولگی برابر 219/1 است که نشان دهنده چولگی به راست و تفاوت بسیار زیاد توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر قرینگی است. ضریب کشیدگی برابر 300/2 می باشد که نشان دهنده تفاوت بسیار زیاد توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر پراکندگی است.
نتیجه جدول فراوانی خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان: بر اساس جدول آمار توصیفی مربوط به متغیر خستگی مشاهده می کنیم که میانگین این متغیر برابر 65/1 است که حدود ” کم” می باشد. انحراف معیار (استاندارد) برابر 570/0 است. ضریب چولگی برابر 353/0 است که نشان دهنده چولگی به راست و تفاوت کم توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر قرینگی است. ضریب کشیدگی برابر 778/0- می باشد که نشان دهنده تفاوت زیاد توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر پراکندگی است.
نتیجه جدول فراوانی از خود بیگانگی (مسخ شخصیت) کارکنان: بر اساس جدول آمار توصیفی مربوط به متغیر از خود بیگانگی مشاهده می کنیم که میانگین این متغیر برابر 20/1 است که حدود “خیلی کم” می باشد. انحراف معیار (استاندارد) برابر 344/0 است. ضریب چولگی برابر 499/2 است که نشان دهنده چولگی به راست و تفاوت بسیار زیاد توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر قرینگی است. ضریب کشیدگی برابر 984/8 می باشد که نشان دهنده تفاوت بسیار فاحش توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر پراکندگی است.
نتیجه جدول فراوانی فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) کارکنان: بر اساس جدول آمار توصیفی مربوط به متغیر فقدان موفقیت فردی مشاهده می کنیم که میانگین این متغیر برابر 59/1 است که حدود ” کم” می باشد. انحراف معیار (استاندارد) برابر 667/0 است. ضریب چولگی برابر 485/1 است که نشان دهنده چولگی به راست و تفاوت بسیار زیاد توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر قرینگی است. ضریب کشیدگی برابر 238/3 می باشد که نشان دهنده تفاوت بسیار زیاد توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر پراکندگی است.
نتیجه جدول فراوانی رفتار ضد شهروندی(متغیر وابسته): بر اساس جدول آمار توصیفی مربوط به متغیر رفتار ضد شهروندی مشاهده می کنیم که میانگین این متغیر برابر 65/1 است که حدود ” کم” می باشد. انحراف معیار (استاندارد) برابر 523/0 است. ضریب چولگی برابر 573/0 است که نشان دهنده چولگی به راست و تفاوت زیاد توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر قرینگی است. ضریب کشیدگی برابر 073/0- می باشد که نشان دهنده تفاوت کم توزیع این متغیر با توزیع نرمال از نظر پراکندگی است.
یافته های آمار استنباطی تحقیق:
نتایج آزمون نرمال بودن توزیع نمونه با استفاده از آزمون KS: در همه متغیر ها به علت اینکه سطح معناداریشان کمتر از مقدار مفروض 05/0 (آلفا) می باشد، فرض صفر رد می شود و در نتیجه متغیرها دارای توزیع غیر نرمال هستند. با توجه به غیر نرمال بودن توزیع همه متغیرها در این پژوهش، جهت بررسی فرضیات از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.
نتیجه آزمون فرضیه اصلی : بر اساس نتیجه ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرسودگی شغلی و رفتار ضد شهروندی، به دلیل کوچکتر بودن سطح معناداری از مقدار مفروض 05/0=α نتیجه می گیریم که فرض صفر رد می شود و فرض مقابل مبنی بر وجود همبستگی و رابطه مثبت و معنادار بین فرسودگی شغلی و رفتار ضد شهروندی تایید می شود. ضریب این همبستگی برابر 563/0 است که گویای رابطه مستقیم و مثبت بین این دو متغیر است. یا به عبارت دیگر با افزایش میزان متغیر فرسودگی شغلی، متغیر رفتار ضد شهروندی هم افزایش پیدا می کند. در نتیجه می توان گفت: بین فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه فرضیه های فرعی تحقیق:
نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول: بر اساس نتیجه ضریب همبستگی اسپیرمن بین خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان و رفتار ضد شهروندی، به دلیل کوچکتر بودن سطح معناداری از مقدار مفروض 05/0=α نتیجه می گیریم که فرض صفر رد می شود و فرض مقابل مبنی بر وجود همبستگی و رابطه مثبت و معنادار بین خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان و رفتار ضد شهروندی تایید می شود. ضریب این همبستگی برابر 633/0 است که گویای رابطه مستقیم و مثبت بین این دو متغیر است. یا به عبارت دیگر با افزایش میزان متغیر خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان، متغیر رفتار ضد شهروندی هم افزایش پیدا می کند. در نتیجه می توان گفت: بین خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم: بر اساس نتیجه ضریب همبستگی اسپیرمن بین از خود بیگانگی (مسخ شخصیت) و رفتار ضد شهروندی، به دلیل کوچکتر بودن سطح معناداری از مقدار مفروض 05/0=α نتیجه می گیریم که فرض صفر رد می شود و فرض مقابل مبنی بر وجود همبستگی و رابطه مثبت و معنادار بین از خود بیگانگی (مسخ شخصیت) کارکنان و رفتار ضد شهروندی تایید می شود. ضریب این همبستگی برابر 243/0 است که گویای رابطه مستقیم و مثبت بین این دو متغیر است. یا به عبارت دیگر با افزایش میزان متغیر از خود بیگانگی (مسخ شخصیت) کارکنان، متغیر رفتار ضد شهروندی هم افزایش پیدا می کند. در نتیجه می توان گفت: بین از خود بیگانگی (مسخ شخصیت) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم: بر اساس نتیجه ضریب همبستگی اسپیرمن بین فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) و رفتار ضد شهروندی، به دلیل کوچکتر بودن سطح معناداری از مقدار مفروض 05/0=α نتیجه می گیریم که فرض صفر رد می شود و فرض مقابل مبنی بر وجود همبستگی و رابطه مثبت و معنادار بین فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) کارکنان و رفتار ضد شهروندی تایید می شود. ضریب این همبستگی برابر 447/0 است که گویای رابطه مستقیم و مثبت بین این دو متغیر است. یا به عبارت دیگر با افزایش میزان متغیر فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) کارکنان، متغیر رفتار ضد شهروندی هم افزایش پیدا می کند. در نتیجه می توان گفت: بین فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
5-4 پیشنهادات تحقیق
پیشنهادات مرتبط با نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول:
(بین خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری برابر 633/0 وجود دارد.)
برنامه ریزی و تدوین دوره های آموزشی توانمندسازی کارکنان در زمینه های تشخیص و درک احساسات فردی و هدایت آنها به کاهش علائم افسردگی و تحلیل رفتگی درونی
شناخت استعداد ها و توانمندی های بالقوه کارکنان از سوی مدیران و ملاحظه آثار این شناخت در تقسیم وظایف و تفویض اختیار در شعب
کاهش کنترل های مستقیم و بکارگیری نظارت های غیر مستقیم بر اساس ملاحظه استقلال در تصمیم گیری ها که موجب افزایش اعتماد به نفس کارکنان و کاهش تحلیل رفتگی افراد می گردد
کسب توانایی شناخت هیجانات و احساسات کارکنان در مدیران و نهادینه سازی فرهنگ همدردی و حمایت دلسوزانه از یکدیگر در شعب که به کاهش میزان افسردگی و فرسودگی افراد می انجامد
شناخت مشکلات و مسائل کاری کارکنان و تلاش مدیران بانک در ملاحظه این مشکلات در برنامه ریزی ها که به افزایش ادراک درونی حمایت و پشتیبانی فردی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان منتهی می گردد
توجه به منافع فردی کارکنان و اعمال متغیر های محیطی مانند سطح تورم در سیستم های حقوق و دستمزد و تلاش پیوسته در راستای برقراری تطابق و سازگاری لازم بین هزینه های متعارف زندگی و میزان درآمد کارکنان
تلاش و توجه در جهت قانع کردن و توضیح منطقی به کارکنان در مواقع بحرانی که بخش نامه ها و دستور العمل های سخت گیرانه ای از مدیریت کلان به شعب ابلاغ می گردد.
ملاحظه انعطاف پذیری لازم در تدوین قوانین و مقررات بانک از سوی مدیران سطح بالای بانک که استقلال لازم در تفکر در شیوه های ارائه خدمات به مشتریان را در نظر گرفته باشد
پیشنهادات مرتبط با نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم:
(بین از خود بیگانگی (مسخ شخصیت) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری برابر 243/0 وجود دارد.)
اتخاذ سبک رهبری مشارکتی در شعب از سوی مدیران با هدف درخواست اظهار نظر از کارکنان در بیان عقاید و تفکران و نقد های کاری و بدین وسیله ایجاد آرامش و تازگی روحیه و کاهش از خود بیگانگی آنان
تدوین اهداف کلان و رسالت کلیدی شعب بانک بر اساس ارزش های اجتماعی و بازگو نمودن این توجه و اهمیت و ارزشمندی از سوی مدیران به کارکنان که منجر به تقویت حس هویت درونی کارکنان به شعب بانک می گردد.
ایجاد و حفظ روابط متقابل رضایت بخش و دوستانه در بین افراد که صمیمیت و تعادل محبت از ویژگی های آن است
رعایت احترام به شخصیت فردی کارکنان در شیوه مدیریت شعب و اجتناب از برخورد های ضربه زننده به عزت نفس و بی حرمتی در محیط بانک
اتخاذ سبک کار تیمی و پروژه ای از سوی مدیران با هدف افزایش توانائی انجام کار برای کارکنان با یکدیگر، یا با دیگران، پذیریش دیگران و عمل مطابق و نیز قبول و احترام منافع دیگران
ارائه اختیاراتی منطقی و نظارت شده، به کارکنان در انتخاب شیوه های انجام وظایف و ملاحظه استقلال در تصمیم گیری های کاری در حوزه های تعریف شده شعب
ارزش قائل شدن برای ایده پردازی و خلاقیت کارکنان در موضوعات مرتبط با شرح وظایف و اعمال ابزار های پادا