پایان نامه با کلمات کلیدی احساس غربت، پناهندگان، ظلم و ستم

میکند. شاعر شهید علی فوده وطن عزیز خود؛ فلسطین را بسیار دوست دارد و به آن عشق میورزد و وطن دوستی همه غم و حزن او بوده و تا پای جان از آن دفاعکردهاست. و شاعر به دلیل اینکه مدت طولانی در غربت به سربردهاست شوق او به وطن دوچندان است .
– مسأله فلسطین
فلسطین جایگاه تمدن گذشته است، و مسئله فلسطین مسأله همهی مردم عرب است و در نزد شاعران مسئله فلسطین از توجه زیادی برخورداربودهاست .و مسئله فلسطین به خاطر قتل و بحرانی و خونریزی از سال 1948 م تاکنون محرکـهی اصلی برانگیختن عزم و اراده مردم عرب برای تغییر اوضاع در جای جای سرزمین عرب بودهاست. قیام مردم فلسطین یک قیام مردمی و انسانیاست زیرا که در جستجوی حق هستند و درجهت رفع ظلم از انسانی که از سرزمین خود رانده شده و حقوق و انسانیت او را ازش گرفتهاند عمل میکند . انسان فلسطینی به خاطر آزادیش میجنگد و او همانند هر انسان دیگری حق زندگی در وطن خود را دارد و مسئله فلسطین فقط مسئله سرزمین نیست بلکه مسئله انسان و ملت و مردمی است که هویت و شرافت و عزت آنها گرفتهشدهاست. بنابراین این مسئله وجدان شاعران و همه شاعران فلسطینی که دوست دار امتی هستند که جهاد و پایداری و مبارزه به خاطر آزاد سازی وطن اشغالی را ادامه میدهند و تا پای جان میجنگند به خود مشغول ساخته است و دریافتند که مسئله فلسطین یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان است و آزادی فلسطین یک مسئله جهانی است . خاک سرزمین مردم فلسطین با روح شاعر؛ علی فوده عجین شدهاست و وجودش قطعه ای از آن است و در شعرش از ارتباط محکم خود با سرزمین فلسطین و مردم آن و هویت و تمدن و ارزش آن سخن گفتهاست و از عشق همیشگی و ابدی خود به سرزمین فلسطین سخن گفته است.و با تمام وجود به فلسطینی بودن خود اقرارکردهاست و بیان میدارد که تا زمان مرگ به وطن خود پایدار است و در اشعارش از احساسات خود به فلسطین سخن گفتهاست، و آن را سرزمین پیامبران و جایگاه ادیان خطاب کردهاست . بنابراین شاعر با اشعار خود نقش بزرگی در آگاهی به ملت خود ایفا کردهاست .و در بیشتر اشعارش از کلمه مادر به عنوان رمز برای وطن خود؛ فلسطین استفاده کردهاست .
– دعوت به آزادی
عنصر آزادی نزد شاعر معاصر عرب از جایگاه مهمی برخورداراست و با مسائل انسانی دیگر ارتباط دارد . معنای آزادی حد و مرزی ندارد و همهچیز را در جهان شامل میشود و در بر دارنده حقوق اساسی مانند حق زندگی در هر زمینه ای است و مسئله آزادی فقط مربوط به اکنون نیست بلکه مسئلهای است که از زمانهای گذشته انسان درگیر آن بودهاست و معنای آن بر طبق خواستهها و نیازهای انسان از عصری به عصر دیگر تغییر یافتهاست. مهمترین جنگ هایی که در طول تاریخ رخداده در صدد رسیدن به شرف و عزت و آزادی بودهاست . شاعر علی فوده در اشعار خود همواره هموطنانش را به قیام علیه دشمن و تحقق آزادی فرا میخواند و آنها را از توطئه دشمن صهیونیسم و مکر وحیله آنان آگاهساخته و به شورش و طغیان علیه ظلم و ستم دشمنی که آزادی را از وطنشان گرفتهاند دعوت مینماید و خواهان پیروزی و آزادی برای وطن عزیز خود میباشد .
– پناهندگان فلسطینی و درد و رنج آنان در تبعیدگاه
مسئله آوارگان فلسطینی در تبعیدگاه از مهمترین مسائلی است که شعر فلسطین بعد از حادثه سال 1948م به آن پرداختهاست و احساس غربت و آوارگی و فقر و گرسنگی و درد و عذاب از جمله مواردیاست که شاعر فلسطینی بعد از خروج از وطن آن را چشیدهاست. انسان فلسطینی درد و رنج زیادی کشیدهاست و این درد و رنج جراحت عمیقی در وجودش ایجادکردهاست و پیوسته از این جهت رنج میبرد . این مؤلفه بیشترین نمود را در اشعار شاعر علی فوده داشته است. شاعر در متون شعری خود درد و رنج مردم فلسطینی را در نتیجه اشغال سرزمینشان به تصویرکشیدهاست. شاعر نیز خود در تبعیدگاه به سر بوده و در جنگ شرکت داشته و این درد و رنج را از نزدیک چشیده و در اشعارش از آوارگی و محرومیت و فقر و گرسنگی خودش و مردم ستمدیده فلسطین سخنگفتهاست . بیشتر اشعار شاعر دربردارنده تصاویری از زندگی آوارگان فلسطینی و درد و غم و فقر و گرسنگی آنان است، همچنین از وحشی گری صهیونیست در حق مردم ستم دیده شعرگفتهاست.
– پایداری در برابر دشمن
رژیم صهیونیست عامل اصلی فقر و گرسنگی و محرومیت مردم ستم دیدهاست و اشغالگران عامل همه مشکلات و مصیبتهایی است که مسلمانان فلسطینی در سرزمین اشغالی به آن دچارشدهاند. از این رو شاعران شروع به مبارزه ضد صهیونیست کردهاند. و شاعر علی فوده از پایداری در میدان جنگ سخن میگوید و از غسان کنفانی به عنوان نماد پایداری انسان فلسطینی در برابر دشمنان و دفاع از وطن تا پای جان یاد میکند، همچنین از کلمه فرعون به نماد دشمن صهیونیستی غاصب یادمیکند؛ به اینکه هدفش ایناست که مالک سرزمین فلسطین گردد. دشمنی که در وجودش رحم و عطوفتی نیست و جزء به منافع خود به چیز دیگری فکرنمیکند . با این وجود شاعر دست از مبارزه برنمیدارد و پیوسته میجنگد و انسان ستم دیده فلسطینی را به قیام دعوت کرده و به جهاد و پایداری در برابر اشغالگرانی که هویت و سرزمینشان را گرفتهاند تشویق و تحریک میکنند .
– شهادتطلبی و فداکاری
شهید در نزد خداوند منزلت و مقام بسیاری دارد و آیات بسیاری نیز در بیان جایگاه والای شهید وجوددارد. خداوند به شهیدان زندگی پایدار در آخرت و همنشین با پیامبران و صالحان بخشیدهاست.همچنین مردم فلسطین شهیدان بسیاری تقدیم کردهاند، شهیدانی که روحشان را به خاطر عزت و کرامت خود و وطنشان فداکردند. و بهای آزادی را با خون خود پرداختند .
رزمندگان فلسطینی فداکاری و شهادت را جهت رسیدن به پیروزی بر دشمن هدف خود قراردادند. علی فوده نیز بیانمیدارد که با خون مینویسد نه با قلم، و با فداکاری و شهادت در راه وطن از مهین خود دفاع میکند.و رنگی جزء رنگ خون نمیشناسد .او به مبارزه مسلحانه میپردازد چراکه به مبارزه مسلحانه برای آزادی وطن ایمان دارد . اشعاری در مقام یکی از شهیدان فلسطینی و پایداریش در دفاع از وطن میسراید و از جیفا به نماد انسان فلسطینی حاضردر صحنه یاد میکند و او را وسیله برانگیختن روح قیام در مردم قرارمیدهد . همچنین در قصیده دیگری یکی از یاران پایداری به نام أکوموتو را مخاطب قرارمیدهد و از اعمال وحشیانهی دشمن از اسارت و زندانی و شکنجه او در زندان و به شهادت رسیدنش در راه وطن سخن میگوید و بیان میدارد که أکوموتو با این کارش سبب شادی و سرور در دلهای مردم وطنش و همه مردم جهان گشتهاست .
– زندگی در خیمهگاهها و پناهگاهها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *