پایان نامه با واژگان کلیدی پیام های رسانه ای، انحراف معیار، توزیع فراوانی

جامعه مورد مطالعه، بعد درک محتوای پیام های رسانه ای در طیفی با پنج مقوله با فواصل برابر سنجیده شده تا توصیفی بهتر انجام شود که توزیع زیر حاصل شد:
توصیف: از مجموع 379 پاسخ ارائه شده با در نظر گرفتن ستون فراوانی تراکمی می توان دریافت که 28 درصد پاسخ گویان درک محتوای پیام های رسانه ای آن ها متوسط و کمتر از آن و در مقابل 72 درصد آن ها از بعد مزبور درک زیاد و خیلی زیاد دارند.

جدول4-1-2-1- الف-2: توزیع فراوانی درک محتوای پیام های رسانه ای
درک محتوای
پیام های رسانه ای
فراوانی مطلق
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

خیلی کم
5
3/1
3/1
3/1

کم
28
4/7
4/7
7/8

متوسط
73
3/19
3/19
28

زیاد
128
8/33
8/33
7/61

خیلی زیاد
145
3/38
3/38
100

جمع
379
100

شکل 4-1-2-1- الف-2: نمودار ستونی توزیع فراوانی درک محتوای پیام های رسانه ای

4-1-2-1- ب- آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای
برای سنجش مفهوم مورد نظر از چهار گویه استفاده شده است که در ادامه چگونگی توزیع درصدی(درصد معتبر) پاسخ های نمونه مورد مطالعه به هر یک از گویه ها در جدول زیر آورده شده است.

جدول4-1-2-1- ب: توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای
ردیف
ارزش
گویه
کاملا موافق

موافق

بی نظر
مخالف

کاملا مخالف

میانگین گویه
انحراف معیار گویه
1
برخی سایت های اینترنتی سعی دارند به من بگویند چگونه فکر کنم
22
5/30
6/16
6/16
4/14
29/3
36/1
2
برای برخی شبکه های ماهواره ای اهداف فرهنگی و سیاسی مهم تر از آگاه سازی من است
32
7/25
5/9
4/11
4/21
35/3
54/1
3
توان تشخیص فریب کاری های سایت ها را در خود می بینم
4/38
36
2/8
9/6
6/10
85/3
29/1
4
تشخیص اهداف پنهان موجود در بازی های رایانه ای برایم آسان است
7/29
7/34
5/13
3/9
7/12
59/3
33/1
برای توصیف آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای در نمونه مورد نظر چهار گویه بالا به روشی که توضیح داده شد compute شده است. بنابراین نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی در بازه صفر(کاملا مخالف) تا 100(کاملا موافق) تفسیرپذیر است.

4-1-2-1- ب-1- شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای
توصیف: با توجه به جدول زیر میانگین آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای نمونه مورد مطالعه 63 است، بنابراین می توان نتیجه گرفت آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای پاسخ گویان در سطحی قابل قبول قرار دارد. البته این نتیجه فقط شامل نمونه مورد مطالعه بوده قابل تعمیم به جامعه نیست چرا که هنوز مورد آزمون قرار نگرفته است که در بخش نتایج تحلیلی مورد پیگیری قرار می گیرد. از طرفی مقدار چولگی نیز حاکی از این امر است که اکثریت نمونه مورد مطالعه آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای آن ها بالاست.

جدول 4-1-2-1- ب-1:شاخص های مرکزی و پراکندگی آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای
شاخص های مرکزی و پراکندگی
مقدار
میانگین
63
میانه
5/62
نما
75
انحراف معیار
42/23
ضریب چولگی
496/0-
ضریب کشیدگی
385/0-
دامنه تغییرات
100
مینیمم
0
ماگزیمم
100

با توجه به دامنه تغییر این متغیر در جامعه مورد مطالعه، بعد آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای در طیفی با پنج مقوله با فواصل برابر سنجیده شده تا توصیفی بهتر انجام شود که توزیع زیر حاصل شد:
توصیف: از 379 پاسخ ارائه شده با در نظر گرفتن ستون فراوانی تراکمی می توان دریافت که 40درصد پاسخ گویان آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای آن ها متوسط و کمتر از آن است و در مقابل 72درصد آن ها درک زیاد و خیلی زیاد دارند.

جدول4-1-2-1- ب-2: توزیع فراوانی آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای
آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای
فراوانی مطلق
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

خیلی کم
21
5/5
5/5
5/5

کم
52
7/13
7/13
3/19

متوسط
78
6/20
6/20
8/39

زیاد
115
3/30
3/30
2/70

خیلی زیاد
113
8/29
8/29
100

جمع
379
100
100

شکل 4-1-2-1- ب-2: نمودار ستونی توزیع فراوانی آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای

4-1-2-1- ج- گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای
برای سنجش مفهوم مورد نظر از چهار گویه استفاده شده است که در ادامه چگونگی توزیع درصدی(درصد معتبر) پاسخ های نمونه مورد مطالعه به هر یک از گویه ها در جدول زیر آورده شده است:

4-1-2-1- ج: جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای
ردیف
ارزش
گویه
کاملا موافق

موافق

بی نظر
مخالف

کاملا مخالف

میانگین گویه
انحراف معیار گویه
1
آگاهی از خط مشی شبکه های ماهواره ای در استفاده هوش مندانه ام از آن ها تاثیرگذار است
6/18
9/24
5/11
4/7
5/37
8/2
59/1
2
برنامه های مورد علاقه ام را از میان رسانه های مختلف گزینش می کنم
4/45
5/30
9/6
7/7
5/9
94/3
3/1
3
سایت های اینترنتی را بر اساس عقاید و باورهایم انتخاب می کنم
33
28
6/12
6/11
5/14
54/3
42/1
4
تحت تاثیر تبلیغات تلویزیونی قرار نمی گیرم
6/38
22
9/15
9
6/
14
61/3
43/1
برای توصیف گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای در نمونه مورد نظر چهار گویه بالا به روشی که توضیح داده شد compute شده است. بنابراین نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی در بازه صفر(کاملا مخالف) تا 100(کاملا موافق) تفسیرپذیر است.

4-1-2-1- ج-1- شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای
توصیف: با توجه به جدول زیر میانگین گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای نمونه مورد مطالعه 2/62 است، بنابراین می توان نتیجه گرفت گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای پاسخ گویان در سطحی قابل قبول قرار دارد. البته این نتیجه فقط شامل نمونه مورد مطالعه بوده قابل تعمیم به جامعه نیست چرا که هنوز مورد آزمون قرار نگرفته است که در بخش نتایج تحلیلی مورد پیگیری قرار می گیرد. از طرفی مقدار چولگی نیز حاکی از این امر است که گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای اکثریت نمونه مورد مطالعه بالاست.

جدول4-1-2-1- ج-1: شاخص های مرکزی و پراکندگی گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای
شاخص های مرکزی و پراکندگی
مقدار
میانگین
2/62
میانه
5/62
نما
75
انحراف معیار
98/21
ضریب چولگی
41/0-
ضریب کشیدگی
05/0-
دامنه تغییرات
100
مینیمم
0
ماگزیمم
100

با توجه به دامنه تغییر این متغیر در جامعه مورد مطالعه، بعد گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای در طیفی با پنج مقوله با فواصل برابر سنجیده شد تا توصیفی بهتر صورت گیرد که توزیع زیر حاصل شد.
توصیف: از 379 پاسخ ارائه شده با در نظر گرفتن ستون فراوانی تراکمی می توان دریافت که 43 درصد پاسخ گویان گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای آن ها متوسط و کمتر از آن و در مقابل 57 درصد آن ها گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای زیاد و خیلی زیاد دارند.

جدول4-1-2-1- ج-2: توزیع فراوانی گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای
گزینش آگاهانه
پیام های رسانه ای
فراوانی مطلق
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

خیلی کم
17
5/4
5/4
5/4

کم
43
3/11
3/11
8/15

متوسط
106
28
28
8/43

زیاد
126
2/33
2/33
77

خیلی زیاد
87
23
23
100

جمع
379
100
100

شکل 4-1-2-1- ج-2: نمودار ستونی توزیع فراوانی گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای

4-1-2-1- د- نگاه انتقادی به پیام رسانه ای
برای سنجش مفهوم مورد نظر از چهار گویه استفاده شده است که در ادامه چگونگی توزیع درصدی(درصد معتبر) پاسخ های نمونه مورد مطالعه به هر یک از گویه ها در جدول زیر آورده شده است.

جدول4-1-2-1- د: توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای
ردیف
ارزش
گویه
کاملا موافق

موافق

بی نظر
مخالف

کاملا مخالف

میانگین گویه
انحراف معیار گویه
1
شبکه های ماهواره ای به دنبال تاثیرگذاری بر من جهت حفظ و گسترش منافع مالی خود هستند
3/27
9/23
4/13
7/10
7/24
18/3
54/1
2
اطلاعات موجود در فضای مجازی باعث تسلط اینترنت بر من شده است
6/17
9/25
9/21
3/17
3/17
91/2
35/1
3
به برنامه های تلویزیونی وابسته شده ام

3/14
7/30
3/23
19
7/12
85/2
24/1
4
از تاثیرات نامطلوب شبکه های ماهواره ای بر خود آگاهی دارم
9/19
6/31
4/14
7/11
3/22
15/3
45/1
برای توصیف نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای در نمونه موردنظر چهار گویه بالا به روشی که توضیح داده شد compute شده است بنابراین نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی در بازه صفر(کاملا مخالف) تا 100(کاملا موافق) تفسیرپذیر است.

4-1-2-1- د-1- شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای
توصیف: با توجه به جدول زیر میانگین نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای نمونه مورد مطالعه 53/50 است، بنابراین می توان نتیجه گرفت نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای پاسخ گویان در سطح متوسط قرار دارد. البته این نتیجه فقط شامل نمونه مورد مطالعه بوده قابل تعمیم به جامعه نیست چرا که هنوز مورد آزمون قرار نگرفته در بخش نتایج تحلیلی مورد پیگیری قرار می گیرد. از طرفی مقدار چولگی نیز حاکی از این امر است که گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای اکثریت نمونه مورد مطالعه بالاست.

جدول4-1-2-1- د-1: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر نگاه انتقادی به پیام رسانه ای
شاخص های مرکزی و پراکندگی
مقدار
میانگین
53/50
میانه
50
نما
25/56
انحراف معیار
39/22
ضریب چولگی
225/0-
ضریب کشیدگی
346/0-
دامنه تغییرات
100
مینیمم
0
ماگزیمم
100

با توجه به دامنه تغییر این متغیر در جامعه مورد مطالعه، بعد نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای در طیفی با پنج مقوله با فواصل برابر سنجیده شد تا توصیفی بهتر انجام شود که توزیع زیر حاصل شد.
توصیف: از 379 پاسخ ارائه شده با در نظر گرفتن ستون فراوانی تراکمی می توان دریافت که 64 درصد پاسخ گویان نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای آن ها متوسط و کمتر از آن و در مقابل 36 درصد آن ها نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای شان زیاد و خیلی زیاد است.

جدول4-1-2-1- د-2: توزیع فراوانی نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای
نگاه انتقادی به
پیام های رسانه ای
فراوانی مطلق
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

خیلی کم
40
6/10
6/10
6/10

کم
81
4/21
4/21
9/31

متوسط
125
33
33
9/64

زیاد
92
3/2
4
3/24
2/89

خیلی زیاد
41
8/10
8/10
100

جمع
379
100
100

شکل4-1-2-1- د-2: نمودار ستونی توزیع فراوانی نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای

4-1-2-1- ه- تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای
برای سنجش مفهوم مورد نظر از چهار گویه استفاده شده است که در ادامه چگونگی توزیع درصدی(درصد معتبر) پاسخ های نمونه مورد مطالعه به هر یک از گویه ها در جدول زیر آورده شده است.

4-1-2-1- ه: جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای
ردیف
ارزش
گویه
کاملا موافق

موافق

بی نظر
مخالف

کاملا مخالف

میانگین گویه
انحراف معیار گویه
1
آگاهی من نسبت به محتوای شبکه های ماهواره ای باعث تماشای آگاهانه برنامه ها می شود
2/26
34
11
6/8
3/20
37/3
46/1
2
عدم اطلاع از ماهیت خبرها موجب سردرگم شدنم در مواجهه با انواع رسانه ها می شود
4/13
7/21
2/17
7/17
30
71/2
43/1
3
جهت تحلیل برنامه های تلویزیونی نیاز به آموزش دارم
6/12
8/12
9/21
7/30
9/21
63/2
29/1
4
تاکیدات جامعه در نحوه تجزیه و تحلیل من از اخبار پخش شده در اینترنت نقش دارد
35
2/15
4/11
6/23
9/14
68/2
51/1
برای توصیف تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای در نمونه مورد