دانلود پایان نامه

نظر چهار گویه بالا به روشی که توضیح داده شد compute شده است بنابراین نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی در بازه صفر(کاملا مخالف) تا 100(کاملا موافق) تفسیرپذیر است.

4-1-2-1- ه-1- شاخص های مرکزی و پراکندگی تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای
توصیف: با توجه به جدول زیر میانگین تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای نمونه مورد مطالعه 23/46 است، بنابراین می توان نتیجه گرفت تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای پاسخ گویان در سطح تقریبا متوسط قرار دارد. البته این نتیجه فقط شامل نمونه مورد مطالعه بوده قابل تعمیم به جامعه نیست چرا که هنوز مورد آزمون قرار نگرفته در بخش نتایج تحلیلی مورد پیگیری قرار می گیرد. با توجه با این که مقدار ضریب کشیدگی آن منفی و در حدی بالا قرار دارد این طور تفسیر می شود که ارتفاع توزیع مورد نظر از توزیع نرمال کمتر است یعنی نمرات پاسخ گویان در این متغیر پخش شده است.

جدول4-1-2-1- ه-1: شاخص های مرکزی و پراکندگی تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای
شاخص های مرکزی و پراکندگی
مقدار
میانگین
23/46
میانه
50
نما
25/56
انحراف معیار
71/23
ضریب چولگی
098/0-
ضریب کشیدگی
633/0-
دامنه تغییرات
100
مینیمم

ماگزیمم
100

با توجه به دامنه تغییر این متغیر در جامعه مورد مطالعه، بعد تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای در طیفی با پنج مقوله با فواصل برابر سنجیده شد تا توصیفی بهتر انجام شود که توزیع زیر حاصل شد.
توصیف: از 377 پاسخ ارائه شده از سوی 379 پاسخ گو با در نظر گرفتن ستون فراوانی تراکمی می توان دریافت که70 درصد پاسخ گویان تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای آن ها متوسط و کمتر از آن و در مقابل 30 درصد آن ها تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای شان زیاد و خیلی زیاد است.

جدول4-1-2-1- ه-2: توزیع فراوانی تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای
تجزیه و تحلیل
پیام های رسانه ای
فراوانی مطلق
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

خیلی کم
67
7/17
7/17
8/17

کم
82
6/21
8/21
5/39

متوسط
114
1/30
2/30
8/69

زیاد
87
23
1/23
8/92

خیلی زیاد
27
1/7
2/7
100

جمع
377
5/99
100

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد ضمن عقد، ازدواج مجدد، عقد نکاح

بدون پاسخ
2
5/0

جمع
379
100

شکل4-1-2-1- ه-2: نمودار ستونی توزیع فراوانی تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای

4-1-2-1- و- سواد رسانه ای
با توجه به این که تک تک ابعاد متغیر سواد رسانه ای توصیف شد حال به توصیف خود متغیر سواد رسانه ای پرداخته می شود. برای توصیف سواد رسانه ای در نمونه مورد نظر 20 گویه که تمام آن ها در ابعاد بالا توصیف شد به روشی که توضیح آن اشاره شد compute شده بنابراین نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی در بازه صفر(کاملا مخالف) تا 100(کاملا موافق) تفسیرپذیر است.

4-1-2-1- و-1- شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر سواد رسانه ای
توصیف: با توجه به جدول زیر سواد رسانه ای نمونه مورد مطالعه 2/50 است، بنابراین می توان نتیجه گرفت سواد رسانه ای پاسخ گویان در سطحی متوسط قرار دارد. با توجه به منفی بودن مقدار ضریب چولگی اکثریت بیشتر تقریبا سواد رسانه ای بیشتر دارند چرا که توزیع به سمت چپ چوله شده است. با توجه به مقدار میانه نیمی از جامعه نمره سواد رسانه ای آن ها 59 درصد و کمتر از آن و نیم دیگر از 59 درصد بیشتر است.

جدول4-1-2-1- و-1: شاخص های مرکزی و پراکندگی سواد رسانه ای
شاخص های مرکزی و پراکندگی
مقدار
میانگین
2/50
میانه
75/58
نما
25/56
انحراف معیار
37/15
ضریب چولگی
354/0-
ضریب کشیدگی
2/0
با توجه به دامنه تغییر این متغیر در جامعه مورد مطالعه، متغیر سواد رسانه ای در طیفی با پنج مقوله با فواصل برابر سنجیده شد تا توصیفی بهتر صورت گیرد که توزیع زیر حاصل شد.
توصیف: از 379 پاسخ ارائه شده با در نظر گرفتن ستون فراوانی تراکمی می توان دریافت که 55 درصد پاسخ گویان سواد رسانه ای آن ها متوسط و کمتر از آن و در مقابل 45درصد آن ها سواد رسانه ای شان زیاد و خیلی زیاد است.

جدول4-1-2-1- و-2: توزیع فراوانی سواد رسانه ای
سواد رسانه ای
فراوانی مطلق
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

خیلی کم
3
8/0
8/0
8/0

کم
47
4/12
4/12
2/13

متوسط
159
42
42
1/55

زیاد
144
38
38
1/93

خیلی زیاد
26
9/6
9/6
100

جمع
379
100
100

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد دربارهعلم حضوری، مبدأ و معاد، علامه جعفری

شکل4-1-2-1- و-2: نمودار ستونی توزیع فراوانی سواد رسانه ای

4-1-2-2- سبک زندگی
سبک زندگی نمونه مورد مطالعه در پنج بعد سنجیده شد که در ادامه تک تک ابعاد مورد توصیف قرار می گیرد.

4-1-2-2- الف- رفتار با والدین
برای سنجش مفهوم مورد نظر از چهار گویه استفاده شده است که در ادامه چگونگی توزیع درصدی(درصد معتبر) پاسخ های نمونه مورد مطالعه به هر یک از گویه ها در جدول زیر آورده شده است.

جدول4-1-2-2- الف: توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های رفتار با والدین
ردیف
ارزش
گویه
کاملا موافق

موافق

بی نظر
مخالف

کاملا مخالف

میانگین گویه
انحراف معیار گویه
1
با والدینم مودبانه رفتار می کنم
7/42
8/31
7/3
9/2
2/4
35/4
99/0
2
در امور منزل به والدینم کمک
می کنم
8/40
5/40
7/6
1/6
9/5
04/4
11/1
3
مسایل و مشکلاتم را با والدینم در میان می گذارم
28
1/37
3/17
9/9
7/7
68/3
2/1
4
از نظرات والدینم پیروی می کنم
34
3/42
8
1/6
6/9
85/3
22/1
برای توصیف متغیر رفتار با والدین در نمونه مورد نظر چهار گویه بالا به روشی که توضیح آن داده شد compute شده است بنابراین نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی در بازه صفر(کاملا مخالف) تا 100(کاملا موافق) تفسیرپذیر است.

4-1-2-2- الف-1- شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر رفتار با والدین
توصیف: با توجه به جدول بالا میانگین رفتار با والدین نمونه مورد مطالعه 48/74 است، بنابراین می توان نتیجه گرفت نحوه رفتار با والدین پاسخ گویان در سطح بالا قرار دارد. البته این نتیجه فقط شامل نمونه مورد مطالعه بوده قابل تعمیم به جامعه نیست چرا که هنوز مورد آزمون قرار نگرفته است، در بخش نتایج تحلیلی مورد پیگیری قرار می گیرد. از طرفی مقدار کشیدگی نیز حاکی از این امر است که نمره متغیر مذکور در اکثریت نمونه مورد مطالعه به هم نزدیک است طوری که تراکم نمرات حول مرکز از توزیع نرمال بیشتر شده است.

جدول4-1-2-2- الف-1: شاخص های مرکزی و پراکندگی رفتار با والدین


دیدگاهتان را بنویسید