پایان نامه با واژگان کلیدی جنس مخالف

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان ………………………………………………………………………………………………………………..48
جدول نتایج پایایی شاخص ها بر حسب ضریب آلفای کرون باخ ……………………………………………………………………….54
جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………….59
جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………….60
جدول توزیع فراوانی گروه های سنی بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………………….62
جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های درک محتوای پیام های رسانه ای ………………………………………………..65
جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی درک محتوای پیام های رسانه ای ………………………………………………………66
جدول توزیع فراوانی درک محتوای پیام های رسانه ای ……………………………………………………………………………………..67
جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای ………………………………….68
جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای ………………………………………..69
جدول توزیع فراوانی آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای ………………………………………………………………………..70
جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای ……………………………………………..71
جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای …………………………………………………..72
جدول توزیع فراوانی گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای …………………………………………………………………………………..73
جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای ……………………………………………..74
جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای ……………………………………………………75
جدول توزیع فراوانی نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای ……………………………………………………………………………………76
جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای ……………………………………………..77
جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای ……………………………………………………78
جدول توزیع فراوانی تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای ……………………………………………………………………………………79
جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی سواد رسانه ای ……………………………………………………………………………………81
جدول توزیع فراوانی سواد رسانه ای ……………………………………………………………………………………………………………………82
جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های رفتار با والدین ………………………………………………………………………………84
جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر رفتار با والدین ………………………………………………………………………….85
جدول توزیع فراوانی رفتار با والدین …………………………………………………………………………………………………………………….86
جدول توزیع درصدی پاسخ به گویه های ارتباط با جنس مخالف ……………………………………………………………………..88
جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی ارتباط با جنس مخالف ……………………………………………………………………….89
جدول توزیع فراوانی ارتباط با جنس مخالف ……………………………………………………………………………………………………….90
جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های رفتار در مدرسه …………………………………………………………………………….91
جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی رفتار در مدرسه ………………………………………………………………………………….92
جدول توزیع فراوانی رفتار در مدرسه ………………………………………………………………………………………………………………….93
جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های نوع لباس پوشیدن ………………………………………………………………………..94
جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی نوع لباس پوشیدن ……………………………………………………………………………..95
جدول توزیع فراوانی نوع لباس پوشیدن ………………………………………………………………………………………………………………96
جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های تفریحات ……………………………………………………………………………………….97
جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی تفریحات ……………………………………………………………………………………………..98
جدول توزیع فراوانی تفریحات ……………………………………………………………………………………………………………………………..99
جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی سبک زندگی ……………………………………………………………………………………100
جدول توزیع فراوانی سبک زندگی ……………………………………………………………………………………………………………………101
جدول رابطه بین درک محتوای پیام های رسانه ای با رفتار با والدین ……………………………………………………………104
جدول رابطه آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای با ارتباط با جنس مخالف ……………………………………….105
جدول رابطه گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای با تفریحات ………………………………………………………………………….106
جدول رابطه تجز
یه و تحلیل پیام های رسانه ای با رفتار در مدرسه ………………………………………………………………107
جدول رابطه نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای با نوع لباس پوشیدن ………………………………………………………….108
جدول رابطه های دیگر بین متغیر مستقل و ابعاد آن با متغیر وابسته …………………………………………………………….112
جدول رابطه سواد رسانه ای با جنسیت …………………………………………………………………………………………………………….113
جدول رابطه سبک زندگی با جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………..114

فهرست شکل ها
شکل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
شکل شبکه مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
شکل توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب جنسیت ……………………………………………………………………………………………59
شکل توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن ……………………………………………………………………………………………………61
شکل توزیع فراوانی گروه های سنی پاسخ گویان به تفکیک جنسیت ………………………………………………………………..63
شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به درک محتوای پیام های رسانه ای …………………………………………………………………….67
شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای ………………………………………………………70
شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای ………………………………………………………………….73
شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای …………………………………………………………………..76
شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای ………………………………………………………………….80
شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به سواد رسانه ای …………………………………………………………………………………………………..83
شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به رفتار با والدین …………………………………………………………………………………………………..87
شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به ارتباط با جنس مخالف ……………………………………………………………………………………..90
شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به رفتار در مدرسه …………………………………………………………………………………………………93
شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به نوع لباس پوشیدن …………………………………………………………………………………………….96
شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به تفریحات …………………………………………………………………………………………………………….99
شکل توزیع فراوانی پاسخ ها به سبک زندگی …………………………………………………………………………………………………..102

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
بسیاری تصور می کنند که کم و بیش دارای سواد رسانه ای هستند. نام بسیاری از تارنماها, آهنگ ها, کتاب ها, مجله ها, فیلم ها و برنامه های تلویزیونی را می دانند. چهره و نام شخصیت های مشهور را تشخیص می دهند. می دانند که چه طور باید مطالعه کنند. به راحتی می توانند موضوع اصلی را در فیلم های سینمایی و برنامه های تلویزیونی پیگیری کنند. معن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *