نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان- قسمت ۲۹


نمودار ۴-۴- نمودار فراوانی مربوط به رشته تحصیلی

سابقه خدمت
همان طور که در نمودار ۵-۴ مشاهده می شود ۸ درصد از پاسخ دهندگان دارای ۵ سال و کم تر ۸/۲۷ درصد از آنها بین ۵ تا ۱۰ سال ۹/۲۵ درصد از آنها بین ۱۱ تا ۱۵ سال ۳۰ درصد از آنها بین ۱۶ تا ۲۰ سال و ۴/۸ درصد تا ۲۵ سال دارای سابقه خدمت بوده اند.
 نمودار ۵-۴- نمودار فراوانی مربوط به سابقه خدمت
تحلیل استنباطی
در این قسمت سوالات و فرضیات پژوهش تکبهتک مطرح میگردد و با توجه به جدول تحلیل دادهها که از SPSS استخراج شده است، توضیحات مربوط به یافتهها بیان میشود.
فرضیههای پژوهش:
فرضیه اول: بین میزان توجه به مولفه کارمندیابی و عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین مولفههای مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی (فرضیههای اول تا پنجم) و پی بردن به معناداری یا عدم معناداری رابطه مذکور از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. دادههای جدول ۱-۴ در خصوص فرضیه اول نشان میدهد که رابطه بین کارمندیابی و عملکرد سازمانی در حد ۱۴۶/۰ معنادار است.
جدول ۱-۴- ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

عکس مرتبط با منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکرد سازمانی
کارمندیابی r **۱۴۶/۰
sig ۰۰۱/۰
N ۵۱۴

 

**همبستگی در سطح ۰۱/۰ (دو دامنه) معنادار است.
فرضیه دوم: بین میزان توجه به مولفه آموزش و بالندگی و عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به دادههای حاصل از ضریب همبستگی پیرسون در جدول ۲-۴ میتوان استنباط کرد بین مولفه آموزش و بالندگی و عملکرد سازمانی رابطه معنادار منفی وجود دارد.
جدول ۲-۴- ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۲۶

در این فصل، ابتدا نتایج و یافتههای پژوهش به طور مختصر بیان میشود و سپس به بحث و تفسیر در باب چرایی نتایج به دست آمده، پرداخته میشود. نتایج هرکدام از سؤالات به ترتیب مطرح و توضیح داده میشود.۵-۱- بحث و نتیجهگیریارزیابی میزان شایستگی عاطفی- اجتماعی مدیران ادارات آموزش و پرورش استان فارس نشان داد […]

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار- قسمت ۵

– اولویت استخدام فرزندان زنان سرپرست خانوار– انتقال حقوق زنان سرپرست خانوار به بازماندگان پس از فوت– ساماندهی بیمه‌های مختلف نظیر تأمین آتیه، بیمه عمر و غیره جهت تضمین زندگی آینده و تسهیل استفاده زنان سرپرست خانوار از بیمه‌های فوقحمایت‌های اقتصادی– توجه به نرخ تورم در مستمری و کمک‌های اقتصادی به خانواده‌های زن سرپرست– پیش‌بینی […]