منبع پایان نامه ارشد درمورد پولشویی، پرسش نامه، مطالعه موردی

غیر قانونی در بانک صادرات.
تعیین روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با نقل وانتقالات چند گانه در بانک صادرات.
تعیین روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با معاملات چند گانه در بانک صادرات.

1-6-فرضیه های تحقیق
1-6-1-فرضیه اصلی :
روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی بر بانک تاثیرمعناداری دارد.
1-6-2-فزضیه های فرعی:
1-بین درآمدهای غیرقانونی, با پولشویی در بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
2- بین کاریابی, با پولشویی در بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
3-بین پول تمیز(پاک) با پولشویی در بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
4-بین نقل و انتقالات چندگانه ,با پولشویی در بانک رابطه مستقیم ومعنا داری وجود دارد.
1-7-روش تحقیق
از نظر گردآوری داده یک تحقیق توصیفی غیر آزمایشی است.تحقیق حاضر با توجه به نتیجه کمی آن یک تحقیق پیمایشی است چرا که به بررسی راههای مبارزه با پولشویی در بانک صادرات می پردازد.همچنین از نظر هدف،از نوع تحقیق کاربردی است، زیرا نتایج آن برای آگاهی مدیران وکارمندان و همچنین مشتریان از روشهای مبارزه با پولشویی کاربرد دارد.از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است. زیرا داده های تحقیق با حضور درجامعه و با نمونه آماری و با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسش نامه گردآوری می شود.روش مطالعه دراین تحقیق از نوع مطالعه موردی می باشد چرا که منحصرا از طریق پرسش نامه گرد آوری می شود ومنحصرا در بانک صادرات این تحقیق صورت گرفته است
1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارمندان ویژه شعب بانک صادرات در شهر کرمانشاه می باشد.این پژوهش از اوایل تیرماه سال نود وسه الی پایان آذرماه نود وسه انجام گرفته است.

1-9-روش نمونه گیری
روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای می باشد به دلیل این که در این روش به این ترتیب است بدین ترتیب که ابتدا جامعه را طبقه بندی نموده و سپس نمونه ای تصادفی از هر طبقه انتخاب می شود. یکی ازدلایل نمونه گیری از طبقات بجای گرفتن یک نمونه تصادفی ساده از کل جامعه این است که می توان اطمینان حاصل کرد درون طبقات از همگنی بیشتری برخوردار است و در نتیجه استنباطهای آماری از قوت بیشتری برخوردار خواهند بود (آمادر در اقتصاد و بازرگانی چاپ یازدهم محمد نو فرستی ). دلیل دیگر استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به دست آوردن تخمین های بهتری برای پارامترهای جامعه است اصل کلی این است که اگر اختلاف عناصر بین طبقات بیشتر از اختلاف عناصر درداخل هرطبقه باشد روش نمونه گیری طبقه ای نتایج دقیق تری را همواره ارائه می کند.
1-10-ابزار گردآوری داده ها
اطلاعات لازم در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای شامل کتب،مقالات، مجلات،گزارشات تحقیقی، مدارک واسناد موجود نیز اکثریت گردآوری شده و همچنین از پرسشنامه و مصاحبه با کارمندان نیز استفاده شده است.
1-11-تعریف واژه‏ها
1-11-1-روشها ومکانیزم ها ی مقابله:
استفاده از سامانه ها و نرم افزار های مرتبط در بانک، تامین دسترسی به بانک اطلاعات گیرندگان خدمات پایه، تراکنش های جاری و گذشته و همچنین تسریع در رسیدگی به گزارش ها و نیز فرآهم آوردن تمهیدات لازم در حوزه مبارزه با پولشویی،اداره مبارزه با پولشویی بانکها رابر آن داشت تا ازا ختیارات و دسترسی های لازم و کافی به جهت ا نجام تحقیقات و گزارشات موارد مشکوک برخوردارشوند ، لذا کلیه نرم ا فزار های لازم که تسریع درامور فوق الذکر را میسر می نماید درا ختیار بانکها قرار گرفت. که از جمله نرم ا فزار های موردا ستفاده می توان به qlik view b ، azres ، سیستم های گزارش گیری ، DB2 و …..اشاره کرد. (ویژه نامه مبارزه با پولشویی بانک تجارت1392 )

1-11-2-پولشویی:
پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، از قبیل ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت و یا سایر اعمال خلاف قانون به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. (جباری ، 14:1387)

1-11-3-درآمدهای غیر قانونی: به تمام درآمدهای اطلاق میگردد که با استفاده نامشروع از پول حاصل از فرآیند پولشویی به دست آمده است.
1-11-4-نقل و انتقالات چندگانه:
هنگامی که در پولشویی منافع به دست آمده از آن به حساب یک یا چند نفر دیگر انتقال میگردد از آن به عنوان نقل وانتقالات چندگانه یاد می شود.
معاملات چندگانه:
هنگامی که در پولشویی منافع به دست آمده از آن در یک یا چند معامله غیر قانونی استفاده میگردد از آن به عنوان نقل وانتقالات چندگانه یاد می شود.
سطح2 روشها ومکانیزم(1-بانکی 2-غیر بانکی3-فعالیتهای اقتصادی)
سطح 2پولشویی(1-کاریابی2-درآمدهای غیر قانونی3-پول پاک)
سطح2 درآمدهای غیر قانونی(1-مصرف2-سرمایه گذاری حقوقی)
سطح 2 نقل و انتقالات چندگانه(ندارد)
سطح 2 معاملات چندگانه(ندارد)
سطح3-روشها ومکانیزم (ندارد)
سطح 3-پولشویی=پول پاک(1-نقل وانتقالات چندگانه2-درآمدهای غیر قانونی3-معاملات چندگانه4-سرمایه گذاری غیر قانونی)

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه
در چند دهه اخیر صنعت بانکداری، سازمان های مالی و صنعت خدمات مالی کشورهای توسعه یافته، گام های بلندی را در جهت مبارزه با پول شویی برداشته اند. با وجود این، این گروه از مشاغل هنوز هم نسبت به جرم پول شویی آسیب پذیر می باشند، به ویژه با توجه به اینکه روش های پول شویی نیز طی این سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکی ارائه شده ،روابط مالی پیچیده تر، پیشرفت فنا وری و افزایش سرعت جریان های پولی جهانی مبتکرانه تر شده است . بر این اساس ، سازمان های بین المللی درگیر با پدیده پول شویی از جمله گروه اقدام مالی علیه پول شویی با عنایت به زیا ن های اقتصادی و اجتماعی پدیده پول شویی و تامین مالی تروریسم ، بانک ها و موسسات مالی در کشورهای مختلف را همواره ترغیب می کنند تا برنامه های موثری ر ا علیه پدیده پول شویی و تامین مالی تروریسم به کارگیرند. یک برنامه موثر ضد پول شویی شامل کنترل های لازم در خصوص گشایش حساب، تشخیص و گزارش موارد مشکوک می شود .(کشتکار 3:1390)
پولشویی اثر مهمی بر اقتصاد کشور دارد، زیرا پولشویی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر دو میتوانند بانکها را تضعیف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالی را مورد تهدید قراردهند. بنابراین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عنصر کلیدی در بهبود استحکام و سلامت بخش مالی هر کشور است. به طور کلی پیامدهای مضر این دوپدیده برای بانکها به شرح زیر است:
شهرت: موسساتی که به نحوی درگیر فعالیتهای پولشویی شوند، اعتماد مشتریان خود را که سپرد هگذار یا قر ضکنند ههای معتبری هستند، از دست خواهند داد و این امر باعث خواهد شد که این مشتریان برای انجام امور خود به جای دیگری مراجعه کنند.
تعاملا ت: پولشویی و تامین مالی تروریسم سبب اخلال در فرایندهای داخلی موسسه یا ممانعت از روابط موسسه با با نکهای دیگر یا افزایش هزین ههای عملیاتی و تامی نمالی موسسه می شود.
مسائل حقوقی: پولشویی و تامین مالی تروریسم سبب طرح دعوی علیه موسسه، صدور احکام قضایی علیه موسسه و پرداخت جریمه و مجازات موسسه میشود تا جایی که ممکن است مجوز فعالیت مؤسسه لغو یا مدیران آن از کار برکنار شوند احتمالا ممنوعیت تمام عمر مدیران از شرکت در فعالیتهای بانک.
یک ضرروت حیاتی برای تمام دولتها، اطمینان یافتن از این است که سیستم بانکی برای مقاصد پولشویی تامین مالی تروریسم مورد استفاده قرار نگیرد. تحقق این هدف نیز بدون مشارکت فعال ناظران بانکی غیرممکن است . مشکلات اجرا و پیاد ه سازی، نظارت و اجرای سیاس تها و روی ههای اجرایی مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم نیز نگرانیهای روبه افزایش کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به همراه داشته است. در واقع همچنان که گزار شهای برنامه های بررسی بخش مالی (FSAPs) در سالهای 2002 تا 2008 و بررسیهای دوجانبه نهادهای منطق های گروه ویژه اقدام مالی نشان می دهد ، در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، نظارت مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم یکی از ضعیفترین بخشهای نظا مهای ملی است.(پیتر و دیگران 2013،به نقل از کشتکار:11،12،13:1392 )
در این فصل به بررسی پولشویی تاریخچه پولشویی و بانک سپس مکانیزم های مورد استفاده پولشویان در بانک و آثار سوء پولشویی بر بانکها و موسسات اعتباری و همچنین راهکارهای مقابله با پولشویی و در انتها هم به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است.از دیگر موضوعاتی که در این فصل به آن اشاره شده است تاریخچه مختصری از بانک صادرات و همایشهای برگزار شده در مورد بحث پولشویی است.
2-2-بیان مسئله
نخستین گام در مبارزه با پولشویی، افزایش امنیت و ثبات سیستم بانکی و ممانعت از به کارگیری سیستم بانکی توسط پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم است. اگرچه ناظر مبارزه با پولشویی معمولاً برای مشخص و بررسی کردن موارد فردی پولشویی تأمین مالی تروریسم نقش اصلی و اولیه را ندارد، کنترل تراکنش یا نقل وانتقالات می تواند بخشی از فرایند نظارتی باشد. همچنین ناظران بانکی اغلب برای نشان دادن نقل وانتقالات مشکوک یا مشخص کردن اینکه کارمندی درگیر پولشویی شده است، مجبورند مراحل بررسی را طی کنند.
ناظران باید اختیار اداره و هدایت بازرسی ها از جمله بازرسی های حضوری از موسسات مالی را داشته باشند تا بدین وسیله اطمینان یابند که موسسات فوق مطابق با قوانین و مقررات عمل می کنند. این نظارت شامل بررسی سوابق مشتری های بانک ها، خط مشی و رویه بانکها برای مبارزه با پولشویی و بررسی دفاتر و مدارک موجود در بانک ها می شود. به طورکلی سه روش سازمانی برای نظارت بر مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وجود دارد:
نظارت توسط ناظر بانکی، نظارت توسط واحد اطلاعات مالی یا توسط نهاد یا موسسه دیگر، نظارت مشترک توسط واحد اطلاعات مالی و ناظر بانکی.
برای هر بانکی علاوه بر انجام وظایف تطبیقی مختلف مانند شناسایی مشتری، گزار شدهی نقل وانتقالات مشکوک و الزامات در خصوص نگهداری سوابق، لازم است مطابق با استانداردهای بین المللی و تحت قوانین کشور، اقدام به پولشویی و تأمین مالی تروریسم جرم، شناخته شود. بنابراین در هربانکی روسا ، مدیریت رسمی و کارکنان در صورت شرکت در فعالی تهای پولشویی وتأمین مالی تروریس م مورد پیگرد قانونی قرارگرفته و جریمه خواهند شد. درنتیجه یک بانک باید دغدغه زیادی نسبت به انجام تعهدات خود داشته باشد.همچنین یک بانک
باید مطمئن باشد مدیران و کارکنان آن، چه به صورت اتفاقی و چه به صورت عمدی درگیر اقدامات مجرمانه نیستند. این جنبه کیفری به پیچیدگی و دشواری مسایل مبارزه با پولشویی می افزاید. (پیتر و دیگران 2013،به نقل از کشتکار: 17،20:1392)
در متن کامل مقررات بانک مرکزی و در پیشگیری از پولشوئی، تطهیر پول را اینگونه تعریف کرده”تحصیل و نگهداری یا استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است
در مجموع می توان گفت، پولشویی فرایندی است که طی آن درآمد های غیرقانونی را قانونی جلوه می دهند. به تعبیر دیگر، پولشویی فرآیندی است که در طی آن منابع اصلی پول و اموال نامشروع، پنهان می شود. از دیدگاه علم حقوق، هرگونه فعل یا ترک فعل که برای قانونی جلوه دادن وجوه یا اموال با منشاء غیر قانونی صورت گیرد پولشویی است. (اسعدی 253:1382)
لذا هدف اصلی این پژوهش بررس