دانلود پایان نامه

سالهای ۷۳-۱۳۷۱ برروی ۳۹۰ نمونه بستنی که از مناطق مختلف تهران تهیه شده بود نشان داده است که ۹/۷۱ درصد نمونه ها دارای آلودگی به اشریشیاکلی، ۲۰ درصد نمونه ها دارای آلودگی بیش از حد مجاز به استافیلوکوک اورئوس، ۷۶/۱۰ درصدآلودگی به باسیلوس سرئوس و یک مورد هم به شیگلا داشته است.( کریم، ۱۳۷۴ )

– در تحقیقی که در سال ۶۴-۱۳۶۳ توسط حیدری

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع مالی،تبدیل، ، مبداء،
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید

دانلود پایان نامه

سالهای ۷۳-۱۳۷۱ برروی ۳۹۰ نمونه بستنی که از مناطق مختلف تهران تهیه شده بود نشان داده است که ۹/۷۱ درصد نمونه ها دارای آلودگی به اشریشیاکلی، ۲۰ درصد نمونه ها دارای آلودگی بیش از حد مجاز به استافیلوکوک اورئوس، ۷۶/۱۰ درصدآلودگی به باسیلوس سرئوس و یک مورد هم به شیگلا داشته است.( کریم، ۱۳۷۴ )

– در تحقیقی که در سال ۶۴-۱۳۶۳ توسط حیدری

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد لنبی، منتقله، ۹۰-۱۹۸۹، ۲۷
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید