بررسی نقش انواع پاسخگویی در وفاداری مشتریان مطالعه موردی بانک رفاه استان گلستان- قسمت ۲۰

پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با
بهره گیری از تکنیک های مناسب آماری که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد(خاکی،۱۳۸۴ :۳۰۳).
در این فصل داده های جمع آوری شده به کمک روشهای آماری تبدیل به اطلاعات شده و فرضیات تدوین شده با استفاده از نرم افزارهای آماری نظیر SPSS مورد آزمون قرار گرفته اند تا صحت فرضیات، روابط میان متغیرها و سطح معنی دار بودن آنها مشخص گردد.
در بخش اول، اطلاعات مربوط به مشخصات عمومی پاسخ دهندگان لحاظ جنسیت، سابقه کار و مدرک تحصیلی آنها با استفاده از جدول توزیع فراوانی توصیف گردیده که نتایج حاصل به شکل جداول توزیع فراوانی و نمودار نشان داده شده است. در قسمت بعد با استفاده از آزمون استنباطی ضریب همبستگی اقدام به آزمون صحت فرضیه های تحقیق نموده ایم.
۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
در تجزیه و تحلیل توصیفی، محقق ابتدا داده های جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می‌کند و سپس به کمک نمودار آنها را نمایش می‌دهد و سرانجام با استفاده از سایر شاخصهای آمار توصیفی آنها را خلاصه می‌کند. در این تجزیه و تحلیل، محقق داده های جمعیت شناختی جمع آوری شده از نمونه آماری را با استفاده از جداول توزیع فراوانی، نمودارهای آماری و ابزارهای تجزیه و تحلیل توصیفی مناسب، بررسی می‌کند.
۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به جمعیت شناسی پاسخ دهندگان
جدول (۴-۱) بیانگر آن است که توزیع افراد نمونه از نظر جنسیت، ۷۳ درصد جمعیت حجم نمونه را مردان و ۲۷ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. از نظر سن، ۱۴ درصد (۵۵ نفر) بین ۲۰-۳۰ سال، ۲۳ درصد (۹۰ نفر) بین ۳۰-۴۰ سال، ۱۹ درصد (۷۶ نفر) بین ۴۰-۵۰ سال نمونه مورد مطالعه را تشکیل می‌دهند. بر حسب تحصیلات بیشترین فراوانی در طبقه دیپلم با ۴۲ درصد (۱۶۶ نفر) مشاهده می‌شود و کمترین فراوانی را طبقات فوق لیسانس با ۱۲ درصد (۴۶ نفر) به خود اختصاص داده‌اند. از نظر سابقه همکاری با بانک، ۲۷ درصد (۱۰۸ نفر) تا ۱۰ سال سابقه همکاری با بانک ، ۱۸ درصد (۷۱ نفر) بین ۱۰-۲۰ سال و ۵۵ درصد بیش از ۲۰ سال سابقه همکاری بانک از حجم نمونه را به خود اختصاص داده‌اند.
جدول (۴-۱) توزیع افراد نمونه بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۲۶

در این فصل، ابتدا نتایج و یافتههای پژوهش به طور مختصر بیان میشود و سپس به بحث و تفسیر در باب چرایی نتایج به دست آمده، پرداخته میشود. نتایج هرکدام از سؤالات به ترتیب مطرح و توضیح داده میشود.۵-۱- بحث و نتیجهگیریارزیابی میزان شایستگی عاطفی- اجتماعی مدیران ادارات آموزش و پرورش استان فارس نشان داد […]

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار- قسمت ۵

– اولویت استخدام فرزندان زنان سرپرست خانوار– انتقال حقوق زنان سرپرست خانوار به بازماندگان پس از فوت– ساماندهی بیمه‌های مختلف نظیر تأمین آتیه، بیمه عمر و غیره جهت تضمین زندگی آینده و تسهیل استفاده زنان سرپرست خانوار از بیمه‌های فوقحمایت‌های اقتصادی– توجه به نرخ تورم در مستمری و کمک‌های اقتصادی به خانواده‌های زن سرپرست– پیش‌بینی […]