بررسی راههای عملیاتی مقابله با پولشویی دراقتصاد ایران۹۴- قسمت ۵

مریم کشتکار (۱۳۸۹) پژوهشی تحت عنوان پدیده پولشویی، اقدامات بین المللی و راهکارهای ضد پولشویی اجام داده است که در آن ضمن ارائه تعریف و مراحل مختلف پولشویی، به بررسی اقدامات بین المللی برای مقابله با پدیده مذکور و تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه پرداخته می­ شود و سپس در ادامه، وظیفه و راهکارهای سیستم مالی کشورها برای مقابله با پدیده مذکور را مورد بررسی قرار می دهد(کشتکار، ۱۳۸۹، ۳). در نتایج این پژوهش آمده است : « باعنایتبهاینکهپولشویاناغلبشبکه هایخودرابهکشورهاییمنتقل میکنندکهسیستمهایمالیضعیفدارندیاکشورهاییکهاقدامموثریعلیه پولشویانانجامنمیدهند،بنابراینبرایکسبموفقیتدرمبارزهباپولشوی لازماستکهدولتها،رژیمیفراگیروجامعضدپولشوییترتیبدهند . چنین رژیمیضمنآگاهیدادنبهبخشدولتیوفعالاناقتصادی،دربخشخصوصیدرموردپدیدهپولشوییوآثارمخربآن،ابزارهایقانونیومقرراتیلازمرابرای مقابلهباپولشوییدراختیارمقاماتدولتیقرارمیدهد. اینابزارهاعبارتنداز : جرم تلقیشدنپولشوییوامکانپیگردقانونیفعالیتهایفوق،توقیفداراییهایحاصلازفعالیتهایفوق،ایجادچارچوبلازمبرایاینکهموسساتدرگیر فعالیتهایضدپولشوییامکانتبادلاطلاعاتبینیکدیگروهمتایانخوددرکشورهایدیگرراداشتهباشند . الزامموسساتومقاماتدرگیردرفعالیتهایضدپولشوییبهایجادسیستمیاستانداردبرایگزارشدهیتبادلاتمالی،شناساییمشتری،ضبطوبایگانیگزارشهاواطلاعات،همچنینانطباقتبادلات مالیباقوانینومقرراتواستاندارهایتعیینشده،ازضروریاتیکبرنامهموثرضدپولشوییاست (همان، ۳۹).
عکس مرتبط با اقتصاد
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه:
روشعبارتاستازمجموعهایازفعالیتهاکهبرایدستیابیبههدفیااهدافیخاصیصورتمی گیرد. لذاروشپژوهشرانیزمیتوانمجموعهاقداماتیدانستکهپژوهشگربااستفادهازآنهادرصدد کشفپاسخسوالاتپژوهشونیزتائیدیاردفرضیه هایخودبرمیآید. روش هایپژوهشدرواقع ابزارهایدستیابیبهواقعیتهایوابستهبهموضوعتحقیقبهشمارمیروند. روش هایموردنظرگوناگون بودهوهرکدامباتوجهبهتناسبشانبهموضوعوفرضیه هایتحقیقکهبهکشفقوانینعلمیکمکمی کنندانتخابمیشوند. لذادرهرپژوهش،محققسعیمیکندتامتناسبترینروشراانتخابکندچرا کهشناختواقعیتهایموجودوپیبردنبهروابطآنهامستلزمروش هاییاستکهبهشکلدقیقتربرآنند تاارتباطبینپدیده هاراتبییننمودهوبهکشفواقعیتمنجرشود.
لذاباذکراینمقدمهفصلضمناشارهبهنوعتحقیقفعلی،روشانجامآن،تعاریفنظریمفاهیمو متغیرهاوعملیاتیکردنآنهاوپایاییورواییابزارسنجشبیانمیشود. تعاریفنظریرامعمولادردایره المعارفها،متونتخصصیوادبیاتموجوددرهرحوزهمیتواندنبالکرد. ضرورتاینامردرروشن ساختنفضایاصفاتاصلییکمفهومازطریقتفکیکآنازمفاهیممشابهنهفتهاست. همچنینتعریف عملیاتیرابامشخصساختنفعالیتهایاعملیاتیکهبرایاندازه گیرییکسازهیامتغیرلازماستدر (کرلینجر، ۱۳۷۷ : ۶۵).
۱-۳روش تحقیق
اینتحقیقازنوعپیمایشمیباشد. نیاز به دسترسی به نپرات مدیران موسسات مالی (در اینجا مدیران بانک ملی استان یزد)یکیازدلایلاستفادهازروشپیمایشی بودهواطلاعاتمربوطبههرکدامازمتغیرهابهروشپیمایشیجمعآوریشدهاست. باتوجهبهاینکه مطالعاتپیمایشیدارایدوهدفعمدهتبیینوتوصیفاند؛لذادراینپژوهشدرسطحتوصیف، توصیفوتشریح،جامعهآماریبراساسمتغیرهاموردمطالعهبه ویژهازنظرتاثیرعواملموثربرسهولت انجام پدیده پولشویی و همچنین ارائه راهکار برای جلوگیری از این پدیده مدنظربودهاست . در بخش تبیین این موارد در بحث های نظری در فصل پیشین بررسی شده است و در اینجا تنها ارائه راهکارها از مدیران موسسات مالی را ارائه خواهیم کرد.
۲-۳ تعریفنظریوعملیاتیمتغیرها
۱-۲-۳ تعریفنظریوعملیاتیمتغیروابسته
الف: پولشویی
تعریف نظری:پولشویی،فعالیتیاستکهطیآنمالحاصلازارتکابجرممنشا،بااموالمشروعوغیرمشروعدیگرآمیختهمیشودبهگونهایکهماهیتاولیهآنمشخصنباشد. اینجرم،ماهیتیبسیارپیچیدهدارد. بهگونهایکهعوایدحاصلازاینعملباهدفپنهانماندنمنشاودرظاهریقانونیازمرزهایجغرافیاییکشورفراترمیرودودرکشورهایدیگرسرمایهگذاریمیشود. تعاریفاولیهپولشوییصرفاناظربرقاچاقموادمخدربودهاست ( رهبروهمکاران، ۱۳۸۲ الف).
تعریف عملیاتی : با توجه به اینکه در این مبحث از صاحب نظران این حوزه پرسش به عمل آمده نیازی به تعریف این پدیده نبوده ست ولی این متغیر در نهایت در بعد ایجابی و سلبی مورد آزمایش قرار گرفت.
بعد سلبی: منظور عدم وجود شرایط و یا ساختارهایی که باعث شیوع و یا سهولت در رخ دادن پدیده پولشویی میگردد. این بعد از سوالات ۱ تا ۱۲ سنجیده شده است.
بعد ایجابی: منظور راهکارها و ووجود ساختارها و یا شرایطی است که باعث جلوگیری از رخ دادن پدیده پولشویی میگردد این بعد از سوال ۱۳ تا ۲۴ پرسشنامه را به طور کلی در بر میگیرد.
۲-۲-۳ تعاریفنظریوعملیاتیمتغیرهایمستقل
ساختار کارآمد نظارت بانکی :یکسیستمموثرنظارتبانکیبرایهرموسسهایکهدرگیرنظارتبرواحدهایبانکیاست،اهدافومسئولیتهایمشخصیدارداینموسساتمیبایستازاستقلالعملیاتیومنابعکافیبرخوردارباشندهمچنینوجودیکچارچوبمناسبقانونیبراینظارتبانکیضروریاستچارچوبیکهشاملموادیدرخصوصصدورمجوزبرایموسساتبانکیونظارتمستمررآنهابوده،اختیاراتیرابرایبررسیمیزانانطباقعملکردبانکهاباقوانینونیزصحتوسلامتیآنتفویضنمودهوشاملحمایتهایقانونیازبازرسانباشد (کمیتهنظارتبربانکداری بانکتسویهبین المللی، ۱۹۹۷، ۱۷).
تعریف عملیاتی
بعد ساختاری:در مورد نفس عمل ساختار نظارت بانکی کارآمد که در گویه شماره ۱ سنجیده شده است. و همچنین در مورد فراگیر بودن سیستم نظارتی که در گویه ۱۳ سنجیده شده است.
بعد استمرار نظارت :نفس امر نظارت مستمر در گویه شماره ۲، نظارت مستمر در گمرکات در گویه شماره ۱۸، و نظارت بر عدم رخ داد فرار مالیاتی در گویه ۴ مورد بررسی قرار گرفته است.
بعد حقوقی: این بعد ناظر بر وضع قوانین برای جلوگیری از این پدیده است و مسائلی چون ملموس بودن ، کارآمد بودن، روزآمدی، و تشدید کننده بودن مجازات برای متخلفین از این پدیده است و در سوالات ۸، ۱۷، ،۲۱ سنجیده شده است.
شفاف سازی و ثبت امور بانکی : این امر در بعد ایجاد این مرکز جامع در گویه شماره ۵، دستیابی به اطلاعات معاملات اقتصادی و تجاری در گویه شماره ۱۴، ثبت کلیه معاملات و تبادلات اقتصادی در سوال ۱۵ سنجیده شده است. و بانکداری الکترونیکی که در گویه شماره ۱۶ پرسشنامه سنجیده شده است.برایشفافسازیبازارمعاملاتاقتصادیاستودرگویهشماره ۲۰ سنجیدهشدهاست.
آموزش و پژوهش در زمینه مبارزه با پولشویی:
تعریف نظری: منظور اموزش کارکنان و مدیران سیستم مالی و بانکی کشور برای مبارزه، شناسایی این پدیده و مراحل انجام آن است. و در بعد پژوهشی این متغیر منظور موجود بودن پژوهش جامع در جهت شناسایی حفره های امنیتی نظام بانکی، نظام اقتصادی است و ضرورت انجام در زمینه ارائه اراهکار برای مبارزه با این پدیده می­باشد.
تعریف عملیاتی
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).۲-۲-۹-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانهمدیر محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه […]

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش- قسمت ۴

معاون پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات هرمزگان   چکیده   هدف این پژوهش، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش می باشد.با توجه به جدول مورگان، تعداد ۳۷۰ نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای سنجش عملکرد، آگاهی […]