بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزا داسلامی واحد بندرعباس۹۳- قسمت ۱۲

در پژوهشی تحت ارزیابی نقش فرهنگ و سرمایه اجتماعی در نظام توسعه علم و فناوری کشور توسط فرقانی و حق بین انجام شده که در این تحقیق به این موضوع میپردازد که عوامل فرهنگی – اجتماعی از جمله زیرساخت های کلیدی برای توسعه فناوری به شمار می رود. در این زمینه «سرمایه های اجتماعی» بسیار حایز اهمیت هستند و در این خصوص، پژوهش قابل توجهی در کشور صورت نگرفته و شاخص های مناسبی نیز تدوین نشده است. از جمله معیارهای کلیدی در این زمینه می توان به میزان اعتماد به نفس، خوداتکایی، فرهنگ کارآفرینی و نوآوری، برتری جویی و میزان اهمیت دادن به علم و فناوری (به عنوان عامل برتری)، کارگروهی، وجدان کاری و … اشاره نمود. هدف این تحقیق تبیین شاخص های فرهنگی و اجتماعی موثر بر توسعه علم و فناوری و ارزیابی کلی این عوامل بر حسب اطلاعات موجود در ایران است. بدین منظور ابتدا با مرور ادبیات رویکردهای مدیریت دانش و فناوری و مدل های سنجش آن و تاکید بر بعد شناختی دانش ضمنی، دو دسته عوامل فرهنگی و سرمایه اجتماعی موثر در توسعه ظرفیت خلق، انتقال و جذب دانش و فناوری شناسایی و سپس شاخص های کلیدی از طریق ارزیابی شاخص ها با معیارهای ارزیابی انتخاب و تحلیلی از وضعیت برخی از این شاخص ها در ایران انجام شده است، در نهایت برخی توصیه های سیاستی به منظور تقویت زیرساخت های فرهنگی – اجتماعی در راستای توسعه نظام علم و فناوری کشور ارائه شده است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
-در پژوهشی تحت عنوان استقرار نظام مدیریت دانش مبتنی بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۸ توسط رستمی و زمردیان در سال ۱۳۸۹ در نشریه حسابداری مدیریت انجام شده که در این تحقیق به این موضوع میپردازد که سازمان های عصر حاضر در یک محیط کاملا رقابتی و بسیار پویا فعالیت می کنند که مهم ترین سرمایه آنها، کارکنان شان می باشد. استمرار و تداوم مزیت رقابتی سازمان ها، در چنین شرایطی در داشتن کارکنان دانش گرا، خلاق و نوآور است که می توانند با اصلاح یا تغییر آگاهانه در کارکردها و فرایندها مزیت پایدار برای سازمان خود خلق نمایند.سیف الهی و داوری (۱۳۸۸) اشاره دارند که دانش، امروز در قلب اقتصاد جهان قرار دارد و مدیریت دانش در کسب موفقیت سازمان ها یک امر حیاتی تلقی می شود. بنابراین استقرار آن بیش از گذشته ضرورت یافته است. عوامل متعدد و بیشماری در موفقیت استقرار مدیریت دانش نقش دارند. یکی از این عوامل سرمایه اجتماعی است. تحقیق حاضر در جامعه مورد مطالعه، یعنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۸، از سرمایه اجتماعی که باعث به اشتراک گذاشتن بهتر دانش، ایفا دانش سازمانی، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری، روح تعاون، کمک به آموزش، افزایش فعالیت های مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترک می شود، در جهت افزایش آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش استفاده می گردد. نتایج حاصل از ادبیات موضوع و یافته های حاصل از تحقیق میدانی، نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و عامل فرهنگ سازمانی، عامل ساختار سازمانی، عامل زیر ساخت و عامل محتوایی تغییر که از متغیرهای آمادگی مدیریت دانش هستند، رابطه معنی داری وجود دارد. در بررسی میزان همبستگی از یک طرف نتایج مطالعه نشان می دهد که بین وضعیت موجود پنج عامل آمادگی استقرار مدیریت دانش تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین می توان گفت، عوامل مرتبط با آمادگی استقرار مدیریت دانش رتبه های یکسانی ندارند، بطوریکه بیشترین آن مربوط به محتوای تغییر و کمترین آن مربوط به ساختار سازمانی است.
حسابداری
-در پژوهشی تحت عنوان برآورد روند سرمایه اجتماعی در ایران (با بهره گرفتن از روش فازی توسط رحمان سعادت در سال ۱۳۸۷ در نشریه تحقیقات اقتصادی انجام شده که هدف اصلی از این مقاله تخمین سطح سرمایه اجتماعی، روند آن در کشور و تعیین عناصر و متغیرهای اصلی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی در ایران است. بدین منظور، بعد از بررسی پایه های نظری و تجربی سرمایه اجتماعی، با بهره گرفتن از میزان این سرمایه که برای یک سال برای ایران تخمین زده شده، روند سرمایه اجتماعی استخراج شده است. برای برآورد سری زمانی این سرمایه از روش فازی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که سرمایه اجتماعی دارای نوسانات متعددی طی دوره مورد نظر است. این نوسانات ناشی از مسایل سیاسی، تاریخی و فرهنگی است. به طور کلی سری زمانی سرمایه اجتماعی دربلند مدت روند خفیف نزولی را نشان می دهد.
عکس مرتبط با اقتصاد
در پژوهشی تحت بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر فرسودگی شغلی در پرستاران زن بیمارستان هاشمی نژاد توسط تورانی و خمر نیا در سال ۱۳۹۰ در نشریه پزشکی هرمزگان انجام شده که در این مقاله به این موضوع میپردازد که سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی در علوم اجتماعی می باشد که تاثیر فراوانی بر بسیاری از حوزه های اجتماعی دارد. پرستاران از جمله افرادی هستند که شدیدا در معرض خطر فرسودگی شغلی می باشند. مطالعات انجام شده در زمینه فرسودگی شغلی نشان می دهد که سرمایه اجتماعی از عوامل مهم تاثیرگذار بر فرسودگی شغلی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر فرسودگی شغلی پرستاران زن بیمارستان هاشمی نژاد در سال ۱۳۸۹ انجام شد.روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی بود. کلیه پرستاران زن شاغل در بیمارستان هاشمی نژاد مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه معتبر بود که شامل دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی و فرسودگی شغلی که پایایی آن توسط ماسلاج ۰٫۹۰ به دست آمده است. در این مطالعه از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون t جهت تحلیل داده ها استفاده شد.نتایج: ۷۰ نفر از پرستاران به پرسشنامه ها پاسخ دادند. بر اساس تحلیل داده ها، پرستاران زن مورد مطالعه از نظر خستگی عاطفی و مسخ شخصیت دارای فرسودگی بالا ولی از نظر عملکرد شخصی دارای فرسودگی پایین بودند. یافته ها نشان داد که از مجموع ۵ مولفه سرمایه اجتماعی، دو مولفه اعتماد (P=0.007) و روحیه بخشش (P=0.02) با فرسودگی رابطه معنی دار داشته و بر آن تاثیرگذار هستند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پرستاران زن شاغل در بیمارستان دارای فرسودگی شغلی بالایی بوده و سرمایه اجتماعی نیز در برخی مولفه ها بر آن تاثیرگذار است. لذا بنظر می رسد جهت افزایش و ارتقا ابعاد سرمایه اجتماعی در پرسنل بیمارستانها که از مهمترین سازمان های ارائه دهنده خدمات می باشند، تلاش گردد.
– در پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان های غیر دولتی زنان از دید اعضا در شهر شیراز توسط جهانگیری و شکری زاده در سال ۱۳۸۹ در نشریه جامعه شناسی زنان انجام شده که در این مقاله به این موضوع میپردازد که جریان تحولات اجتماعی به سوی جامعه مدنی با تاسیس سازمان های غیر دولتی همراه بوده است. جوامع امروزی زمانی به توسعه دست می یابند که همه افراد صرف نظر از جنسیت در اداره امور مشارکت داشته باشند. نظریه پردازان توسعه بر این باورند که سازمان های غیر دولتی می توانند با توانمندسازی و وارد کردن زنان در پروسه تصمیم گیری، مشارکت آنان را در جامعه افزایش دهند. در پژوهش انجام شده تاثیر سرمایه های اجتماعی به عنوان متغیر مستقل بر عملکرد سازمان های غیر دولتی زنان (متغیر وابسته) با توجه به فرمول ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، تشکل های غیر دولتی زنان شیراز می باشد و حجم نمونه ۳۲۲ نفر است. نتایج نشان می دهد که رابطه ای معنی دار بین تاهل، قومیت، تحصیلات اعضا و تحصیلات همسرانشان با متغیر وابسته (عملکرد سازمان) وجود ندارد، اما بین شاخص های سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی با عملکرد سازمان رابطه وجود دارد، به گونه ای که با افزایش این نوع متغیرها، عملکرد سازمان ها نیز افزایش می یابد
– در پژوهشی تحت بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی برون گروهی بر توسعه اقتصادی در استان های ایران توسط قاسمی و آذربایجانی در سال ۱۳۹۰ در نشریه راهبرد انجام شده که در این مقاله به این موضوع میپردازد که در سال های اخیر بحث در مورد نتایج مثبت سرمایه اجتماعی رشد چشمگیری یافته است؛ به گونه ای که از آن به عنوان حلقه مفقوده توسعه یاد می شود. در این نوشتار این باور به چالش کشیده می شود و فرض بر این است که سرمایه اجتماعی انواع گوناگون دارد و ممکن است که نوعی از آن تاثیر منفی بر توسعه داشته باشد و نوع برون گروهی آن که به روابط مبتنی بر اعتماد گروه های باز و نهادهای مدنی ارجاع داده می شود، در شرایط خاصی می تواند موجب کاهش هزینه مبادلات، اعتماد تعمیم یافته و افزایش سرمایه انسانی شود و در نتیجه تاثیر مثبت بر روند توسعه یک کشور داشته باشد. همچنین دو مفهوم متفاوت از توسعه در ارتباط با سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل ثانویه است. برای تدوین سازه ها از مراکزی چون مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش های بازرگانی، پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و برخی از تحقیقات پیشین، شاخص های متعددی انتخاب شدند، و با بهره گرفتن از نرم افزار AMOS و مدل معادلات ساختاری، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. جامعه آماری، کل ایران و واحد تحلیل استان های آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه منفی میان سرمایه اجتماعی برون گروهی و توسعه وجود دارد بدین گونه که هر چه میزان سرمایه اجتماعی برون گروهی در استان های کشور بیشتر باشد، میزان توسعه اقتصادی آن استان کاهش می یابد. این امر در ارتباط با سازه توسعه اقتصادی نسل دوم، شدت بیشتری دارد
– در پژوهشی تحت عنوان بررسی میزان تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی در عملکرد شرکتهای تعاونی مطالعه موردی تعاونیهای دام و طیور در شهرستان مشهد توسط ترابی و حیدری انجام شده که این پژوهش در سال ۱۳۸۷ با هدف بررسی میزان تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونیهای دام و طیور در شهرستان مشهد انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه ۵۵۰ نفر از اعضا تعاونیهای دام و طیور در شهرستان مشهد را در برمی گیرد که از بین آنها ۱۷۰ نفر بر اساس فرمول کوکران و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب و مطالعه شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه است که روایی آن با بهره گرفتن از روایی صوری و محتوایی و بر اساس نظر جمعی از استادان و صاحب نظران مربوط تایید شد. اعتبار پرسشنامه با بهره گرفتن از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از متغیرها بالای ۰٫۷۰ به دست آمد.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد از میان انواع متغیرهای وارد شده در تحلیل رگرسیون جهت تبیین متغیرهای اثرگذار بر عملکرد شرکتهای تعاونی، متغیرهای مستقل مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، آگاهی اجتماعی، سطح تحصیلات و سن پاسخگویان بر میزان عملکرد شرکتهای تعاونی اثرگذارند که ۶۹٫۱ درصد عوامل موثر بر متغیر عملکرد شرکتهای تعاونی را تبیین می کنند. از این میان، متغیرهای مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی بیشترین تاثیر را در عملکرد شرکتهای تعاونی داشته اند.
-(فوکویاما۱۹۹۹؛کولمن ۱۹۸۸؛پاتنام۲۰۰۰) درتحقیقی که انجام دادندبه این نتیجه رسیدندآگاهی واطلاع ازمیزان سرمایه اجتماعی دانشجویان ودانستن نوع ارتباط آن با متغیرهای مختلف برای هرنوع برنامه ریزی اجتماعی وفرهنگی درباره آنان لازم است.
-(کلمن ،هافر) درتحقیقی که برروی ۲۸هزاردانش آموزآمریکایی انجام دادنداین چنین نتیجه گیری کردندکه سرمایه اجتماعی درخانواده دانش آموزان واجتماعتشان منجربه کاهش تعدادمواردترک تحصیل درمدارس کاتولیک نسبت به نرخ بالای آن درمدارس دولتی شده است.
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱-روش تحقیق
روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود.یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع را تعیین و گزارش می کند. یک نمونه متعارف تحقیق توصیفی شامل ارزیابی نگرش ها یا عقاید نسبت به افراد سازمان ها رویدادها یا رویه ها می گردد.(خاکی ۱۳۸۲ ص ۱۲۵) تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند وبه شرایط یا روابط موجود عقاید متداول فرایندهای جاری آثار مشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد.( خاکی به نقل از جان بست: ۱۳۷۱ : ۱۲۵)
در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود که آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) و جود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟هدف از مطالعات همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در در انجام پیشبینی ها باشد.مطالعات همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می رود با مساله مرتبط هستند ارزیابی می کند.(همان:۲۱۸)
۳-۲-جامعه آماری ,نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به تعداد۱۲۰۰۰نفر می باشد و روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده می باشد و همچنین حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول مورگان به تعداد۳۷۵ نفر تعیین شد.
۳-۳-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار تحقیق شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) دارای ۳ بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می باشد که هفت خرده مقیاس شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش ها، تعهد را مورد بررسی قرار می دهد و در ۲۸ گویه تنظیم شده و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی موافقم = ۵، موافقم= ۴، نظری ندارم = ۳، مخالفم= ۲ و خیلی مخالفم= ۱) ساخته شده است.و پرسشنامه محقق ساخته مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه فوق برنامه دانشجویان می باشد,این پرسشنامه شامل۲۱گویه می
باشد.و بوسیله نرم افزار اس پی اس اس داده ها تجزیه و تحلیل شده اند.
۳-۴-روایی
روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند . به سخن دیگر ، آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد . ( سیف ، ۱۳۷۶ ، ص ۳۹۷ )
در این تحقیق جهت روا سازی پرسشنامه نهایی ، پرسشنامه مورد نظر به تعدادی از اساتید دانشگاه ارائه شد تا گویه هایی که درک آنها یکسان نبوده و دارای ابهام می باشد مشخص کنند و همچنین در خصوص جامع و کامل بودن محتوای پرسشنامه و ارتباط دقیق آن با هدف آزمون اظهار نظر کنند ، سپس از نقطه نظرات آنها جهت اصلاح پرسشنامه استفاده لازم بعمل آمد.
۳-۵-پایایی
پایایی یک وسیله اندازه گیری به دقت آن اشاره می کند ، یک آزمون در صورتی دارای پایایی است که اگر آنرا در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشند . ( سیف، ۱۳۷۶ ، ص ۴۰۹ ) جهت تعیین پایایی یک وسیله اندازه گیری روش های مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرو نباخ استفاده شد و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS محاسبه شد که برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی پایایی۹۲۸/۰ وبرای پرسشنامه مشارکت در فعلیتهای فوق برنامه دانشجویان پایایی۸۶۲/۰ بدست آمد.
قلیچ لی(۱۳۸۵) با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی را ۹۳/۰ گزارش کرده است.همچنین اونق (۱۳۸۴) در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه سرمایه اجتماعی را ۹۱/۰ بدست آورده است
۳-۶-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی( درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار )و آمار استنباطی(رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیری) می باشد.
فصل چهارم:
نتایج تحقیق
۴-۱-توصیف داده های پژوهشی
۴-۱-۱-توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
جدول۴-۱:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت فراوانی درصد
مرد ۱۹۹ ۱/۳۵
زن ۱۷۶ ۹/۴۶
جمع ۳۷۵ ۱۰۰

 

نمودار۴-۱: توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
جدول و نمودار فوق نشان می دهد که مرد۱۹۹نفر(۱/۳۵درصد) و زن۱۷۶نفر(۹/۴۶درصد) می باشند.
۴-۱-۲-توصیف نمونه تحقیق بر حسب وضعیت تاهل
جدول۴-۲:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب وضعیت تاهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).۲-۲-۹-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانهمدیر محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه […]

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش- قسمت ۴

معاون پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات هرمزگان   چکیده   هدف این پژوهش، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش می باشد.با توجه به جدول مورگان، تعداد ۳۷۰ نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای سنجش عملکرد، آگاهی […]