بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان- قسمت ۱۲

۴۹/۰

 

 

همانطور که در جدول و نمودار (۴-۵) ملاحظه میشود در بین ابعاد تعلق سازمانی بعد جذب و شیفتگی دارای بیشترین میانگین (۴۰/۴) و بعد فداکاری دارای کمترین میانگین (۳۶/۴) در بین ابعاد تعلق سازمانی میباشد. اما در بین متغیرهای کلی و اصلی تحقیق متغیر تعلق سازمانی دارای بیشترین میانگین (۳۶/۴) و متغیر اشتراک دانش دارای کمترین میانگین (۲۲/۴) در بین ابعاد تعلق سازمانی میباشد.
۴-۳- آزمون فرضیههای تحقیق
در این بخش به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته میشود. برای تحلیل فرضیات از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. در نهایت و به منظور جمع بندی از آزمون رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل مسیر استفاده شد.
۴-۳-۱- آزمون فرضیههای ویژه
لازم به ذکر است بهمنظور تجزیه و تحلیل فرضیه اول که در صدد تعیین میزان میانگین تعلق سازمانی و ابعاد آن و متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک کارکنان شهرداریهای استان هرمزگان می باشد از حد استاندارد ۴ در پرسشنامه که پنج طیفی لیکرت است استفاده شده است. نمره گذاری پرسشنامه در فصل سه شرح داده شده است. نمره ۴ به عنوان حد کفایت مطلوب و با برچسب چارک سوم (۳Q) معرفی میشود. پس از گرفتن میانگین متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونهای، این میانگینها با حد استاندارد تعیین شده مقایسه و متغیرهای مورد نظر مشخص میگردد (به نقل از دلاور و ترک زاده، ۱۳۸۶).
فرضیه اول:۱- تعلق سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان در حد مطلوبی است.
جدول ۴-۹ مقایسه میانگین تعلق سازمانی و ابعاد آن و متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک کارکنان شهرداریهای استان هرمزگان با سطح کفایت مطلوب (Q3) را نشان می‌دهد.
ملاحظه می‌شود که میانگین تعلق سازمانی و ابعاد آن و متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک کارکنان شهرداریهای استان هرمزگان از سطح کفایت مطلوب (Q3) بهطور معناداری بالاتر هستند. بر این اساس فرضیه پژوهش تایید میگردد.
جدول ۴-۹٫ مقایسه میانگین تعلق سازمانی و ابعاد آن و متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک کارکنان شهرداریهای استان هرمزگان با سطح کفایت مطلوب (Q3)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۲۶

در این فصل، ابتدا نتایج و یافتههای پژوهش به طور مختصر بیان میشود و سپس به بحث و تفسیر در باب چرایی نتایج به دست آمده، پرداخته میشود. نتایج هرکدام از سؤالات به ترتیب مطرح و توضیح داده میشود.۵-۱- بحث و نتیجهگیریارزیابی میزان شایستگی عاطفی- اجتماعی مدیران ادارات آموزش و پرورش استان فارس نشان داد […]

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار- قسمت ۵

– اولویت استخدام فرزندان زنان سرپرست خانوار– انتقال حقوق زنان سرپرست خانوار به بازماندگان پس از فوت– ساماندهی بیمه‌های مختلف نظیر تأمین آتیه، بیمه عمر و غیره جهت تضمین زندگی آینده و تسهیل استفاده زنان سرپرست خانوار از بیمه‌های فوقحمایت‌های اقتصادی– توجه به نرخ تورم در مستمری و کمک‌های اقتصادی به خانواده‌های زن سرپرست– پیش‌بینی […]