اثربخشی مشاوره شغلی براساس رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا برافزایش باورهای خودکارآمدی جانبازان باشگاه ورزشی شهید مهرانی تهران- قسمت 9

جانسون (1980) تحقیقی درارتباط بین رزمنده معلول و نقش های وی درخانواده انجام داده است. دراین زمینه چنین می نویسد:هرچه شدت معلولیت بیشتر باشد جابجایی نقش ها ومسؤلیت ها درمیان خانواده بیشترمی شود لذا درصورتی که اعضاء خانواده آنرا بپذیرند یک امرعادی بنظر می رسد و فشار و استرس جدیدی ایجاد نمی شود. درغیراینصورت یعنی اگراین جابجایی مسؤلیت ها ونقش ها مورد قبول اعضاء خانواده قرار نگیرد باعث کشمکشهای پیچیده می گردد که در نهایت موجب ایجاد استرس های جدید و اختلال در نظام و سلامت خانواده در کلیه ابعاد می گردد(نقل از نامداری ، 1368).
تامسون(1976) می نویسد: معلولیت در بسیاری موارد ، کل خانواده را متأثر می سازد و می تواند بر انسجام خانواده اثر منفی داشته باشد . تغییرشکل جسمی فرد، ناتوانی جنسی و به طور کلی ناتوانی جسمی می تواند تأثیرات منفی در خانواده بگذارد. بعضی اوقات معلولیت موجب بروز ابهام و تضاد در ایفای نقشها در خانواده می گردد، تا آنجا که ممکن است مرد خانه نشین و زن نان آور خانه باشد. و یا فرزند فرد معلول از اینکه پدرش یارای بازی با او و یا رفتن به تفریح و ورزش همانند سابق را ندارد، احساس ناتوانی کرده و آنرا اظهار نماید و به این گونه در رابطه پدر و فرزندی تأثیر گذارد. عکس این حالت نیز می تواند وجود داشته باشد و آن زمانی است که پدر نقش فعال ورزشی و تفریحی خود را علیرغم معلولیت خویش حفظ کرده باشد (نقل از کشوری،1375)
فیلیپس (1980) درمورد اینکه رزمندگان نسبت به از دست دادن اعضاء بدنشان چه واکنشی دارند می گوید کل رزمندگانی که درجنگ های متعدد شرکت داشته اند تعداد بیشماری ازآنان با معلولیت ها ومشکلات مختلف عصبی و روانی به خانه هایشان باز گشتند ، او می گوید اغلب اوقات این افراد همراه با احساسات بد و تلخ نسبت به جنگ و فدا کردن سلامت و اعضاء بدن به خانه هایشان باز می گردند. طوری که در همان مراحل اولیه بازگشت این تلقی و انزجار در میان خانواده های رزمندگان معلول به چشم می خورد(نامداری،1368).
هلراشتاین و هورن استن[84](1966) اطلاع می دهند که : شرکت در یک برنامه فعال اصلاح مجدد ، پیشرفت مهمی را بطورعینی ، نه تنها درتقلیل و کاهش ناراحتی جسمانی بلکه در ابعاد روانی افراد ایجاد کرده است . مثلاً از شدت افسردگی آنها کاسته است ، از این مهمتر، شرکت این افراد در برنامه توانبخشی همچنین یک اثر سودمند در طرز تلقی آنها از نا توانی خود و خودپنداری آنها دارد(اسلامی نسب ، 1372).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
هلستون ( 1966میلادی ) می نویسد ” درصورتیکه معلول از لحاظ روانی خود را با سایرین یعنی افراد طبیعی مشابه بداند وبه فرصت های موجود برای برخورداری ازیک زندگی فعال ورضایت بخش واقف باشد درسازش با ناتوانی خود توفیق بیشتری کسب خواهد نمود وچنانچه خود را مشابه افراد طبیعی نداند در سازش با تغییرات فیزیکی خود و محیط ناتوان خواهد بود” (اسلامی نسب،1372).
متا سفانه با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز خدماتی جانبازان ، در زمینه موضوع مورد بحث به طور اخص ، تا کنون مطالعه ای در ایران انجام نگرفته است .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی ، جامعه ما با پدیده ای تازه روبرو گردید ، وآن موضوع جانبازان و جنگ تحمیلی بود، که شاید مشکلات ناشی از جنگ اجازه مطالعات لازم را در این زمینه نداده است . اما لازم است به تحقیقاتی اشاره شود ، زیرا در رابطه با جانبازان می باشد .
– مختاری (1384) پژوهشی درباره سیاستگذاری عمومی درباره جانبازان انقلاب اسلامی در دوره اصلاحات (دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی1384- 1376) انجام داد و به بررسی رویکردی سیاست گذاری در امور جانبازان در سه دهه اول انقلاب (1367- 1357)، دوره موسوم به سازندگی (1374- 1364) و دوره موسوم به اصلاحات (1384- 1374) پرداخت . نتیجه اینکه در دوره اصلاحات برنامه ریزی و سیاستگذاریها در امور جانبازان در همه ابعاد از انسجام و کارآمدی بیشتری برخوردار بوده است .
– بخشی زاده (1384) به بررسی میزان رضامندی جانبازان نسبت به خدمات رفاهی بنیاد و رابطه آن با عوامل فردی و اجتماعی جانبازان ناحیه شمال تهران با درصد جانبازی 25/0 پرداخت . در این پژوهش شش فرضیه مطرح شد که پنج فرضیه آن تحت عنوان رضایت جانبازان از تسهیلات مسکن، شغل، درمان، جانبی و آموزشی و فرضیه آخر در زمینه ارتباط ویژگیهای فردی و اجتماعی جانبازان و میزان رضایت آنها از خدمات بنیاد می باشد که بررسی ها نشان داد که در مجموعبین تغییرات بیشتر ویژگیهای فردی و میزان رضایت رابطه معناداری وجود ندارد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
– شیخ الحسنی (1376) به مقایسه رضایت شغلی جانبازان جسمی – حرکتی با افراد عادی در مشاغل یکسان پرداخت. نتیجه نشان داد که رضایت شغلی جانبازان جسمی- حرکتی با رضایت شغلی همکاران خود برابر است و افراد جانباز در زمینه شغلی به اندازه همکاران خود احساس رضامندی می نمایند .

– رضایی (1376) پژوهشی با عنوان بررسی و مقایسه سازگاری شخصیتی جانبازان ورزشكار و غیر ورزشكار انجام داد . این پژوهش برروی 80 نفر بعبارتی 40 نفر جانباز ورزشكار و 40 نفرجانباز غیرورزشكار تهران نتیجه داد كه تفاوت معنادارآماری بین سازگاری شخصیتی جانبازان ورزشكارو غیر ورزشكار مشاهده گردید.
– کشوری (1375) به بررسی وضعیت اقتصادی- اجتماعی جانبازان بروجرد پرداخت . نتایج تحقیق به این شرح است – لزوم توجه بیشتر و
عکس مرتبط با اقتصاد

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

اساسی تر به مسائل جانبازان و رفع معضلات فردی و اجتماعی آنان
– برنامه ریزی و اقدام جدی و گسترده در زمینه اشتغال جانبازان
– لزوم گسترش تجهیزات مراکز توانبخشی جانبازان
– وجود واحد مستقل و فعال از مشاوران و مددکاران برای رفع مشکلات فردی ، خانوادگی و اجتماعی جانبازان
– لطفی ماجلانی ( 1375) تحقیقی با عنوان بررسی اختلالات خواب در جانبازان شهرستان گیلان انجام داد نمونه 300 نفر از جانبازان در حال درمان در بخش روان پزشکی مجتمع خدمات درمانی صابرین گیلان انجام شد . نتایج نشان داد که 58 نفر( 3/19 /0 ) از افراد مورد مطالعه به یکی از انواع اختلالات خواب مبتلا بوده ، که بیشترین فراوانی متعلق به طبقه اختلالات مربوط به اختلال روانی دیگربا 39 نفر (2/67%) و بعد از آن به طبقه اختلالات خواب ناشی ازمواد2 با 9 نفر(5/15% ) متعلق بوده است . در میان انواع مختلف اختلالات خواب ، اختلال بیخوابی، با 44 نفر (8/ 750/0) شیوع بیشتری داشت ، و از میان انواع متفاوت اختلال بیخوابی،بیشترین فراوانی به اختلال بیخوابی مربوط به اختلال روانی دیگر با 35 نفر(3/60 % ) اختصاص داشت و اختلال بیخوابی ناشی از مواد با 6 نفر (3/10) در مقام بعدی بود.
– توانگر(1373) بررسی رابطه روش های مقابله ای با ویژگیهای فردی درجانبازان شهریزد را انجام داد. نتایج بدست آمده ازاین تحقیق حاکی ازوجود تفاوت درکاربردبعضی ازروش های مقابله ای در بین جانبازان با مجروحیتهای مختلف می باشد .همچنین یافته ها نشان داده است که بین کاربرد روش های مقابله ای با ویژگیهایی نظیر سن ، تأ هل ، رتبه فرزندی ، تحصیلات ، مدت مجروحیت ، تیپ شخصیتی ، و شکایت از ناراحتی عصبی و اختلال رفتاری ارتباط معنی دار آماری وجود دارد . (5%≥ p) در صورتیکه بین کاربرد این روش های وویژگیهایی چون شغل و تعداد افراد تحت تکفل رابطه معنادار آماری مشاهده نگردید (5%≤p).
– علیزاده موسوی (1373) به منظور بررسی رابطه حرمت خود و افسردگی در دانشجویان جانباز پژوهشی به عمل آورد . نمونه ای از دانشجویان جانباز، دانشجویان عادی و جانبازعادی با حجم 120 نفر برای هر گروه انتخاب گردید و با ارائه پرسشنامه وتجزیه و تحلیل آماری نتایجی بدست آمد. بر خلاف انتظار سطح حرمت خود دانشجویان جانباز کمتر از دانشجویان عادی نمی باشد . همچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که میزان افسردگی دانشجویان جانباز بیشتر از دانشجویان عادی نیست . عدم اختلاف مورد نظر در تفسیر نتایج تحقیق عمدتاَ به ویژگی های ارزشی جانبازان نسبت داده شد .
– بهمنی (1372) به بررسی و مقایسه درونگرایی در دو گروه از جانبازان نخاعی ورزشکار و غیر ورزشکار پرداخت . نتایج نشان داد که جانبازان ورزشکار در مقیاس برونگرایی نسبت به جانبازان ضایعه نخایی غیر ورزشکاردر سطح بالاتری قرار دارند که این حقیقت می تواند باعث این مدعا گردد که فعالیت ورزشی تأثیر مطلوبی در روحیه و شخصیت اجتماعی جانبازان دارد.
خورند (1374) به بررسی سازگاری شخصیتی در دو گروه از جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار استان مازندران پرداخت. نتیجه تحقیق نشان داد بین سازگاری کلی، سازگاری اجتماعی و سازگاری فردی جانبازان ورزشکار با جانبازان غیر ورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد، اما بین سازگاری اجتماعی و شغلی این دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.
– غضنفری (1371) به مقایسه منبع کنترل و میزان افسردگی گروه جانبازان ، معلولین عادی، و افراد عادی پرداخت و به نتایج زیر دست یافت .
الف- بین منبع کنترل گروه جانبازان ، معلولین عادی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد. بدین صورت که معلولین عادی دارای منبع کنترل بیرونی تری هستند ولی افراد عادی و جانبازان دارای منبع کنترل درونی تری هستند.
ب- بین میزان افسردگی گروه جانباز، معلولین عادی و افراد عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین صورت که جانبازان و معلولین عادی دارای افسردگی بیشتری هستند.
ج- بین منبع کنترل و میزان افسردگی همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد. به این صورت که هر چه منبع کنترل بیرونی تر باشد میزان افسردگی بیشتر است.
– نامداری (1368) تحقیقی با عنوان بررسی مشکلات روانی – اجتماعی جانبازان جنگ عراق و ایران انجام داد . در مورد نوع و میزان مشکلاتی که جانبازان با آن مواجه هستند این موارد به ترتیب میزان و درصد شیوع در بین آنان مشاهده شد . گوشه گیری و انزوا طلبی ، افسردگی ، بی حوصلگی ، دلهره و اضطراب ، حساسیت ، ترس از آینده ، احساس ناتوانی و وابستگی ، احساس خجالت درونی ، احساس گناه و حقارت ، احساس بی کفایتی و بیهودگی ، احساس جدایی از اجتماع ، اختلال خواب ، عدم اعتماد به نفس ، کم اشتهایی و احساس عدم پذیرش اجتماعی .
– تقدیسی (1364) به مطالعه چگونگی سازگاری اجتماعی جانبازان مرکز توان بخشی امام خمینی و ارائه پیشنهادات جهت بهبود وضع آنان پرداخت. و بنابر یافته های این مطالعه اهم پیشنهادات به قرار زیر است :
– آموزش حرفه ای مناسب با وضع جانبازان و بستری برای ادامه تحصیل زیرا بسیاری از آنان تحصیل را رها کرده و به جبهه ها رفتند.
– آموزش بهداشت فردی، اجتماعی و روانی به جانبازان و تهیه مسکن مناسب برای آنان
– آموزش نیروی انسانی مناسب برای نگهداری از جانبازان( سرپایی و بستری)
– امکانات مشاوره ای و تفریحات سالم در مراکز توان بخشی برای جانبازان
تحقیقات انجام شده خود کارآمدی درخارج وداخل کشورstrong>
– بندورا و همکاران(1999) پژوهشی طولی (در خلال دو سال) و با شرکت تعداد 282 کودک با میانگین سنی 5/11 سال از شهر رم ایتالیا انجام دادند ، یافته های این پژوهش طولی نقش مؤثر باورهای کارآمدی شخصی را در افسردگی کودکان تصدیق و برجسته کرد و نشان داد که خودکارآمدی به طور مستقیم و غیر مستقیم با تأثیر بر پیشرفت تحصیلی رفتارهای اجتماعی و مشکلات رفتاری ، عامل اساسی در افسردگی کودکان می باشد.
– سگال[85] (1999) در پژوهشی باورهای خودکارآمدی ، استرس و سلامت روان بین دانشجویان مرد و زن را مورد مقایسه قرار داد. از یکصد دانشجوی زن و یکصد دانشجوی مرد (16تا18) ساله خواسته شد تا به مقیاس pul پاسخ دهند . همچنین آنها به مقیاس خودکارآمدی شوارتزر[86] و مقیاس نشانگان استرس پاسخ دادند. نتایج نشان داد که مردان نمرات خودکارآمدی و استرس و روان تنی بیشتری را کسب نمودند. در رابطه با سلامت روان هیچگونه رابطه معناداری مشاهده نشد( نقل ار مژدهی ، 1381) .
– پاجارس(1997) تأثیر باورهای خودکارآمدی را بر نوشتار دانش آموزان دبستان مورد بررسی قرار داد . نتایج تحقیق وی نشان داد که ادراکات خودکارآمدی دانش آموزان عملکرد نوشتاری آنها را پیش بینی می کند و نقش تعدیل کننده ای را ایفا می کند . باورهای خودکارآمدی دانش آموزان درباره توانایی نوشتن آنها مستقیماً بر درک نوشتاری آنها تأثیر می گذارد.
– بررسی ها نشان می دهد که زنان بزرگسالی که خودکارآمدی بالایی دارند ، فرزندان خود را تشویق می کنند تا خودکارآمدی بالایی را بدست آورند، علاوه بر این زنانی که معتقدند که والدین خوبی هستند کمتر از زنانی که خودکارآمدی پایین دارند ، دچار نومیدی و فشارهیجانی می شوند ( الیف ، آبوند، تتی، گلفلت ، 2000؛ نقل از صمدی ، 1386) .
– جروسلم و میتاگ در یک مطالعه دریافتند که ضعف خودکارآمدی در فشار روانی وراه های مقابله با آن تأثیر دارد . آنان دریافتند ، افرادی که از میزان خودکارآمدی بالایی برخوردارند در ارزیابی شناختی از خود ، درخواستهای جدید زندگی در مواجه شدن با پدیده های نو را بیشتر چالش انگیز تصور می کند تا بصورت تهدید آمیز و همچنین اضطراب و شکایتهای جسمانی کمتری را نسبت به افراد دارای خودکارآمدی پایین تجربه و گزارش می کنند (وقری ،1379)
– به نظر می رسد خودکارآمدی در سنین مختلف و در جنس مرد و زن متفاوت است . پژوهشی برروی کودکان و بزرگسالان نشان می دهد که مردان بطور متوسط از نظر خودکارآمدی بالاتر از زنان هستند. این تفاوت جنسیت در سن 20 سالگی به اوج خود می رسد و سالها بعد کاهش می یابد . شایان ذکر است که در هر دو جنس خودکارآمدی در در طی دوران کودکی و بزرگسالی افزایش می یابد و بعد از 60 سالگی کاهش می یابد ( بندورا ،1997)
– بارلو و همکاران نشان دادند که خودکارآمدی با سلامت جسمانی و سلامت روانی در بیماران مبتلا به روماتیسم التهاب مفصل همبسته است و بیماران با خودکارآمدی پایین در مقایسه با بیماران با خودکارآمدی بالا احساس نقص جسمانی بیشتر، خستگی و درد بیشتر، خلق افسرده و مضطرب تر و خلق مثبت کمتری از خود بروز دادند(به نقل از پاجارس و شانک، 2002).
موریس (2002) رابطه بین خودکارآمدی و نشانه های اختلال عاطفی را در نمونه بزرگی از نوجوانان هلند (278پسر و 318 دختربا میانگین سن 15 سال ) مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان دادند که سطح پایین خودکارآمدی با سطح بالای صفات اضطرابی / روان آزردگی ، نشانه های اختلال های اضطرابی و نشانه های افسردگی همراه بود و نمره کلی خودکارآمدی با نشانه های افسردگی و نشانه های اضطرابی/ روان آزردگی رابطه منفی داشت (نقل از میر سمیعی ، 1385) .
-راف، شوارزر(1994) درپژوهشی خصوصیات روانی براساس یک مقیاس آلمانی زبان ،ادراک خودکارآمدی عمومی ، را مورد بحث قرار می دهد و نتایج بدست آمده نشان می دهد خودکارآمدی عمومی با خوش بینی ،عزت نفس ، کنترل درونی وانگیزه پیشرفت همبستگی مثبت وبا اضطراب وافسردگی همبستگی منفی دارد(وقری، 1379) .
-مطالعات نشان داده که بین خودکارآمدی بالا و احساس کنترل مثبت بر رویدادهای زندگی با توانایی مقابله با فشار روانی و کاهش اثرات زیانبخش آن بر کارکرد زیستی رابطه وجود دارد . دراین مورد بندورا اعتقاد دارد که متغیر کنترل پذیری با توجه به ماهیت آثار فشار روانی ، اصل تشکیل دهنده مهمی است و همچنین مطرح می کند که شرایط فشار زای زندگی به تنهایی اثار زیانبخش زیستی ایجاد نمی کند ، بلکه دلیل عمده آن ناتوانی ادراک شده در کنترل شرایط فشار زا می باشد (بندورا ، 1995; به نقل از آبنیکی، 1385) .
– سورسی، نوتا ولنت[87] (2004) رابطه خودکارآمدی را بامیزان ونوع آموزش دریک نمونه ازمشاوران شغلی ایتالیایی مورد بررسی قرار دادند . یافته ها نشان می دهد که میزان آموزش مشاوره حرفه ای بطور مثبتی با خودکارآمدی مشاوران در خصوص توانایی شان برای متصور ساختن مسائل شغلی ، رسیدگی به نگرانی ها ، بی تصمیمی شغلی ، و تأمین مشاوره آموزشی مربوط است . ضمناَ ، مشاورانی که دوره آموزش ضمن خدمت که بر نظریه های یادگیری شناختی – اجتماعی تأکید می کند نسبت به کسانی که آموزش التقاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).۲-۲-۹-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانهمدیر محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه […]