علمی

دموکراسی، لیبرال، سیاستگذاری، دموکراتیک، به‌اینکنکاشی در :تحقیق با کلید واژگان:

ریشههای عمیق راهبردهای خشن و سرکوبگرِ سیاست جنایی غرب از دهه 1980 به بعد را میبایست در‌این تحولات فلسفه سیاسی شناسایی و تحلیل کرد بند اول: دموکراسی لیبرال لیبرالدموکراسی به عنوان یک... ادامه

By 92, ago
علمی

حقوق، دموکراسی، حقوقی، مدرنیته، جناییعنوان مطلب :کلمات کلیدی این مطلب:

د افسانه، مذهب، طالعبینی و تجربیات شخصی)‌این معرفت توسط توده مردم تولید و بازتولید میگردد که چنانچه توسط معرفت علمی مهار نشود به بحرانسازی در زندگی اجتماعی میانجامد به همین لحاظ،... ادامه

By 92, ago
علمی

آزادی، دموکراسی، اصالت، اثباتگرایی، پارادایممقاله با کلمات کلیدیمقاله ای با کلمات کلیدی:

تفکیک آشکار و روشن حوزه خصوصی و قدرت عمومی بود، نفوذ متقابل‌این دو در هم جبراً حوزه عمومی را نابود میکند؛ سیاست حزبی و دستکاری رسانههای جمعی به وضعی میانجامد که‌‌هابرماس از آن به... ادامه

By 92, ago
علمی

جنایی، سیاست، حقوق، آزادی، دستاوردهایکلمات کلیدی این مطلب:درباره :

کرامت انسانی را با مخاطراتی جدی و پیشرونده روبرو ساخته است به بیان دیگر، امنیتگرایی و آزادی اطلاعات، از جمله مهمترین ابزارهای قوانینی مانند قانون میهنپرستی آمریکاست که با هدف... ادامه

By 92, ago
علمی

فقه، سیاست، جنایی، دینی، جزاییدر مورد : نوشته ای با کلید واژگان:

به معنی دقیق و عمیق کلمه را بسیار پیچیده میسازد با‌این توضیحات معلوم شد که اصلاً در حوزه معارف نظری دین، محدوده ممنوعهای برای عقل وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد، ما تمام بحث... ادامه

By 92, ago