علمی

گردشگری مطلوباز نقطه نظر کارشناسان اقتصادی گردشگری مطلوب آن است که میزان درآمد و ارز وارد شده به منطقه و کشور بیشتر از میزان ارز و پول خارج شده باشد و با حداقل تعداد گردشگر ورودی،... ادامه

By 92, ago