علمی

فوکو و گفتمان« امروزه نام فوکو و مفهوم گفتمان به نوعی با یکدیگر پیوند یافته اند فوکو با مطرح کردن مفهوم تاریخ گرایی نوین، در زمینه‌ی مطاله ی متون، تحولی عمیق به وجود آورد به نظر این... ادامه

By 92, ago
علمی

عقل، معقولات، ذات، بالفعل، صور

نسبت او به قوه عقلیّه مانند نسبت نور آفتاب است به چشم در این هنگام، نخستین چیزی که از صور محسوسات که تاکنون معقول بالقوه بوده و در خزانه قوه متخیّله، محفوظ بوده اند در وی حاصل می گردد... ادامه

By 92, ago
علمی

عقل، نفس،، بدن،، عقلی، نفسانی

که در انسان عقلی وجود دارد150 که در انسان جسمانی، انسان نفسانی و انسان عقلی، موجود است و انسان جسمانی با آنها مرتبط است و بلکه تمثل آن‌ها است از این‌رو برخی از کارهای انسان نفسانی و... ادامه

By 92, ago
علمی

روح، مادّه، الروح، جسم، عقلی

است 120 4- اصل حرکت جوهری، به این معنا که جواهر مادّی، همان گونه که در اعراض متحول هستند، در اصل ذاتشان هم، تحول می پذیرند121 5- حقیقت هر موجودی که مرکّب از مادّه و صورت است، به صورت... ادامه

By 92, ago
علمی

، ذات، اسماء، اوصاف، مظهر

منظور از اجمال و تفصیل، وحدت و کثرت است نه ابهام و تفسیر به بیان دیگر، ذات واجب الوجود در مرتبه ی ذات خویش، مظهر جمیع صفات و اسماء است و همین ذات، خود نیز آینه ای است که با همین آینه و... ادامه

By 92, ago