علمی

جمال، مجنون، عشق، لیلی، –

آمده است: «بثینه در پیش عبدالملک مروان شد. عبدالملک گفت: «یا بثینه! همه عالم از گفتوگوی خود پرکردهای. بگوی تا تو با او چگونه بودی و چگونه زندگانی کردی. حال خود ما را معلوم گردان» گفت:... ادامه

By 92, ago
علمی

دیوانگانِ مصیبتنامه در بسیاری از داستانهای عطار -خاصه در مصیبتنامه- شخصیت اصلی داستان یک «مجنون» یا «دیوانه» است. این مجنون را با قیس، دلدادۀ لیلی، نباید یکی شمرد. در اینگونه موارد،... ادامه

By 92, ago