علمی

تفکر سازنده و تفاوت افراد با تفکر سازنده و افراد با تفکر مخرب

تفکر سازنده مهمترین عامل در چگونگی و نوع نشانگان استرس ، تصورات شخصی و میزان ارزش و اهمیت موضوعی ویژه در نزد فرد است ، زیرا عامل تنش زایی که برای فردی منبع استرس و عامل بروز نشانگان... ادامه

By 92, ago
علمی

دیدگاه برخی متخصصین تعلیم و تربیت در حمایت از روش یادگیری مشارکتی

دیدگاه برخی متخصصین تعلیم و تربیت در حمایت از روش یادگیری مشارکتی حمایت و پشتیبانی از فرایندهای یادگیری مشارکتی ابتدا از سوی روان شناسان تربیتی و انسان شناسان آغاز شد؛ آن ها کسانی... ادامه

By 92, ago