علمی

زن، زنان، شاه، دختر، دختران

است با کنیزکان زندگی می‌کنند.»(همان،177).«شاه با هر زنی که بخواهد می‌تواند ازدواج کند. استفاده از این حق به‌جای اینکه باعث رنجش ایرانیان متعصب گردد مایه‌ی افتخار آنان محسوب می‌شود،... ادامه

By 92, ago