علمی

شرمساری، بریث، ویت، اجتماع،

ارتقا میبخشد. از دیگر نقاط قوت این نظریه، توضیح همزمان انحراف اولیه (رفتارهای آغازین انحراف) و انحراف ثانویه (تداوم در حرفه بزهکاری) است. بدین طریق، نظریه شرمساری بازپذیرکننده از این... ادامه

By 92, ago