مواد آیین نامه ای معاملات دسته دوم
ماده51: اموال موضوع این فصل،ماشین آلات وتأسیساتی می باشد که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه خواهد شد،بیش از یک سال باشد.
ماده52: بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت ومعدن،کشاورزی و خدمات اموال موضوع ماده 51 را منحصراً بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آن ها مبنی برخرید، مصرف ویا استفاده مستقیم این گونه اموال خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند.
ماده53: قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده54: مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نماید، مبدأ محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود.

مواد قانونی فروش اقساطی مسکن
ماده10- بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترس امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی ویااجاره به شرط تملیک احداث بنمایند.
تبصره: تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحد های مسکونی موضوع ماده10توسط بانک ها بلامانع است.9

موادآیین نامه ای فروش اقساطی مسکن
ماده55- بانک ها می توانند واحد های مسکونی احداث شده موضوع ماده 13 رابه صورت اقساطی به فروش برسانند.
ماده 56- بانک ها قیمت واگذاری واحد های مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده هزینه های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود.
تبصره یک- ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحد های مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک ها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می گردد.
تبصره دو- در موارد استثنایی با تشخیص نخست وزیر تسهیلات لازم برای سازمان های دولتی از منابع بانک ها فراهم خواهد شد.10

مواد قانونی مربوط به فروش اقساطی سهم الشرکه بانک
از آن جا که فروش سهم الشرکه بانک در ارتباط با قرارداد مشارکت مدنی است لذا مواد قانونی و آیین نامه مربوط به این عقد را به شرح ذیل می آوریم:
ماده 7 قانون- بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش ها رابه صورت مشارکتی تأمین نمایند.
ماده 8 : بانک ها می توانند در امور و یا طرح های تولیدی وعمرانی مستقیماً به سرمایه گذاری مبادرت نمایند.
تبصره: بانک ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاءتجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.11
ماده 18 آیین نامه: مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی وغیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع،طبق قرارداد.
ماده 19- مشارکت مدنی توسط بانک ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت می گیرد، موضوع مشارکت باید مشخص باشد.
ماده20- شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح میگردد واریز کنندودر صورتی که تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی ، این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد.
ماده21- مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه ومرتفع می شود.
ماده22- بانک ها مکلفند درقرارداد مشارکت مدنی تصریح نماییند که مدیر و یا مدیران شرکت های مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

مطلب مرتبط :   می‌توان، آگوستین، تأویل‌گر، قدیس،

مواد عمومی مربوط به فروش اقساطی
ضوابط خرید مواد اولیه،لوازم یدکی و ابزار کار و فروش آن ها
الف- خرید هرگونه مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار توسط بانک فقط به تقاضای کتبی یک واحد تولیدی ممکن می باشد.
ب- متقاضی می باید خود مصرف کننده اموال درخواستی باشدودر تقاضای خود نوع، مقدار، مشخصات، فروشنده، قیمت و شرایط پرداخت و تحویل اموال مورد درخواست رامشخص نماید.
ج- متقاضی می باید مسئولیت مستقیم هرگونه فسادی را که ممکن است در جریان معامله بروز کند و هر نقص و اشکالی در کیفیت و یا کمیت کالا را به عهده بگیرد.
د- اموال معامله درخواستی می باید در حین عقد قرارداد فروش اقساطی موجود و آماده تحویل باشدودر مواردی که موجود و قابل تحویل نباشد بانک باید بدواً مبادرت به خرید آن نماید و پس از آماده شدن اموال آن را به متقاضی واگذار نماید.
ه- خرید بانک بایداز اشخاصی که دارای صلاحیت قانونی بوده وفاکتور فروش صادر میکنندوعرفاً در زمینه فروش کالای مورد معامله شناخته شده اند صورت پذیرد.
و- پرداخت های بانک بابت کالاهای سفارشی طبق رویه موجود یا به صورت صدور چک بانکی در وجه فروشنده است یا به حساب مشتری متقاضی واریز می شود.
ز- در خرید های داخلی، بانک معمولاً فقط بهای کالای خریداری را پرداخت می کند و بقیه هزینه ها شامل بسته بندی وحمل ونقل، بیمه و غیره را به عهده مشتری می گذارد.

ضوابط فروش
الف- در معاملات فروش اقساطی، اعلام قیمت فروش نقدی و نسیه به خریدار الزامی است واز این رو لازم است عقد قرارداد قطعی فروش اقساطی موکول به زمانی گردد که قیمت های مزبور تعیین شده باشند.
ب- قیمت فروش نقدی بانک برابر با مجموع وجوه پرداختی جهت ابتیاع کالای مورد نظر می باشد و قیمت فروش نسیه بانک با افزودن سود معامله به قیمت فروش نقدی پس از کسر پیش پرداخت نقدی مشتری محاسبه می گردد.
ج- بابت خرید و فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار اخذ پیش پرداخت نقدی از مشتری ضرورتی ندارد.
د- در معاملات فروش اقساطی، اخذ وثائق می باید حداقل به میزان جمع اقساط در زمان عقد قرارداد صورت گیرد.
ه- وصول قیمت فروش نسیه بانک دفعه واحده یا به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسیدهای متوالی یا غیر متوالی مجاز می باشد و مدت باز پرداخت قسط یا اقساط نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یک سال تجاوز کند.
و- در مورد تأمین مواداولیه مورد نیاز برای بافت فرش، مدت وصول قیمت اقساط مربوط، یک دوره تولید حداکثر دو سال در نظر گرفته می شود.
ز- بیمه کالای موضوع این معاملات الزامی نبوده لیکن بانک می تواند انجام این امر را یکی از شرایط اعطای تسهیلات قرار دهد.
ج- در صورت زود پرداخت یک یا تمام اقساط از سوی مشتری امکان استرداد سود دوران زود پرداخت به وی وجود دارد.
ضوابط خرید و فروش وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات
ضوابط خرید و فروش و روش اداری انجام این نوع از معاملات عیناً مانند فروش اقساطی مواد اولیه سابق الذکر است اما تفاوت های اساسی هم دارد که به شرح زیراست:
الف- در موارد طرح های تولیدی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی لازم است که طرح از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی در حد نیاز بررسی شده و در صورت موجه بودن مبادرت به عقد قرارداد شود.
ب- دریافت قسمتی از بهای مورد معامله از مشتری به عنوان پیش پرداخت نقدی حداقل ده درصد برای بخش کشاورزی و پانزده درصد برای بخش صنعت و معدن و بیست درصد برای بخش خدمات الزامی است.
ج- مدت وصول قیمت معاملات نباید حداکثر از عمر مفید ماشین آلات و تأسیسات مورد معامله تجاوز کند. در موارد استثنایی نیز این مدت از پنج سال تجاوز نخواهد کرد نظیر حیوانات مولد.
د- به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد و وصول مطالبات، اموال مذکور باید در وثیق? بانک قرار گیرد که نظر به لازم الاجرا بودن قراردادهای فروش اقساطی امضای قراردادهای مذکور به منزل?رهن اموال مورد معامله است به جز در مورد وسایل نقلی? موتوری که رهن آن ها فقط از طریق تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی می باشد.
ه- در صورت پرداخت زودهنگام تمام یا قسمتی از بدهی،سود دوران زود پرداخت بعدازکسریک ماه به نفع بانک قابل استرداد به خریدار است.

مطلب مرتبط :   فرهنگ، اعتقاد، الیوت، مکتب، نخبه

ضوابط خرید و فروش اقساطی مسکن
علاوه بر ضوابط عمومی معاملات فروش اقساطی نکات ذیل در مورد فروش اقساطی مسکن لازم الرعایه می باشد:
الف- تکلیف بانک به دریافت نقدی مبلغی از متقاضیان واحد های مسکونی به عنوان پیش دریافت قبل از انعقاد قرارداد فروش.
ب- وصول قیمت فروش به اقساط مساوی در سررسیدهای معین صورت میگیرد.
ج- تکلیف بانک به وثیقه گذاردن ششدانگ واحد مسکونی مورد معامله واخذ تأمین کافی جهت ایفای تعهدات خریدار.
د- تکلیف بانک به اتخاذ ترتیب های مناسب جهت بیمه کردن واحدهای مسکونی فروخته شده حداقل به میزان ماند? مطالبات در هر سال.
ه- در صورت پرداخت قبل از موعد تمام یا قسمتی از بدهی، بانک ها مکلف اند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقی مانده تا سر رسید قسط یا اقساط واریز شده اعطاء نمایند.

فروش اقساطی سهم الشرکه مسکن، تولیدی، خدمات
مشارکت مدنی یک تأسیس حقوقی است که در فقه و قانون مدنی مرادف با شرکت عقدی یا اکتسابی است که به شرکت اموال معروف است که موضوع آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا می تواند در مورد مسکن یا تولیدات یا خدمات بین بانک و مشتریان منعقد شود ویژگی های مشارکت مدنی به شرح زیراست:
الف- عقد جایز است مگر آن که ضمن عقد لازم اختیار فسخ از طرفین سلب شود.
ب- در این عقد سرمایه نقدی یاغیر نقدی توسط بانک و مشتریان تأمین می شود.
ج- در آمیختن سهم الشرکه نقدی طرفین به نحو مشاع می باشد.
د- مشارکت مدنی در تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی وخدماتی وحتی مسکن مورد استفاده قرار می گیرد.
ه- نحوه تسویه مشارکت به شرح زیر است:
و- شریک، کالای احتمالی باقی مانده در پایان مدت قرارداد را به قیمت فروش روز از اموال خود خریداری و قرارداد را تسویه می کند.
ز- یا شریک، کالای احتمالی باقی مانده در پایان مدت قرارداد را به قیمتی که بنا بر توافق تعیین خواهد شد خریداری می کند.
ح- در مواردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن وساختمان وطرح های جدید خدماتی صورت می گیرد موضوع مشارکت می باید حداکثر ظرف سه سال تسویه شود.
ط- فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در مشارکت های مدنی تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن، ساختمان وطرح های جدید خدماتی در زمان خاتم? قرارداد ممکن است.
باتوجه به موارد فوق و بالحاظ اینکه در مورد فروش اقساطی مسکن بحث مشارکت مدنی را به میان آوردیم روی? بانک ها در تحصیل شرکت در مورد مسکن یا ساختمان را

دسته بندی : علمی