دانلود پایان نامه
فهرست مطالب
فصل اول کلیات و مقدمه 1
بیان مساله 2
2-1- ضرورت موضوع 3
1-2-1- شبکه های ماهواره ای مهمترین معضل رسانه ای کشور 4
2-2-1- انحصار و نفی فرصتهای رسانه ای 7
3-1- مساله اصلی تحقیق 9
4-1- پیشینه تحقیق 11
1-4-1- سوابق داخلی: 11
2-4-1- پیشینه خارجی 14
5-1- ا هداف وپرسشهای تحقیق: 17
6-1- روش ونمونه تحقیق 17
فصل دوم بررسی متون تحقیق 19
1-2- مقدمه 20
1-2-2- مبانی نظام متکثر رسانه ای در اسلام 21
2-2-2- مبانی نظام متکثر رسانه ای در نظریه انقلاب اسلامی 25
3-2- تکثر رسانه ای از منظر منافع و امنیت ملی 27
4-2- ریشه های تکثر در تحولات جهانی رسانه 32
5-2- حمایت نهادهای بین المللی ازتکثر و استقلال رسانه‌ها 36
6-2- بررسی جایگاه وعملکرد سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران 38
1-6-2- بررسی جایگاه صداوسیما در قوانین کشور 39
2-6-2- تطبیق قانون اساسی و اساسنامه صداوسیما با نظام های رسانه ای 42
3-6-2- بررسی عملکرد سازمان صداوسیما 43
4-6-2- سازمان صدا و سیما و کارکردهای رسانه‌ای 52
1-7-2- سابقه تلویزیون خصوصی قبل از انقلاب 65
2-7-2- سابقه تلویزیون خصوصی بعداز انقلاب 65
3-7-2- علل مخالفت با تلویزیون خصوصی وموانع آن 67
8-2- تئوریهای تکثر وانحصار در نظام رسانه ای 72
2-8-2- نظریه پردازی درباره نظام رسانهها 74
9-2- نظامهای رایج رادیو- تلویزیونی در جهان 74
1-9-2- رادیو تلویزیون خدمت عمومی 75
10-2- سیاست انحصار زدایی در صنعت رادیو تلویزیون 77
1-10-2 – تعریف خصوصیسازی و انحصار زدایی 77
2-10-2- پیشینه خصوصیسازی و انحصار زدایی ازصنعت رادیو- تلویزیون 78
3-10-2- دلایل انحصار زدایی وتسهیل ورود بخش خصوصی 79
4-10-2 – ریشه های انحصار زدایی از صنعت رسانه 82
5-10-2- دلایل مخالفت با انحصار زدایی از صنعت رادیو- تلویزیون 83
11-2- تجربه جهانی : نظام تلویزیونی در سایر کشورها 90
1-11-2- اروپا 90
2-11-2- آسیا 95
3-11-2- محدودیتهای اصلی نظام رادیو تلویزیونی در کشورهای مشابه ایران 101
4-11-2- جمع بندی بررسی نظام رادیو – تلویزیونی دیگر کشورها 102
12-2- ضرورت لغو انحصار رادیو تلویزیونی در ایران 105
13-2 – نتیجه گیری 108
1-13-2- چارچوب مفهومی 111
2-13-2- نتیجه 111
فصل سوم روش تحقیق 113
1-3- مقدمه 114
1-3 – روش علمی 114
2-3- روش کیفی 115
3-3- گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد 118
4-3- نمونه گیری نظری 121
5-3- مصاحبه 122
1-5-3- مصاحبه نیمه استاندارد 123
2-5-3- مصاحبه با متخصصان 123
6-3- اشباع نظری 124
3-7 – شیوه تحلیل مصاحبه 124
1-7-3- کدگذاری نظری 124
2-4-3- کدگذاری باز 125
3-4-3- کدگذاری محوری 126
4-4-3- کد گذاری انتخابی 126
5-3- تحلیل گفتمان 127
6-3- مدل پاردایمی 128
5-3- فرایند این تحقیق 128
1-5-3- انتخاب نمونه نظری 129
2-5-3- چگونگی انتخاب نمونه نظری تحقیق و ویژگیهای مصاحبه شوندگان 129
2-5-3- اشباع نظری در این تحقیق 131
3-5-3- پاردایم 132
4-5-3- محدودیتهای تحقیق 132
6-3- قلمرو زمانی وموضوعی تحقیق 132
1-6-3- قلمرو زمانی تحقیق 132
2-6-3- قلمرو موضوعی تحقیق 132
فصل چهارم تحلیل داده های تحقیق 133
1-4-مقدمه 134
2-4- تحلیل مصاحبه ها 135
1-2-4- تحلیل سطح اول: کد گذاری باز 135
2-2-4- تحلیل سطح دوم: کدگذاری محوری 135
3-2-4 – تحلیل سطح سوم: کدگذاری انتخابی 141
3-4 – جمع بندی نظرات مصاحبه شوندگان براساس شیوه تحلیل گفتمان 149
1-3-4- ارزیابی وضعیت فعلی عملکردصداوسیما در جامعه وچشم انداز آن با توجه به تحولات تکنولوژی 149
2-3-4- نظام مطلوب رسانه ای برای کشور با توجه به مبانی اسلام، انقلاب ، ویژگیهای محیطی و قانون اساسی 150
3-3-4 – ضرورت تاسیس رادیو تلویزیون غیردولتی از نظر اقتصادی، ایدئولوژیک ، سیاسی وفرهنگی 152
4-3-4- تاثیرات تلویزیون غیردولتی برامنیت ومنافع ملی و همگرایی و وحدت جامعه 153
5-3-4- روشهای تاسیس تلویزیون غیردولتی و عبور از انحصار فعلی 155
6-3-4- سازوکار نظارت بر رادیو – تلویزیون خصوصی 157
7-3-4- امکان سنجی تحقق ایجادرادیوتلویزیون غیردولتی براساس پارامترهای مالی، فرهنگی و بازار رقابتی 159
8-3-4- چارچوب فعالیت رادیو تلویزیون غیردولتی 161
9-3-4 – پیامدهای فرهنگی تاسیس رادیوتلویزیون خصوصی بر ارزشهای اجتماعی 161
10-3-4- جمع بندی دلایل تاسیس رادیو تلویزیون خصوصی 162
4-4- زمینه های موفقیت رادیو تلویزیون خصوصی 164
1-4-4- امنیت 164
2-4-4- نظارت 170
3-4-4 – فضای رسانه ای 175
4-4-4- فرهنگ 178
5-4-4- اقتصاد 181
5-4- مدل حوزه های موثر بر نظام رسانه ای 185
1-5-4- قدرت سیاسی 185
2-5-4- امنیت 187
3-5-4- اقتصاد 188
4-5-4- مخاطب 189
5-5-4- ایدئولوژی 190
6-5-4- خرده فرهنگها 191
7-5-4- هنر 192
8-5-4- مدل تعاملی حوزه های موثر بر صنعت رسانه های دیداری شنیداری 192
6-4- روابط متقابل حوزه های موثر بر نظامهای رسانه های دیداری شنیداری 196
1-6-4- روابط متقابل صداوسیما با حوزه های تاثیرگذار 197
2-6-4- روابط متقابل رادیو تلویزیون خصوصی با حوزه های تاثیرگذار 198
3-6-4- روابط متقابل رسانه خدمت عمومی با حوزه های تاثیرگذار 201
7-4- مدل تلفیقی نظام رسانه ای 202
مدل تلفیقی 203
فصل پنجم پیشنهادات تحقیق 204
2-5- مقایسه نتایج ادبیات تحقیق وتحلیل مصاحبه ها 205
3-5- مقایسه کارایی نظام انحصاری ونظام متکثر با تلفیق نتایج حاصل از بررسی متون و مصاحبه ها 208
1-3-5 – کارکرد سرگرم سازی 208
2-3-5- کارکرد سیاسی 209
3-3-5- کارکرد فرهنگی – آموزشی 210
4-3-5- کارکرد اجتماعی 211
5-3-5- کارکرد اقتصادی 211
6-3-5- کارکرد ملی 212
7-3-5- نتایج ارزیابی کارامدی نظامهای رادیو – تلویزیونی بر اساس کارکردهای شش گانه 212
4-5- الگوی مطلوب نظام رسانه ای 214
5-5- پیشنهادات تحقیق 216
1-5-5- نقشه راه تاسیس رادیو تلویزیون خصوصی در کشور 217
6-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 219
فهرست منابع و ماخذ 220
پیوست 227
پروتکل مصاحبه 228
پرسش های تحقیق واسامی مصاحبه شوندگان 230
کد گذاری باز 232
آزادی در منظر نظریه پردازان انقلاب اسلامی 281
نظریه پردازی درباره نظام رسانه ها 290
دیدگاههای صاحب نظران داخلی درباره رادیو – تلویزیون خصوصی 308
ارزش ها و نقش های رسانه 311
زمینه های موفقیت رادیو تلویزیون خصوصی در ایران 315

فهرست جداول
جدول 1 مقایسه بیننده شبکه های ماهوارهای فارسی زبان و مهمترین دلائل رجوع به آنها 5
جدول2 درآمد ـ هزینه‌ سازمان صدا و سیما و درصد رشد استفاده از بودجه عمومی دولت 43
جدول 3توزیع اخبار انتقادی در صدا و سیما 62
جدول 4مقایسه نظام تلویزیونی هفت کشور برگزیده 104
جدول 5 بررسی گزینه های نظام رادیو تلویزیونی در ایران با مدل هزینه – فایده 109
جدول 6 مکاتب تحقیق کیفی 117
جدول 7مراحل روش گراندد تئوری 118
جدول 8 نمونه گیری نظری در مقابل نمونه گیری آماری 122
جدول 9 فهرست افراد مصاحبه شده در این پژوهش 130
جدول 10 تحلیل سطح دوم تجمیع کدهای مشابه ومفهوم سازی 135
جدول 11طبقه بندی مفاهیم کدگذاری انتخابی 141
جدول 12مقایسه دو رویکرد کلاسیک امنیت ملی(قرن بیستم) وامنیت پایدار 167
جدول 13 گزیده نظرات مصاحبه شوندگان در ارتباط با کارکردهای اصلی رسانه ملی 206
جدول 14 ارزیابی گزینه های مختلف ایجاد تکثر در نظام رادیو تلویزیونی 216

فهرست نمودارها
نگاره 1 عوامل موثر برتشدید فاصله صداوسیما با الگوی مطلوب تلویزیون خصوصی در ایران 64
نگاره 2 پارادایم صنعت رسانه بعد از جنگ جهانی دوم 80
نگاره 3 پارادایم صنعت رسانه پس از جنگ سرد 81
نگاره 4چارچوب مفهومی تحقیق، زمینه های سلبی وایجابی تکثر رادیو تلویزیونی 112
نگاره 5 مقایسه فرایند تحقیق کمی وکیفی 116
نگاره 6فرایند روش داده بنیاد 119
نگاره 7مدل پارادایمی 128
نگاره 8دلایل تاسیس رادیو تلویزیون خصوصی 163
نگاره 9مدل تاثیرگذاری متقابل امنیت و مولفه های اثرگذار رسانه 164
نگاره 10 سیستم نظارتی نظام متکثر رادیو تلویزیونی 171
نگاره 11فضای نوین رسانه ای و نیاز به نظام متکثر رادیو تلویزیونی 175
نگاره 12تحول مخاطب ونیاز به نظام متکثر رادیو تلویزیونی 177
نگاره 13 تاثیر نظام متکثر تلویزیونی بر قدرت فرهنگی 179
نگاره 14تاثیر نظام متکثر رادیو تلویزیونی براقتصاد 181
نگاره 15 مدل تعاملی هفت نهاد موثر بر صنعت رسانه های دیداری- شنیداری 193
نگاره 16 مدل روابط متقابل صداوسیما با حوزه های تاثیرگذار 197
نگاره 17 مدل روابط متقابل رادیو تلویزیون خصوصی با حوزه های تاثیرگذار 199
نگاره 18 مدل روابط متقابل رادیو تلویزیون خدمت عمومی با حوزه های تاثیرگذار 201
نگاره 19 مدل تلفیقی نظام رسانه ای 203
نگاره 20 کارامدی نظام فعلی رادیو تلویزیون 213
نگاره 21 کارامدی نظام متکثر رادیو تلویزیونی 213
نگاره 22 الگوی مطلوب نظام رسانه ای 215
نگاره 23 نقشه راه تاسیس رادیو تلویزیون خصوصی در کشور 218
نگاره 24 آزادی وکارکردهای آن در رسانه 312
نگاره 25 مساوات وکارکرد آن در رسانه 313

فصل اول کلیات و مقدمه

– 1-1بیان مساله
تحولات تکنولژیک در حوزه های رسانه ای و دسترسی به شبکه های ماهواره ای و ورود رسانه های دیداری شنیداری مبتنی بر شبکه اینترنت، موجب شده است تا کارآمدی و اثرگذاری ساختار انحصاری رسانه های رادیو – تلویزیونی فعلی کشور با چالش مواجه شود، و بخش قابل توجهی از شهروندان جذب رسانه های غیر رسمی وشبکه های تلویزیونی ماهواره ای گردند.
افزون بر این با گذشت ثلث قرن از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران و از سرگذراندن بحرانها وتهدیدات متعدد در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی، اکنون جمهوری اسلامی برای بدست آوردن جایگاه قابل اطمینان و اتکا در نظام بین الملل وتحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله ایران 1404 مبتنی بر کسب “جایگاه اول در منطقه والهام بخش جهان اسلام، و دارای هویت اسلامی وانقلابی” (مقام رهبری، 1382)، نیازمند ترسیم الگوهای ساختاری در عرصه های گوناگون نظام است.
تعبیر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت از سوی رهبر انقلاب(1390) نیز تاکیدی بر این موضوع است که بدون ترسیم الگو، مدل و ساختارهای مطلوب و حرکت در مسیر تحقق این الگوها نمی توان جایگاه متناسب با نیازها وتوانمندهای کشور را در آینده محقق کرد.
در این میان الگوی رسانه‌ای یکی از مهمترین ساختارها است که علاوه بر تاثیر گذاری مستقیم در حوزه فرهنگ، حوزه‌های دیگر را نیز نظیر حوزه اقتصاد، سیاست، دیپلماسی و