مقاله درباره اعضای هیأت علمی

دانلود پایان نامه

«سازماندهی یادگیری» را به صورت عینی در آورد و اگر هر مؤسسهای بتواند اصول پایهای مدیریت دانش را اجرا نماید، باید دانشگاه باشد. با این وجود علاوه بر مقالات دانشگاهی، حتی در دنیای تجاری و نیز در فضای مجازی اینترنت، کلمات «مدیریت دانش» و «سازماندهی یادگیری» اغلب در ارتباط با «تجارت الکترونیک» و «سازمانهای مجازی» کاربرد بسیار فراوانی یافته است. مدیریت دانش غالباً به لحاظ کاربرد آن برای استراتژی رقابتی، بازدهی بهبود یافته و طراحی تجاری مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد اما به لحاظ کاربردهای آموزشی یا برنامه درسی صرف، بسیار کمتر مورد توجه است (کیدول2000، سا لیز و جونز ، 2002). بنابراین، اگرچه شیوه های مدیریت دانش تاکنون پایگاه محکمی در آموزش عالی به دست نیاورده است، اما آنها میتوانند حداقل در پنج حوزه تحقیق و پژوهش، ایجاد گسترش برنامه درسی، خدمات دانشجویان و فارغ التحصیلان، اداره امور، برنامه ریزی استراتژیک و تقویت سنتی کلاس درسی برای دانشگاهها مفید باشند (میتری2، 2003؛ کیدول، 2000).
به طور شهودی، مطرح کردن مفاهیم مدیریت دانش و مدیریت دانش شخصی در برنامههای درسی باید برای اهداف تکمیلی متعددی مفید باشد. دانشجویانی که دانش شخصی خود را مدیریت میکنند، برای واقعیتهای کار پس از فارغ التحصیلی آمادگی بیشتری دارند. آنها قادر خواهند بود مشکل اطلاعات انباشته شده را مدیریت نمایند، یعنی جریانهای اطلاعاتی گوناگون و متعدد را نظارت و کنترل کنند. مدیریت دانش شخصی در طول دوران تحصیل آنها، میزان یادآوری مطالب پایان ترم را نیز بهبود میبخشد که در نتیجه آن درک مطالب جدید تسریع میشود. مدیریت دانش شخصی میتواند یادگیری را در قرن بیست و یکم، شفافتر از مدلهای یادگیری سنتی منعکس نماید (بارنز و جانیکی، 2006). به عنوان مثال طبق نظریههای جدید یادگیری میدانیم که نمیتوان دانش را آموزش داد و چیزی جدا از داننده آن تلقی نمود، بلکه باید توسط خود دانشجو ساخته شود. از اینرو با مدیریت دانش شخصی، دانشجو آموزش میبیند نقص دانش شخصی خود را شناسایی کند، درباره آن بیاندیشد و برای آن راهحلی پیدا کند (کاستبرگ ، 2009). سه مزیت اصلی تلفیق ابزارها و تکنیکهای مدیریت دانش شخصی با برنامههای درسی دوره کارشناسی و سطوح بالاتر عبارتاند از: آمادهسازی بهتر دانشجویان برای کار، کارمندان مؤثرتر در زمینه فناوری اطلاعات و تجربه یادگیری مؤثرتر و کارامدتر برای دانشجویان (بارنز و جانیکی، 2006).
همچنین در سالهای اخیر نگرانیهای اساسی در ارتباط با کیفیت آموزش در تمامی سطوح افزایش یافته است. در این مورد از دانشگاهها و دانشکدهها انتظار میرود که از نقاط قوت و ضعف «محصولات و خدمات» خود آگاهی یابند و این دانش را به منظور بهبود این محصولات و خدمات به کار گیرند. در نتیجه تاکید فزاینده بر آموزش و ایجاد مهارت وظایف ارزیابی تحصیلی نیز در دنیای تجارت مهم هستند. مدیریت دانش، کار گروهی، هوش مصنوعی و تکنیکهای تقویت تصمیمگیری مسیرهای امید بخشی برای افزایش کارامدی عملیات ارزیابی در مؤسسات آموزشی و سازمانهای تجاری هستند.
ارزیابی برنامه درسی را میتوان به شیوه های گوناگونی از جمله پیشرفت فردی دانشجو، بازبینی برنامه عمومی، مطالعه و بررسی برای طرحریزی اهداف در سطح مؤسسه، توصیف نمود. فرایندهای ارزیابی، دانش، مهارتها، نگرشها و رفتارها را میسنجد و در سطح فردی و گروهی به کار برده میشوند. ارزیابی هم به منظور ارتقا تدریس و یادگیری و هم ایجاد مسئولیت و پاسخگویی انجام میشود (میتری، 2003). ارزیابی برنامه درسی را میتوان به عنوان نتیجهگیری یک فعالیت مدیریت دانش توصیف نمود که شامل تولید، کشف، گردآوری، رمزگذاری، سازماندهی و انتشار دانش است. به علاوه این دانش قابل عملکرد است، به این معنی که به منظور پیشرفت و اصلاح برنامه درسی به کار میرود. این باز هم اشارات مستقیمی به آموزش عالی دارد. با سنجش عملکرد دانشجویان و بازبینی دورهای برنامه درسی خودشان، دانشگاهها دانش را در مؤسسات خود ارزیابی میکنند. امید است این ارزیابی دانشجویان را به سمت اصلاح رفتار مطالعاتی خود و اعضای هیأت علمی را به سوی بهبود مطالبی که به کلاس ارائه میدهند سوق دهد. به طور مهمتر ارزیابی، اعضای هیأت علمی و مدیران را به تجدیدنظر در تدابیر و شیوه های خود در ارتباط با برنامه درسی نیز ترغیب میکند. در واقع چنین یادگیری برای کسب و حفظ اعتبار مؤسسات ضروری است.

جدول 2-2 کاربرد و مزایای مدیریت دانش برای فرایند تحقیق و پژوهش (کیدول، 2000)
کاربرد مدیریت دانش مزایا
گنجینهای از:
– علایق پژوهشی موجود در یک سازمان یا در مؤسسات وابسته.
– نتایج پژوهش (هرجای ممکن) و سازمانهای سرمایهگذار (دفاتر نمایندگی مرکزی، بنیادها و مؤسسات) دارای قابلیتهای جست و جوی آسان برای ایجاد موقعیتهای چند رشتهای.
– فرصتهای تجاری و بازرگانی برای نتایج پژوهش.
معبر ورودی برای روندهای اجرای تحقیق و بهترین شیوه ها و عملکردها در ارتباط با:
– فرصتها و موقعیتهای سرمایه گذاری
– طرحها، بودجهها و پروتکلهای اجرا شده قبلی.
– روندها و مراحل مسیر طرح
– اطلاعیه پاداش، ساختار/ حساب و روندها و مراحل مذاکره و گفتگو.
– روندها و مراحل مدیریت قرارداد و کمک قراداد و کمک هزینه ها
– الگوها و روندها و مراحل گزارش فنی و مالی
– نمای کلی خدمات، منابع و کارکنان داخلی

– افزایش رقابت و تفاهم برای کمک هزینه ها، قراردادها و فرصتهای تجاری تحقیق و پژوهش
– کاهش زمان انجام کار برای تحقیق
– کاهش تخصیص منابع پژوهش به وظایف اداری و اجرایی
– تسهیل تحقیق و پژوهش چندرشتهای (میان رشتهای)
– اعمال پژوهش و اقدامات پروپوزال (طرح) قبلی
– بهبود خدمات و کارایی داخلی و خارجی
– کاهش هزینه های اجرایی و اداری

جدول 2-3 کاربرد و مزایای مدیریت دانش برای فرایند ایجاد برنامه درسی (کیدول، 2000)
کاربرد مدیریت دانش مزایا
– گنجینهای از اقدامات بازبینی برنامه درسی که شامل تحقیقهای انجام شده، معیارهای تأثیرگذاری و کارایی، بهترین شیوه ها و عملکردها، درسهای آموخته شده و غیره.
– گنجینهای از محتوای بخشبندی شده و تنظیم شده برای تسهیل طراحی و ایجاد برنامه درسی میان رشتهای.
– ورودی اطلاعات مرتبط با تدریس و یادگیری با فناوری، از جمله موقعیتهای توسعه دانشگاه، نتایج، درسهای آموخته شده، بهترین شیوه ها، نمای کلی و شرح مختصر فناوری و غیره.
– قطبهای اطلاعات در حوزه هر رشته، از جمله مطالب به روز شده، انتشارات اخیر، تحقیق کاربردی و غیره.

– گنجینهای از تکنیکهای آموزشی و ارزیابی، از جمله بهترین شیوه ها، پیگیری نتایج، موقعیتهای توسعهای دانشگاه و تحقیق و پژوهش.
– گنجینهای از ارزیابیهای آنالیز شده دانشجویان که در هر ترم برای درسهای آموخته شده و بهترین شیوه ها و عملکردها برای کل دانشگاه به روز میشود.
– معبر ورودی برای اعضای هیأت علمی جدید دارای راهنماییهایی برای ایجاد برنامه درسی، کارکردن با اعضای قدیمیتر، ایجاد سبکهای تدریس مؤثر و کارامد، یادآوری بایدها و نبایدها، نظارت بر دانشجویان دکتری و غیره.
– گنجینهای از روابط مشترک برای تعیین نیروهای وظیفه مشاوره طراحی برنامه درسی، سخنرانی مهمان، همراهان، مکانهای مطالعه موردی و غیره. – افزایش و بهبود کیفیت برنامه درسی و طرحهای برنامها با شناسایی و اعمال نفوذ بهترین شیوه ها و عملکرد و بررسی نتایج.
– افزایش سرعت بازینی و به روز کردن برنامه درسی.
– افزایش اقدامات پیشرفت و توسعه اعضای هیأت علمی ، به ویژه برای اعضای جدید.
– بهبود خدمات اداری و اجرای مرتبط با تدریس و یادگیری به همراه فناوری.
– افزایش تفاهم با بررسی و تلفیق درسهای آموخته شده از تجربیات همکاران، ارزیابیهای دانشجویان ورودی شرکت یا سایر اجزاء.
– طراحی و ایجاد برنامه درسی میان رشتهای که گذشتن از مرزهای گروه های آموزشی را میسر ساخته است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 2-4 کاربرد مزایای مدیریت دانش برای خدمات دانشجویان و فارغ التحصیلان (کیدول، 2000)
کاربرد مدیریت دانش مزایا
– معبر ورودی برای خدمات دانشجویی، هم برای دانشجویان و هم برای اعضای هیأت علمی و کارکنان مؤسسه، به این منظور که آنها در مشاوره دادن به دانشجویان، از اطلاعات خوبی برخوردار باشند. اطلاعات میتواند شامل روندها و مراحل پذیرش، کمک مالی، ثبت نام، رسیدگی به مدرک، میزان شهریه، فرایند پرداخت، مشاوره و تدریس خصوصی، اقدامات، سلف سرویس غذا خوری و سایر خدمات باشد. این ورودی میتواند برای مدارس مستقل یا گروه های دانشجویی در جهت سفارشی کردن ارائه خدمات، خصوصی سازی شود.
– معبر ورودی برای خدمات تعیین پیشرفت شغلی (بخشی از یک ورودی برای خدمات تعیین پیشرفته شغلی، بخشی از یک ورودی بزرگ برای تمامی اتصالات شرکت) به منظور ایجاد یک مرکز خدماتی تواقفی برای دانشجویان و همچنین برای کادر آموزشی و کارکنان تا از آگاه بودن آنها، اطمینان حاصل شود.
– گنجینهای از خدمات امور دانشجویی برای کادر آموزشی و کارکنان برای اطمینان از اینکه تمامی اجزا، خدمات موجود را درک میکنند و میتوانند مشاوره درستی ارائه دهند.
– معبر ورودی برای فارغ التحصیلان و خدمات گسترده برای به حداقل رساندن اقدامات اضافی؛ گزارشهای مخاطبین، و روابط با تحقیق، برنامه درسی و اقدامات ایجاد شغل.
– معبر ورودی برای اطلاعات پیرامون اجرای کمکی به منظور یکپارچه سازی تلاش ها و اقدامات، رساندن اقدامات اضافی. – بهبود خدمات برای دانشجویان.
– بهبود قابلیت خدماتی کادر آموزشی و کارکنان.
– بهبود خدمات برای فارغ التحصیلان و سایر اجزای خارجی.
– بهبود تأثیرگذاری و کارایی اقدامات مشاورهای (برای یکپارچه سازی اقدامات مجزا که کادر آموزشی، کارکنان پشتیبانی تحصیلی، کارکنان خدمات دانشجویان و کارکنان امور دانشجویی، آن را به عهده گرفتهاند).

.

2-11 مرور پیشینه پژوهش
پژوهشهای انجام شده در مورد به کارگیری مدیریت دانش در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی نشان میدهند که برون دادهای پژوهشی در بخش آموزش عالی تحت تأثیر مدیریت دانش به طور قابل ملاحظهای از نظر کمی و کیفی افزایش مییابد و میتواند به طور قاطع در ارتقا عملکرد دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی مؤثر باشد. نکته تعجب برانگیز این است که موضوعات مربوط به مدیریت دانش در دانشگاهها تنها در سالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است ولی این موضوعات از چشم انداز مسلطی در پژوهشهایی که مرتباً در این زمینه گزارش میشوند برخوردار است (لیتنر و واردن ، 2004).
راولی2 (2000) در پژوهشی قابلیت اجرایی مفاهیم مدیریت دانش را در آموزش عالی انگلستان بررسی کرده است. وی بیان میکند در حالی که سامانههای تسهیل کنندهای مانند کتابخانه، اینترنت و مانند آن وجود دارد که ضمن تهیه داده ها و اطلاعات برای دانشجویان به اجرای بهتر مدیریت دانش در دانشگاهها کمک میکند، ولی چالشهایی در ارتباط با اجرای مدل چهار عنصری داونپورت و پروساک وجود دارد. از جمله این که بسیاری از مخازن دانش به خوبی سازماندهی نشدهاند و یا حتی ارتباط بین مخازن مختلف (راه های دسترسی به دانش) به طور واضح مشخص نیست.
سانتورو و گوپالاکریشمن3 (2000) تبادل دانش بین 21 مرکز تحقیقاتی دانشگاهی و 189 شرکت را در ایالات متحده بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدند که تبادل دانش هنگامی تسهیل میشود که دانشگاهها دارای ساختار سازمانی خودکار و دارای فرهنگهای ثابت و محکمی بوده و نیز از اهداف واضحی برخوردار باشند. همچنین لازم است ارتباطات بر اساس اعتماد و اطمینان باشد. تحقیقی که توسط ماپونیا4 (2000) در دانشگاه کوازولوناتال5 افریقای جنوبی انجام گرفته است نشان میهد با به کارگیری فعالیتهای مدیریت دانش که شامل خلق، نگهداری، اشاعه و کاربرد دانش است، دانشگاهها در یک جامعه در حال تحول بهتر به اهدافشان دست پیدا میکنند و عملکرد آنها بهبود مییابد.
مارتین و ماریون6 (2005) در پژوهشی با عنوان «نقش رهبری مؤسسات آموزش عالی در فرایند دانش» به بررسی نقشهای کلیدی رهبری در آموزش عالی پرداختهاند. آنها تأثیر رهبری را در شش حوزه کلیدی: مدیریت محیط، مدیریت شبکه، مدیریت سازمان، مدیریت بحران، مدیریت شکاف دانش و آمادهسازی رهبران آینده بررسی کردند. طبق یافتههای به دست آمده، عامل رهبری کنترل وسیعی بر محیط پردازشی دانش و مدیریت آن دارد.
کوین چنگ7 و همکاران (2005) در پژوهشی با عنوان «مدیریت دانش تطبیقی: مطالعه مقدماتی بین دانشگاههای چین و امریکا» به تجزیه و تحلیل و مقایسه چهار عامل اصلی شامل اولویتها، نیازهای دانش عملکردی، ابزارهای فناورانه و ساختار مدیریتی مدیریت دانش بین دانشگاههای این دو کشور پرداختهاند. ابتدا، همبستگی میان چهار عامل اصلی این مطالعه به دست آمد. یافتهها حاکی از آن بود که رابطه معنیدار و همبستگی مثبت میان هر چهار متغیر یاد شده در دانشگاههای چین و امریکا وجود دارد. به طور کلی، هم در دانشگاههای چین و هم امریکا همبستگی مثبتی بین سطوح بالای اولویتهای مدیریت دانش، با سطوح بالای نیازهای دانش و استفاده از ابزارهای سطح بالا و حمایتهای مدیریتی سطح بالا وجود دارد. تنها بین اولویتهای مدیریت دانش و حمایتهای مدیریتی میان دانشگاههای امریکا رابطه معنیداری وجود ندارد. همچنین در مطالعهای در دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا نشان داده شده است که استفاده از اصول مدیریت دانش باید نهادینه شده و مفاهیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و نیز تدوین و گردآوری دانش در مؤسسات آموزش عالی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد (متکالف، 2006). این مطالعات نشان داد که جنبههای مختلف ارزش مادی در بازار، قدرت سیاسی و لایه های اجتماعی بر توسعه هر نوع راهحل فناورانه مؤثر خواهد بود.
مک کارتی2 (2006) در پایان نامه دکتری با عنوان «مدیریت دانش، ارزیابی استراتژیک و فرایندهای استفاده از آن در آموزش عالی» به بررسی این امر پرداخته است که آیا فرایند مدیریت دانشی که در تجارت یا صنعت مورد استفاده قرار میگیرد، قابلیت اجرایی لازم را در مؤسسات آموزش عالی دارد؟ یافتهها نشان داد که با به کارگیری مدیریت دانش در دانشگاهها، امر تدریس و یادگیری بهبود مییابد و دانش به راحتی میان همه اعضای هیأت علمی تسهیم میشود. همچنین توسعه مدیریت دانش به کارکنان و دستاندرکاران دانش در آموزش عالی به ویژه در امر تحقیق و پژوهش کمک زیادی میکند.
میتال (2008) پژوهشی را با عنوان «مدیریت دانش شخصی: بررسی رفتار افراد دانشگاهی» در کشور هند انجام داد. این پژوهش بر فعالیتهای علمی گوناگون اعضای هیأت علمی برای درک میزان تأثیر سیستمهای اطلاعاتی بر آن فعالیتها و چگونگی تأثیر و کمک فناوری اطلاعات برتولید ارزش و مدیریت دانش متمرکز شده بود. نتایج نشان داد که سیستمهای اطلاعاتی تأثیر قابل توجهی بر مؤلفه های مدیریت دانش مانند اکتساب، سازماندهی، انتشار و اشتراک دانش دارند.
پری و اسنونید3 (2007) در پژوهشی با عنوان«مدیریت دانش به عنوان مکانیزمی برای مدیریت تغییرات بزرگ سازمانی و فناوری در دانشگاههای اسرائیل» به بررسی میزان تطبیق دانشگاههای اصلی اسرائیل با تغییرات روزافزون فناوری (که اکنون نقش پررنگتری را نسبت به دهه های قبل به عهده دارند) پرداختهاند. بر پایه این پژوهش آنها مدلی را ارائه کردهاند که با اجرای مدیریت دانش، دانشگاههای اسرائیل بهتر و آسانتر، این دوران گذار را پشت سر بگذارند. در پژوهشی دیگر در هفت مؤسسه آموزش عالی در انگلستان در مورد کاربرد مدیریت دانش در دانشگاهها نشان میدهد برون دادهای پژوهشی و آموزشی در بخش آموزش عالی تحت تأثیر مدیریت دانش به طور قابل ملاحظهای از نظر کمی و کیفی افزایش مییابد و میتواند به طور قاطع در ارتقا عملکرد دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی مؤثر باشد و همچنین کاربرد مدیریت دانش میتواند امتیازات رقابتی این دانشگاهها را به طور قابل ملاحظهای افزایش دهد (تیلور و همکاران، 2008).

چنگ (2009) در

دیدگاهتان را بنویسید