با به کارگیری رابطه ( ۴-۸۰ ) و اعمال سه قطب به طور جداگانه مشاهده می شود که مقدار مانده با اعمال برابر با صفر می باشد. مقدار مانده برای قطب ساده برابر است با:
(۴-۸۱)

لذا پاسخ نهایی برابر است با:
(۴-۸۲)

این پاسخ دقیقاً پاسخ رابطه ( ۴-۶۹) می باشد.
همانطور که مشاهده گردید، روش تبدیل

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد مسمومیت، ۷۰۰، برین۹۸، داند:
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید

با به کارگیری رابطه ( ۴-۸۰ ) و اعمال سه قطب به طور جداگانه مشاهده می شود که مقدار مانده با اعمال برابر با صفر می باشد. مقدار مانده برای قطب ساده برابر است با:
(۴-۸۱)

لذا پاسخ نهایی برابر است با:
(۴-۸۲)

این پاسخ دقیقاً پاسخ رابطه ( ۴-۶۹) می باشد.
همانطور که مشاهده گردید، روش تبدیل

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهبا:، (۴-۴۶)، غیرلزج(چوپرا)، تقریبأ
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید