دانلود پایان نامه

با به کارگیری رابطه ( ۴-۸۰ ) و اعمال سه قطب به طور جداگانه مشاهده می شود که مقدار مانده با اعمال برابر با صفر می باشد. مقدار مانده برای قطب ساده برابر است با:
(۴-۸۱)

لذا پاسخ نهایی برابر است با:
(۴-۸۲)

این پاسخ دقیقاً پاسخ رابطه ( ۴-۶۹) می باشد.
همانطور که مشاهده گردید، روش تبدیل

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد لنبی، منتقله، ۹۰-۱۹۸۹، ۲۷
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید

دانلود پایان نامه

با به کارگیری رابطه ( ۴-۸۰ ) و اعمال سه قطب به طور جداگانه مشاهده می شود که مقدار مانده با اعمال برابر با صفر می باشد. مقدار مانده برای قطب ساده برابر است با:
(۴-۸۱)

لذا پاسخ نهایی برابر است با:
(۴-۸۲)

این پاسخ دقیقاً پاسخ رابطه ( ۴-۶۹) می باشد.
همانطور که مشاهده گردید، روش تبدیل

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد سال????، سرئوس، باسیلوس، سیتروباکتر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید