چکیده/ 1مقدمه/ 2 فصل اول: معرفت‌شناسی باور دینی: تمهیدات/ 10 1-1. معرفت‌شناسی باور/ 11 1-2. درون‌گرایی و برون‌گرایی/ 14 1-3. معرفت‌شناسی باور دینی: قرینه‌گرایی و معرفت‌شناسی اصلاح‌شده/ 21... ادامه

bookmark_borderباورهای، باورنده، گناه، معرفت، معرفتی

ا عنوان «اخلاق باور» در چارچوب وظیفه‌گرایی و قرینه‌گرایی معرفتی طرح شده، بیانگر نگاهی هنجاری به باورآوری است. در این نگاه هنجاری، ‌معقولیت نظام باورها امری ارزشی است که بر اساس... ادامه