bookmark_borderداستان، کشمکش، رستم، شاهنامه، سهراب

. موضوع درخواست ها نیز متنوع است. برای نمونه گشتاسب که سر از باده ناب مست دارد از پدر درخواست می کند که وی را به جانشینی خویش برگزیند.4.10 پوزش خواهی: گفت و شنودهای متعددی با مضمون و... ادامه