ج. بهمن ۴ام, ۱۳۹۸

پرندگان

1 min read

3 – 2 جغد (CHOUETTE / Ow )3 – 2 – 1 از نظر جانور شناسی : جغد ( اِ...

* فصل اول : کلیات طرح 1 – 1 بیان مسئله با نگاهی گذرا به آثار تاریخی ، ادبی و...