ناحقیها جبهه نمیگیرند، ناحقیهایی که جریان حقوق را به سمت انحصارگرایی، یکطرفه میکنند. سکوت در برابر ناحقی، و ظلم و Read More

ناحقیها جبهه نمیگیرند، ناحقیهایی که جریان حقوق را به سمت انحصارگرایی، یکطرفه میکنند. سکوت در برابر ناحقی، و ظلم و Read More