bookmark_borderتربیت، نوجوانان، اطفال، زندان، بزهکار

در جهان تعداد مردم فقیر و بی‌بضاعت (که بسیاری از آنها کودکان بودند) درگیر در گدایی، فحشا، و جرایم خرد در لندن آنقدر زیاد شده بود که در سال 1556میلادی یک مؤسسه که به‌طور خاص برای کنترل... ادامه

bookmark_borderتربیت، نوجوانان، اطفال، زندان، بزهکار

در جهان تعداد مردم فقیر و بی‌بضاعت (که بسیاری از آنها کودکان بودند) درگیر در گدایی، فحشا، و جرایم خرد در لندن آنقدر زیاد شده بود که در سال 1556میلادی یک مؤسسه که به‌طور خاص برای کنترل... ادامه

bookmark_borderنوجوانان، نوجوان، قاعده، انضباطی، موسسه

آشامیدنی سالم باید همواره در دسترس نوجوانان باشد . 10 : مبحث محدودیت های بازدارنده بدنی واستفاده از زور قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی قاعده 63استفاده از وسایل... ادامه

bookmark_borderنوجوانان، پزشکی، قاعده، نوجوان، مراقبت

به طور معمول تمرینات ورزشی و سرگرمی های مناسب باید در طی وقت مذکور فراهم گردد . فضا ، تاسیسات و تجهیزات کافی برای این فعالیت ها باید فراهم گردد . هر نوجوان باید دارای وقت اضافی برای... ادامه

bookmark_borderنوجوانان، قاعده، آزادی، جوانان، کارکنان

مناسب باشد و باید وظایف خود را به صورت تمام وقت ایفا نماید . بند دوم : قواعد رفتار قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادیقاعده 87لازم است کارکنان مراکز نگهداری ، در انجام... ادامه

bookmark_borderنوجوانان، نوجوان، کارکنان، قاعده، مراقبت

. قاعده 22 اطلاعات مربوط به پذیرش ، مکان ، انتقال و آزادی باید بدون تاخیر در اختیار والدین ، سرپرستان یا نزدیکان خویشاوندان نوجوان قرار گیرد . قاعده 24 هنگام پذیرش ، یک نسخه از قواعد و... ادامه