گردد، سیال ذخیره شده را در چاه تخلیه کند، می تواند سنگ مخزن باشد. سنگ ها کم و بیش دارای Read More

گردد، سیال ذخیره شده را در چاه تخلیه کند، می تواند سنگ مخزن باشد. سنگ ها کم و بیش دارای Read More

بخش اولواژه شناسی و مفاهیم بنیادینمیادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی در خصوص اهمیت نفت وگاز در زندگی Read More

بخش اولواژه شناسی و مفاهیم بنیادینمیادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی در خصوص اهمیت نفت وگاز در زندگی Read More

توسعه اقتصادی بین دولت ها و شرکت های خارجی طرفین دارای تابعیت واحد نیستند. این قراردادها ماهیت بین المللی دارند، Read More

توسعه اقتصادی بین دولت ها و شرکت های خارجی طرفین دارای تابعیت واحد نیستند. این قراردادها ماهیت بین المللی دارند، Read More

ی از جمله معادن نفت و گاز متعلق به دولت بوده و اشخاص نمی توانند مالک منابع معدنی شوند. در Read More

ی از جمله معادن نفت و گاز متعلق به دولت بوده و اشخاص نمی توانند مالک منابع معدنی شوند. در Read More

مدیریت معادن آمریکا (MMS) که وابسته به وزارت کشور است، با همکاری گسترده با وزارت خارجه این کشور مقامات را Read More

مدیریت معادن آمریکا (MMS) که وابسته به وزارت کشور است، با همکاری گسترده با وزارت خارجه این کشور مقامات را Read More

در سواحل مجاور ایالت فلوریدا در خلیج مکزیک توسعه میادین نفتی به کندی صورت گرفته که دلیل اصلی آن سیاست Read More

در سواحل مجاور ایالت فلوریدا در خلیج مکزیک توسعه میادین نفتی به کندی صورت گرفته که دلیل اصلی آن سیاست Read More

نظر از ذکر وقایع تاریخی و جریاناتی که منتهی به الغای سیطره نفتی انگلستان بر ایران شد، رساله حاضر درپی Read More

نظر از ذکر وقایع تاریخی و جریاناتی که منتهی به الغای سیطره نفتی انگلستان بر ایران شد، رساله حاضر درپی Read More

درایران با مخالفتی مواجه می شده است، از این ابزار جهت فشار(مانند اعمال تحریم و خواستار عودت وام های پرداخت Read More

درایران با مخالفتی مواجه می شده است، از این ابزار جهت فشار(مانند اعمال تحریم و خواستار عودت وام های پرداخت Read More