علمی : مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان …

نظیفی و همکاران (۱۳۸۷) در تحقیقی میزان کلسیم جیره آزمایشی را با کم کردن میزان پودر صدف جیره به ۵/۰ درصد، که این در مقایسه با میزان کلسیم مورد نیاز جوجه‌گوشتی که ۱ درصد می‌باشد بسیار کمتر است، اما در جیره آزمایشی از ۳ نوع زئولیت استفاده کردند که از دو نوع اول ۲ درصد […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت نی، برخی فراسنجه‌های …

افزایش ریسک استفاده از تولیدات مصنوعی حاصل از فناوری نانو: ایجاد خطراتی مرتبط با علم ژنتیک (زیست‌شناسی) در موجودات زنده از جمله انسان، اگر این اجزای مصنوعی ناقص عمل کنند باعث افزایش خطر در بیمار می‌شوند.۱۱مقیاس فیزیکی تولیدات مصنوعی بر اساس فناوری نانو: فناوری نانو امنیت و سلامت اشخاص را تهدید خواهد نمود زیرا جستجو […]