bookmark_borderمیل، دینی، اعتماد، معقول، عالَم

فروض مدافعان معرفت‌شناسی اصلاح‌شده را رد می‌کند:«هیچ دلیلی وجود ندارد که گمان کنیم باورندگان در مورد امور دینی (چه موافقان و چه مخالفان) از قوای خاصی استفاده می‌کنند که من... ادامه