فصل دوم؛مبانی نظری تحقیق 2-1-پیشینه تحقیقدر این بخش تلاش شده است که نمونه های از تحقیق‌ها و مقالاتی که محقق معتقد است دارای قرابت موضوعی و روشی با مسئله تحقیق دارند را نام برده و تشریح... ادامه

bookmark_border، مصاحبه، عمیق، به‌صورت، پژوهشگر

شود. به یمن وجود شایتک ارتباط مردم و تکنولوژی از نو نوشته شده است. درنهایت این تکنولوژی است که با مردم سازگار میشود و نه برخلاف این چرخه.6-7-3-2 جمع‌بندی بخش «فضای نوین رسانه‌ای... ادامه

bookmark_borderمصاحبه، مددجویان، پژوهشگر، پسر، اقامت

سوالاتی با محوریت 5 هدف اصلی پژوهش ( 1 : تجربه فردی مددجو ، 2 : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر ، 3 : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان 4 : نوع تعاملات مددجویان و خانواده به هنگام ملاقات ، 5 :... ادامه

bookmark_borderمصاحبه، مددجویان، پژوهشگر، پسر، اقامت

سوالاتی با محوریت 5 هدف اصلی پژوهش ( 1 : تجربه فردی مددجو ، 2 : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر ، 3 : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان 4 : نوع تعاملات مددجویان و خانواده به هنگام ملاقات ، 5 :... ادامه

bookmark_borderمصاحبه، نمونهگیری، مقولات، 1390،، دادهها

و یافتههای این پژوهش را به سایر شهرها و در مجموع به کل کشور تعمیم داد. نتایج این پژوهش فقط برای شهر تهران قابل تعمیم است. 3 -2 بخش دوم: روش تحقیق کیفی 3 -2 -1 روش تحقیق کیفیروش تحقیق کیفی،... ادامه

bookmark_borderبرنامه:، کودک، مصاحبه، برنامه‌سازی، تهیه‌کننده؛

تا چه حد صحیح است: هیچ قالبی به تنهایی ملاکی برای جذابیت ندارد و این شاخصه‌ها و ویژگی‌های صحیح هر قالب است که اگر در هر قالب مراعات شود سبب جذب کودکان می‌شود؟ (قالب در جذب مخاطب چقدر... ادامه

سؤال کردن تحت فشار بودنعصبانیت، گفتن خواستن رعایت خلوت 3-2-4-5 تحلیل داده‌ها :3-2-4-5-1 شکل گیری مفهوم : برای شکل گیری مفهوم باید از ابتدای جمع‌آوری داده‌ها به کدگذاری و تحلیل آنها... ادامه

مطلوبیت بازنگری و افزایش اعضاء شوراPG53, PG5424اهمیت اقتدار شخصیتی رئیس سازمانPG5525عدم تعامل پویای بوروکرات‌ها با محیطPG68, PG69, PG70, PG71, PG72, PG6426تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند... ادامه