3 – 2 جغد (CHOUETTE / Ow )3 – 2 – 1 از نظر جانور شناسی : جغد [ جُ Read More

3 – 2 جغد (CHOUETTE / Ow )3 – 2 – 1 از نظر جانور شناسی : جغد [ جُ Read More

و اراده‌ی باورنده یگانه تفسیر ممکن از آن‌ها نیست.843 زگزبسکی بر آن است که حتی تفسیر پلنتینگا از آراء دکارت Read More

و اراده‌ی باورنده یگانه تفسیر ممکن از آن‌ها نیست.843 زگزبسکی بر آن است که حتی تفسیر پلنتینگا از آراء دکارت Read More