مدرنیته، جوامع، تاریخی، اروپا، هویت

موفقیت‌کریم‌خان‌، ایجاد رفاه‌اجتماعی‌و اقتصادی‌نسبی‌بود. تلاش‌کریم‌خان ‌برای‌اعاده‌عظمت‌ِ نادری‌در منطقه‌خلیج‌فارس‌، به‌جز تصرف‌بصره‌که‌آن‌هم‌خیلی‌کوتاه‌مدت‌بود، چندان‌قرین‌موفقیت‌نبود.( باوند : همان) در این مقطع مذهب‌تشیع‌و زبان‌فارسی‌دو عامل‌مهم‌در حفظ‌هویت‌ملی‌محسوب‌می‌شدند. زیرا در این‌دوره‌زبان‌ایرانی‌ها و

Read more