ا توجه به دانش‌آموز محور بودن مدرسه هوشمند، نقش دانش‌آموز مهمتر می‌باشد به طوری که:درتعیین اهداف آموزشی، دانش‌آموز با راهنمایی Read More

ا توجه به دانش‌آموز محور بودن مدرسه هوشمند، نقش دانش‌آموز مهمتر می‌باشد به طوری که:درتعیین اهداف آموزشی، دانش‌آموز با راهنمایی Read More

می باشد. و با رصد دائمی شرایط محیطی به منظور پاسخ‌گویی پیوسته و پویای آموزش و پرورش به نیازهای حال Read More

می باشد. و با رصد دائمی شرایط محیطی به منظور پاسخ‌گویی پیوسته و پویای آموزش و پرورش به نیازهای حال Read More

الکلمصرف سیگار یا مشروبات الکلی، جزو کارهای خوب و پسندیده است. (بائو،2007؛ اسونسون،2013) دزدی کردنبرداشتن اشیاء و لوازم همکلاسیها، زشت Read More

الکلمصرف سیگار یا مشروبات الکلی، جزو کارهای خوب و پسندیده است. (بائو،2007؛ اسونسون،2013) دزدی کردنبرداشتن اشیاء و لوازم همکلاسیها، زشت Read More

الکلمصرف سیگار یا مشروبات الکلی، جزو کارهای خوب و پسندیده است. (بائو،2007؛ اسونسون،2013) دزدی کردنبرداشتن اشیاء و لوازم همکلاسیها، زشت Read More

الکلمصرف سیگار یا مشروبات الکلی، جزو کارهای خوب و پسندیده است. (بائو،2007؛ اسونسون،2013) دزدی کردنبرداشتن اشیاء و لوازم همکلاسیها، زشت Read More