bookmark_borderپیمانکار، قرارداد، قراردادهای، نفت، میزبان

تجاری بین المللی یا جونیت وینچر واحدهای تجارتی هستند که به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف، با انعقاد قرارداد فی مابین، آورده های نقدی یا غیرنقدی خود را در آن سرمایه... ادامه

bookmark_border، درختان، قرارداد، باغبانی، مساقات

ن زمین غرس اشجار کرده و در محصول آن با همدیگر به نسبت معینی شریک باشند .» 27 تعریفی که استاد دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق از عقد مغارسه ارائه نموده دقیقاً معادل تعریف لغوی و... ادامه

ه – تطبیق احکام مغارسه و باغبانی در قالب عقد مساقات در خصوص قرارداد باغبانی ، به نظر ما علی رغم تفاوت هایی که میان این قرارداد با عقد مساقات وجود دارد ، در نهایت احکام قرارداد... ادامه