شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با استفاده از …

۲-۱۵٫ اهداف شش گانه برنامه ریزی در سازماناهداف عبارتند از نقاط مطلوبی که سازمان تمایل به دستیابی به آنها را دارد.نمودار ۲: اهداف برنامه ریزی(تقی زاده ،۱۳۹۱)ویژگی اهداف استراتژیکچالشی باشد اما غیر ممکن نباشد.به همه کارکنان مربوط گردد.در فرایند ارزیابی کارکنان استفاده نشود.با رسالت و دورنما همخوان باشد.ساده بیان شود.محدود کننده نباشد.تعداد آنها کم باشد.(اعرابی،۱۳۹۱).۲-۱۶ […]