bookmark_borderعقد، مغارسه، باغبانی، زراعت، صلح

موارد در قرارداد مغارسه و باغبانی برخلاف عقد شرکت ، مالک در ضررهای وارده به درختان سهیم نیست و به صورت یکطرفه ضررهای وارده به غارس یا باغبان تحمیل می شود .7- باتوجه به اینکه اگر... ادامه

bookmark_borderمغارسه، ، عقد، فقها، عقود

تعیین شده باشند یا آن که علاوه بر عقود معینی که نام آنها در فقه اسلام آمده است ، سایر عقودی که در عرف و عادت جامعه کاربرد داشته و مورد عمل عقلاء می باشد نیز ، مشروعیت و اعتبار دارد؟... ادامه

bookmark_borderمغارسه، عقد، ، ولا، حقوق

باب صحت عقد مغارسه بیان شد ، اینک بذکر دلایل‏ آن بوجه اختصار میپردازیم :1- عدم دلیل بر نهی . به طور کلی در کتب مفصل فقهی مانند مکاسب شیخ انصاری ، شرح لمعه شهیدین ، شرایع الاسلام محقق... ادامه

bookmark_borderمغارسه، عقد، بطلان، عقود،

ر قراردادهای مغارسه به وجود می آید . البته مجدداً تاکید می شود که بطلان قرارداد مغارسه در نظر علما متکی به دلایل و استدلالات دیگری است که در مباحث آینده به آن می پردازیم . در این راستا... ادامه

ه – تطبیق احکام مغارسه و باغبانی در قالب عقد مساقات در خصوص قرارداد باغبانی ، به نظر ما علی رغم تفاوت هایی که میان این قرارداد با عقد مساقات وجود دارد ، در نهایت احکام قرارداد... ادامه

bookmark_borderایقاع، عقد، حقوقی، دین، احسانی

ظاهری بر قصد واقعی به داوری نوعی پرداختن برای تمییز جهت مشروع پذیرش التزام اضافی در ایقاع که هیچ پیوندی وجود ندارد.عدم سرایت بطلان شرط به ایقاع ولی در مقابل سرایت بطلان ایقاع به شرط... ادامه