bookmark_borderحقوق، صلاحیت، جرایم، اساسنامه، دادگاه

این تقابل در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست بیش از سایر حوزه ها مشاهده و در عمل از ضمانت اجرایی این حقوق کاسته است . فقدان سازوکارهای مناسب برای قانونگذاری عام در این حوزه و انعقاد... ادامه

bookmark_borderامنیت، آژانس، موافقت، صلاحیت، پادمان

ا بیان می دارد- از جمله “ضمانت” یا “تضمین” و یا عبارت “مسئولیت انجام و تامین اهداف کوتاه مدت متقابل…” و نیز عبارت “آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌مسئولیت تأیید... ادامه