تکرار به عددی بالغ بر 90 درصد برنامه های سیما بالغ خواهد شد.کیفیت برنامهنسبت برنامه های ضبطی به برنامه های Read More

تکرار به عددی بالغ بر 90 درصد برنامه های سیما بالغ خواهد شد.کیفیت برنامهنسبت برنامه های ضبطی به برنامه های Read More

اداره سازمان رادیو و تلویزیون، شورای سرپرستی پیشبینی شد، تا بدین ترتیب، این سازمان به صورت یک نهاد دولتی، زیرنظر Read More

اداره سازمان رادیو و تلویزیون، شورای سرپرستی پیشبینی شد، تا بدین ترتیب، این سازمان به صورت یک نهاد دولتی، زیرنظر Read More

ایجابی، فاقد خصیصه ایجاد همبستگی در بین بخش‌های مختلف جامعه است”(اردستانی،1383،56).جمع بندی مشکلات صداوسیماحسینی پاکدهی در تحقیق خود نموداری از Read More

ایجابی، فاقد خصیصه ایجاد همبستگی در بین بخش‌های مختلف جامعه است”(اردستانی،1383،56).جمع بندی مشکلات صداوسیماحسینی پاکدهی در تحقیق خود نموداری از Read More