ج. بهمن ۴ام, ۱۳۹۸

شکلگیری

1 min read

جمعبندی و نتیجهگیری پیشینه تجربی و نظری تحقیق طبق مطالعات و یافتههای تجربی نظریه شرمساری بازپذیرکننده، به نظر میرسد عملکردهای...