bookmark_borderحکمرانی، ، حکومت، مکانیسم‌های، آن‌ها

خوب شهری مفهوم حکمرانی7، مفهوم جدیدی نیست. قدمت آن به قدمت تاریخ تمدن بشری بر می‌گردد. این اصطلاح از لغت یونانیKybernan و Kybernetes گرفته شده است و معنی آن هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا... ادامه

bookmark_borderحکمرانی، شهری، شهروندان، ، کنش‌گران

تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای آن است که بنیان حکمرانی را تشکیل می‌دهد. در پایان می‌توان گفت: حکمرانی نتیجه تعامل دولت، بخش‌های خصوصی و عمومی و شهروندان از طریق فرایند سیاسی،... ادامه

bookmark_borderحکمرانی، شهری، شهروندان، ، حکومت

و شورای شهر) کدامند؟ 3. تا چه اندازه شهرداری شیراز در تحقق حکمرانی خوب شهری یا مدیریت کارآمد شهری موفق بوده است؟ ج. فرضیه پژوهش در راستای سوالات یاد شده، فرضیه‌های تحقیق به صورت... ادامه

bookmark_borderحکمرانی، شهری، حقوق، حکومت، اعتماد

ن تحقیق، به موضوع حکمرانی خوب شهری در حوزه شورای شهر و شهرداری‌ها پرداخته می‌شود. شهرداری‌ها و شوراهای شهر عهده دار خدمات رسانی در طیف گوناگونی همچون: مرمت و زیباسازی شهر، ایجاد و... ادامه

bookmark_borderحکمرانی، شهری، حکومت، شهروندان، نهادی،

……………………………………………………………………………………………..171 د. انواع شورا در قانون اساسی... ادامه

فهرست مطالبعنوان... ادامه

bookmark_borderشهری، حکمرانی، شهروندان، ، مدیران

بهبود عملکرد این دو نهاد دارد.1.87546. با توجه به بررسی‌های انجام شده براساس طیف لیکرت، شورای شهر شیراز در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه؛ آیا تمامی فعالیت‌های شورای شهر شفاف و روشن است؟... ادامه

bookmark_borderشهری، حکومت، ).، شهردار، شهرها

همکاری بین سازمانی مربوط است، در حوزه علوم برنامه ریزی شاهد ظهور برنامه ریزی استراتژیک فضایی به عنوان ابزار برنامه ریزی هستیم و ایده حکمروایی که به عنوان مفهومی فراگیر وارد حوزه... ادامه