اشاره شد تاریخچه این گفتمان به ایران باستان بر می گردد. گفته می شود سلطنت در ایران سابقه 2500 ساله Read More

اشاره شد تاریخچه این گفتمان به ایران باستان بر می گردد. گفته می شود سلطنت در ایران سابقه 2500 ساله Read More