مقاله – بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در …

چارچوب اصلی برای دادههای تابلویی به صورت زیر است:(۳-۱۳)+ =که در آن:= عرض از مبداء= شامل k متغیر توضیحی است یعنی β = (β۱, β۲,…, βk)=جمله اخلال مدل می باشد که از فروض کلاسیک رگرسیون خطی پیروی می کند.= i تعداد مقاطع i= 1,2,…, N= t دوره زمانی t= 1,2,…, Tدر این صورت تخمین معادله فوق به فروض ما درباره عرض از مبدأ ضرایب شیب […]